نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

به عنوان یک نشریه با دسترسی باز،  پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه مستلزم پرداخت هزینه است.

هزینه پذیرش و انتشار مقاله برای سال 1401 در نشریه روانشناسی خانواده معادل مبلغ 1500000 تومان می باشد. این هزینه به نحو زیر دریافت میگردد: 

  • مبلغ 500000 تومان در مرحله پذیرش 
  • مبلغ 1000000 تومان جهت آماده سازی و انتشار مقاله