نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/ijfp.2024.1988255.1197

چکیده

والدین دارای فرزند معلول در خط مقدم مراقبت از فرزندان خود قرار دارند. این پژوهش با هدف واکاوی چالش‌های زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی در استان تهران درسال 1400 بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انتخاب و تا اشباع معنی 15 زوج مورد مصاحبه نیمه‌ساختار یافته قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات منجربه شناسایی 27 مفهوم اولیه، 5 مضمون محوری و 2 مضمون گزینشی شد. مضمون گزینشی اول، چالش‌های فرایندی درون خانوادگی با زیر مضمون عملکرد زوجین نسبت به یکدیگر، عملکرد زوجین نسبت به فرزند معلول و عملکرد فرزندان با یکدیگر مشخص شد. مضمون گزینشی دوم، چالش‌های فرایندی برون خانوادگی شامل مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود. در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت داشتن فرزند دارای معلولیت ذهنی عملکرد خانواده به ویژه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت بررسی چالش‌های زوجی بر ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و معنویت و دیگر تأثیرات آن بر زندگی والدین نوجوانان دارای معلولیت، یافته‌های حاصل از این پژوهش می‌تواند در توسعه و تقویت خدمات مشاوره و حمایتی زوجین دارای فرزند معلول به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Couple challenges of families with adolescent children with mental disabilities: phenomenological study

نویسندگان [English]

  • fahime bahonar 1
  • mahya sanieemanesh 2
  • mahnaz kahrizeh 3

1 PhD in Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MS in Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Kharazmi, Alborz, Iran

3 PhD Student in Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Parents with disabled children are at the forefront of caring for their children. This research was conducted with the aim of analyzing the challenges of couples with a teenage child with intellectual disabilities. In the current research, a qualitative method of interpretive phenomenology was used. The population of this research included couples with teenage children with intellectual disabilities in Tehran province in 2021. Sampling was purposefully selected and 15 couples were subjected to semi-structured interviews until saturation. In order to analyze the data, Colaizzi Method was used. The result of data analysis led to the identification of 27 primary concepts, 5 central themes and 2 selective themes. The first selective theme, intra-family process challenges, was identified with the sub-theme of couple's performance towards each other, couple's performance towards the intellectual child, and children's performance with each other. The second selective theme was extra-family process challenges including social and economic problems. In general, it can be concluded that having a mentally intellectual child affects the functioning of the family, especially couples. Considering the importance of investigating marital challenges on different physical, mental, social and spiritual dimensions and its other effects on the lives of parents of teenagers with disabilities, the findings of this research can be used in the development and strengthening of counseling and support services for couples with disabled child should be employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples
  • Challenges
  • Teenage Children
  • Intellectual Disabilities