نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهشهای بسیاری به تأثیر غیر قابل انکار والدین در تربیت فرزندان اشاره شده است. اما با این وجود تا به حال در ادبیات پژوهش فارسی به بررسی عمیق چرایی و چگونگی این تأثیر پرداخته نشده است. مطالعه حاضر با روش کیفی و به شیوه‌ی پدیدارشناسی تفسیری به واکاوی چگونگی ایفای این نقش توسط والدین پرداخت. به این منظور از روش مصاحبه‌ی عمیق و نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و با 10 والد از خانواده های ایرانی مصاحبه شد. داده های به دست آمده از این مصاحبه‌ها به روش تفسیری اسمیت مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل‌ها به دو مضمون اصلی «راهبردهای متفاوت والدین برای انتقال ارزش و معنا به فرزندان» و « تأثیرپذیری راهبردهای انتقال از عوامل متعدد » منتهی شد. مضامین فرعی نیز عبارت بودند از:«انتقال از طریق کلام و رفتار غیرکلامی»، «کنترل روابط فرزند به عنوان یک راهبرد»، «انتخاب محیط فرزند به عنوان یک راهبرد»، «تأثیر اعتماد والدین به فرزند در راهبرد مورد اتخاذ»، «تأثیر تجربه شخصی والد در رابطه با والدین خودش»، «تأثیر تفاوت شخصیت فرزندان در راهبرد مورد اتخاذ»، «تغییرات تدریجی شخصیت والد و تأثیرگذاری آن بر راهبرد او»، «تأثیر مرحله تحولی فرزند بر راهبرد مورد اتخاذ»، «تأثیر آموزه‌های روانشناختی بر راهبرد مورد اتخاذ»، «وجود اختلاف بین والدین برای اتخاذ یک راهبرد» و «تأثیرگذاری اهمیت یک ارزش بر راهبرد مورد اتخاذ». نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فرآیند انتقال ارزش‌ها و معنای زندگی، فقط متاثر از محتوای موردنظر والدین برای انتقال نیست و راهبردهای والدین در مسیر انتقال، تحت تأثیر عوامل مختلفی از باورها و احساسات درونی والدین گرفته تا متغیرهای مرتبط با فرزندان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role Parents Play in Transmission Values and Meanings to Their Children

نویسندگان [English]

 • Mohamad Amin Faqih 1
 • Zahra Abdekhodaie 2

1 Master of Clinical Family Psychology, Department of Basic Studies, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Basic Studies, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In many research studies, it has been pointed out that parents are effective in raising their children. Parents have always sought to transfer their lives’ values and meanings to their children. But, in the literature of Persian research, there has not been an in-depth study of the way this effect has been done. The present study aimed to analyze how parents play this role through a qualitative research method and an interpretative phenomenological analysis (IPA). To this end, a semi-structured interview was conducted with ten parents of Iranian families. Moreover, data analysis was carried out by Smith’s IPA. The analyses’ results led to two main themes (i.e., “Different strategies of parents to transmit values and meanings to children” and “Affectability of transmission strategies”). Furthermore, the sub-themes included "transmission through verbal and non-verbal behavior", "relationship control as a strategy", "control of the environment as a strategy", "effect of parents’ trust in children in strategy selection", "effect of parents’ personal experience about their parents", "effect of children personality differences in strategy selection", "effect of gradual changes in parents personalities in strategy selection", "effect of child’s developmental stage in strategy selection", "effect of psychological teachings in strategy selection", "parental discord in strategy selection", and "effectiveness of importance of a value in strategy selection". This study’s results revealed that the process of transferring values and the meaning of life was influenced by the content the parents intended to transfer; moreover, the parents’ strategies in the path of transfer were affected by various factors, from the parents’ inner thoughts to the children-related variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Values and Meaning Transfer
 • Family
 • Children
 • Parents
 • Adler, P. A., & Adler, P. (1998). Peer power: Preadolescent culture and identity. Rutgers University Press.

  Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

  Bardi, A., Jaspal, R., Polek, E., & Schwartz, S. (2014). Values and Identity Process Theory: theoretical integration and empirical interactions. In (pp. 175-200).

  Barni, D., Ranieri, S., Scabini, E., & Rosnati, R. (2011). Value transmission in the family: do adolescents accept the values their parents want to transmit? Journal of Moral Education, 40(1), 105-121. https://doi.org/10.1080/03057240.2011.553797

  Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11, 56–95. https://doi.org/10.1177/0272431691111004.

  Bettie, J. (2003). Women without Class: Girls, Race. Identity.

  Boyatzis, C. J., & Janicki, D. L. (2003). Parent-child communication about religion: Survey and diary data on unilateral transmission and bi-directional reciprocity styles. Review of religious research, 252-270. https://doi.org/10.2307/3512386

  Brown, J. (1999). Bowen family systems theory and practice: Illustration and critique. Australian New Zealand Journal of Family Therapy, 20, 94–103. https://doi.org/10.1002/j.1467-8438.1999.tb00363.x

  Carter, P. L. (2003). " Black" cultural capital, status positioning, and schooling conflicts for low-income African American youth. Social problems, 50(1), 136-155. https://doi.org/10.1525/sp.2003.50.1.136

  Dollahite, D. C., & Marks, L. D. (2009). A conceptual model of family and religious processes in highly religious families. Review of Religious Research, 373-391. https://www.jstor.org/stable/25593754

  Dollahite, D. C., & Marks, L. D. (2018). Introduction to the special issue: Exploring strengths in American families of faith. Marriage & Family Review, 54(7), 617-634. https://doi.org/10.1080/01494929.2018.1469569

  Dollahite, D. C., & Thatcher, J. Y. (2008). Talking about religion: How highly religious youth and parents discuss their faith. Journal of Adolescent Research, 23(5), 611–641. https://doi.org/10.1177/0743558408322141

  Dollahite, D. C., Marks, L. D., Kear, T. M., Lewis, B. M., & Stokes, M. L. (2018). Beyond the bucket list: Identity-centered religious calling, being, and action among parents. Psychology of Religion and Spirituality, 10(1), 44. https://doi.org/10.1037/rel0000130

  Erickson, E. (1972). Identity, youth and crisis, 1998. Adolescence et crise), Flammarion.

  Flor, D. L., & Knapp, N. F. (2001). Transmission and transaction: Predicting adolescents' internalization of parental religious values. Journal of Family Psychology, 15(4), 627. https://doi.org/10.1037/0893-3200.15.4.627

  Furlong, A., & Cartmel, F. (1999). Changing contexts of youth: individualisation, risk and transition.

  Grusec, J. E., & Kuczynski, L. (Eds.). (1997). Parenting and children's internalization of values: A handbook of contemporary theory. John Wiley & Sons Inc.

  Hardy, S. A., D. C. Dollahite, and Baldwin, C. (2018) Parenting, religion, and moral development. In The Oxford Handbook of Parenting and Moral Development. Edited by Deborah Laible, Gustavo Carlo and Laura M. Padilla-Walker. New York: Oxford, forthcoming.

  Harris, A. (2004). Future girl: Young women in the twenty-first century. Routledge.

  Hayes, B. C., & Pittelkow, Y. (1993). Religious belief, transmission, and the family: An Australian study. Journal of Marriage and the Family, 55(3), 755–766. https://doi.org/10.2307/353355

  Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2003). Parenting and Adolescents' Accuracy in Perceiving Parental Values. Child Development, 74(2), 595-611. https://doi.org/10.1111/1467-8624.7402018

  Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2008). Accounting for Parent–Child Value Congruence: Theoretical Considerations and Empirical Evidence. In U. Schönpflug (Ed.), Cultural Transmission: Psychological, Developmental, Social, and Methodological Aspects (pp. 240-268). Cambridge: Cambridge University Press.

  Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2010). Development of the faith activities in the home scale (FAITHS). Journal of Family Issues, 31(11), 1442-1464. https://doi.org/10.1177/0192513X10363798

  Lietz, C. A., Langer, C. L., & Furman, R. (2006). Establishing Trustworthiness in Qualitative Research in Social Work: Implications from a Study Regarding Spirituality. Qualitative Social Work, 5(4), 441-458. https://doi.org/10.1177/1473325006070288

  Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531-545. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1137623

  Myers, S. M. (2006). Religious homogamy and marital quality: Historical and generational patterns, 1980–1997. Journal of Marriage and family, 68(2), 292-304. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00253.x

  Negru-Subtirica, O., Pop, E., Luyckx, K., Dezutter, J., & Steger, M. (2016). The Meaningful Identity: A Longitudinal Look at the Interplay Between Identity and Meaning in Life in Adolescence. Developmental Psychology, 52. https://doi.org/10.1037/dev0000176

  Nelson, L. J. (2014). “The Role of Parents in the Religious and Spiritual Development of Emerging Adults.” In Emerging Adults’ Religiousness and Spirituality, edited by Carolyn McNamara Barry and Mona M. Abo-Zena, 59–75. Oxford: Oxford University Press.

  Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (1984). Family therapy: Concepts and methods (pp. 149-150). New York: Gardner Press.

  Nizza, I. E., Farr, J., & Smith, J. A. (2021). Achieving excellence in interpretative phenomenological analysis (IPA): Four markers of high quality. Qualitative Research in Psychology, 18(3), 369-386. doi:10.1080/14780887.2020.1854404. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1854404

  Okagaki, L. & Bevis, C. (1999) Transmission of religious values: relations between parents’ and daughters’ beliefs, Journal of Genetic Psychology, 160(3), 303–318. https://doi.org/10.1080/00221329909595401

  Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of family therapy, 22(2), 144-167. https://doi.org/10.1111/1467-6427.00144

  Oman, D., & Thoresen, C. E. (2003). Invited essay:" Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth?". The International Journal for the Psychology of Religion, 13(3), 149-165. https://doi.org/10.1207/S15327582IJPR1303_01

  Özdikmenli-Demir, G., & Şahin-Kütük, B. (2012). The role of parents, siblings, peers, relatives and other agents in Turkish–Muslim emerging adults’ religious socializations. Archive for the Psychology of Religion, 34(3), 363-396. https://doi.org/10.1163/15736121-12341250

  Schwartz, K. D. (2006). Transformations in Parentand Friend Faith Support Predicting Adolescents' Religious Faith. The International Journal for the Psychology of Religion, 16(4), 311-326. https://doi.org/10.1207/s15327582ijpr1604_5

  Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In (Vol. 25, pp. 1-65).

  Schwartz, S. H. (2017). The refined theory of basic values. In S. Roccas & L. Sagiv (Eds.), Values and behavior: Taking a cross cultural perspective (pp. 51–72). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56352-7_3.

  Smith, C., & Denton, M. L. (2009). Soul searching: The religious and spiritual lives of American teenagers. Oxford University Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6

  Smith, J. A. (2011a). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. Health Psychology Review, 5(1), 9-27. doi:10.1080/17437199.2010.510659

  Smith, J. A. (2011b). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis: a reply to the commentaries and further development of criteria. Health Psychology Review, 5(1), 55-61. doi:10.1080/17437199.2010.541743. https://doi.org/10.1080/17437199.2010.541743

  Smith, J. A., & Osborn, M. (2012). Interpretative phenomenological analysis. American Psychological Association.

  Willis, P. (1977). Charles Bridgeman and the English landscape garden (p. 109). London: Zwemmer.