نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
لیست داوران در سال 1400-1401  لینک به پایگاه Publons 
محمدعلی بشارت دانشگاه تهران Publons
رضا خجسته مهر استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه مشاوره Publons
منصور سودانی استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه مشاوره Publons
عسکر آتش افروز عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روانشناسی Publons
سوگند قاسم زاده دانشگاه تهران، گروه روانشناسی کودکان استثنایی  Publons
بهرام پیمان نیا استادیار  دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه روانشناسی Publons
هاجر براتی دانشگاه اصفهان گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی Publons
کلثوم کریمی نژاد کارشناس دفتر کاهش آسیب اداره کل بهزیستی استان لرستان Publons
وحیده باباخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر Publons
اقبال زارعی دانشیار دانشگاه هرمزگان - گروه روانشناسی Publons
حسن زارعی محمودآبادی دانشگاه یزد. گروه روان شناسی و مشاوره Publons
فهیمه دهقانی دانشگاه یزد. گروه روان شناسی و مشاوره Publons
شکوفه دادفرنیا دانشگاه یزد. گروه روان شناسی و مشاوره Publons
منیجه شهنی ییلاق استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه روانشناسی Publons
ذبیح اله عباس پور استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه مشاوره Publons
علی مشهدی استاد گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Publons
مریم فاتحی زاده استاد  گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  Publons
ناصر یوسفی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران Publons
عزت اله قدم پور استاد گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان، ایران  Publons
مسعود فضیلت پور دانشیار روان شناسی شناختی، دانشگاه شیراز Publons
سیمین حسینیان استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران Publons
مرتضی امیدیان دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران Publons