نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی: یک مطالعه فراترکیب

سید محمد عبادی راد؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1989983.1205

چکیده
  نقش پررنگ رضایت زناشویی در سلامت فرد، خانواده و جامعه باعث شده است که توجه بسیاری از پژوهشگران در چند دهه اخیر به این حوزه جلب شود، به شکلی که پژوهش‌های بی‌شماری را در این زمینه موجب شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‌ای و بر اساس ماهیت داده‌ها کیفی از ...  بیشتر

مدل ساختاری عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی

فاطمه علی دوستی؛ مهدیه بختیاری

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1971547.1176

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی میان عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی صورت گرفت. این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری آن را بزرگسالان 18 سال به بالا تشکیل دادند که از آن میان 436 نفر (349 خانم و 87 آقا) به‌عنوان نمونه، با شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش با استفاده ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش به سزارین در زنان باردار براساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده

اشرف سادات موسوی؛ افسر اسدیان

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.553129.1105

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش زنان باردار نخست‌زا به زایمان سزارین، بر اساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار نخست‌زای اصفهان در سال 1400-1399 بود که به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و پرونده بارداری ...  بیشتر

تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشویی

سیده سمیه هاشمی زاده آلهاشم؛ محمدرضا تمنایی فر؛ اعظم منصوری نیک

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.559443.1140

چکیده
  خانواده نقش مهمی در تامین سلامت روان اعضای خود دارد. چنانچه این محیط دچار تعارضات شود، اهمیت خود به عنوان یک پایگاه عاطفی و روانی را از دست می دهد. تعارضات زناشویی به عنوان یکی از شایعترین مشکلات در حوزه خانواده شناسایی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشویی ...  بیشتر