نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

فرایند پذیرش مقالات

 

از زمان وصول مقاله در نشریه روانشناسی خانواده، تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر به ترتیب طی خواهد شد:

الف ـ مرحله بررسی اولیه

در این مرحله، مقالاتی که از فرمت مناسب بر اساس «راهنمای تنظیم مقاله» برخوردار باشند، جهت بررسی به هیأت تحریریه نشریه ارسال می گردند. در این مرحله مقالاتی که دارای محتوای علمی مناسب بوده و از نظر موضوعی با محورهای موضوعی نشریه مطابقت و همخوانی داشته باشند، مورد تأیید اولیه قرار گرفته و داور مناسب توسط هیأت تحریریه برای آنها انتخاب خواهد شد. این مرحله، معمولاً بین 3 تا 7 روز کاری طول می کشد.

ب ـ مرحله داوری مقاله

مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند،  حداقل برای دو داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل انتشار است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل انتشار است؛

3. مقالاتی که قابل انتشار نیست.

بدیهی است مقالات دسته اول پس از پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، بلافاصله در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل انتشار نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر بررسی خارج می‌گردد. این مرحله معمولاً بین 1 تا 3 ماه طول می کشد.

ج ـ مرحله انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 15 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند. انجام اصلاحات ممکن است در یک پروسه رفت و برگشتی شامل دو یا سه مرحله اصلاحات باشد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر دبیران نشریه قابل قبول باشد به طول بیانجامد. پس از تأیید اصلاحات توسط دبیران، مقاله جهت پرداخت هزینه پذیرش و انتشار به نویسنده ارجاع داده می شود.

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، و پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و انتشار مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.