نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/ijfp.2023.553129.1105

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش زنان باردار نخست‌زا به زایمان سزارین، بر اساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار نخست‌زای اصفهان در سال 1400-1399 بود که به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و پرونده بارداری داشتند. با تقسیم مراکز بر اساس منطقه جغرافیایی و انتخاب افراد نمونه از هر 5 منطقه جغرافیایی (شمال،‌جنوب، شرق،‌ غرب و مرکز) تلاش شد پیشینه فرهنگی و اقتصادی متفاوت افراد در نمونه لحاظ شود. در نهایت بر اساس ملاک‌های ورود، داده‌های 80 زن باردار وارد تحلیل شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نگرش به سزارین (ADM)، اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر (STAI)، فاجعه‌سازی درد (PCS) و استرس ادراک‌شده (PSS) استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف– اسمیرنف و میزان چولگی و کشیدگی نرمال بودن داده‌ها تأیید شد. همبستگی پیرسون نشان داد نگرش به سزارین با هر سه متغیر اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده ارتباط مثبت داشت، بدین معنی که هرچه میزان متغیرهای نام‌برده بیشتر باشد، نگرش به سزارین مثبت‌تر است. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده به‌ترتیب نگرش زنان باردار نسبت به زایمان سزارین را پیش‌بینی کردند. این سه متغیر روی هم 30 درصد واریانس نگرش زنان باردار نخست‌زا به زایمان سزارین را تبیین کردند. اضطراب‌صفت با فراهم آوردن زمینه تجارب عاطفی منفی، همراه با فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده در نگرش مثبت زنان باردار نخست‌زا نسبت به سزارین مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting attitudes toward cesarean section in pregnant women based on trait anxiety, catastrophic pain and perceived stress

نویسندگان [English]

  • Ashraf Sadat Mousavi 1
  • Afsar Asadian 2

1 Assistant of Professor of psychology, Hazrat-e Masoumeh University (HMU)

2 Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of predicting the attitude of primiparous pregnant women towards cesarean delivery based on trait anxiety, pain catastrophizing and perceived stress. The research design was correlational type and the statistical population included all primiparous pregnant women who gave birth in the city of Isfahan in 2020-2021, who had refered to comprehensive health service centers and health centers in Isfahan city and had a pregnancy record. By dividing the centers based on the geographical region and selecting sample people from all 5 geographical regions (North, South, East, West and Center), it was attempted to include the different cultural and economic backgrounds of the people in the sample. Finally, based on the inclusion and exclusion criteria, the data of 80 pregnant women were analyzed. Attitude toward Delivery Mod (AMD), Speilberger State–Trait Anxiety Inventory (STAI), Pain Catastrophizing Scale (PCS) & Perceived Stress Scale (PSS) questionnaires were used to collect data. Kolmogorov-Smirnov Test, and Skewness and stretching amount showed that data were normal. Using Pearson correlation method showed that attitude to cesarean delivery has positive relation with all of three variables; trait-anxiety, catastrophic pain and perceived stress; an increase in one lead to a better attitude to cesarean delivery. Multiple regression analysis by stepwise method showed that trait-anxiety, catastrophic pain and perceived stress could predict attitude to cesarean section, respectively. Together, these three variables explained 30% of the variance of attitude of primiparous pregnant women towards cesarean delivery. Trait-anxiety is effective in the positive attitude of primiparous pregnant women towards caesarean section by providing the context of negative emotional experiences, along with the catastrophizing of pain and perceived stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cesarean delivery
  • anxiety trait
  • pain catastrophizing
  • perceived stress
  • primiparous pregnant women