نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

2 دانشگاه کاشان

3 دکترای تخصصی روانشناسی، کاشان، ایران

10.22034/ijfp.2024.559443.1140

چکیده

خانواده نقش مهمی در تامین سلامت روان اعضای خود دارد. چنانچه این محیط دچار تعارضات شود، اهمیت خود به عنوان یک پایگاه عاطفی و روانی را از دست می دهد. تعارضات زناشویی به عنوان یکی از شایعترین مشکلات در حوزه خانواده شناسایی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره گلستان زندگی منطقه 2 شهر تهران بود که تعداد 30 زن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سکوت زناشویی، باجگیری عاطفی (FOG) و تعارضات زناشویی(MCQ) استفاده گردید. گروه آزمایش زوج درمانی طرحواره محور را در 10 جلسه دریافت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و به روش تحلیل کواریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این مداخله درمانی منجر به کاهش سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی شده است. بر اساس این یافته ها می توان از رویکرد زوج درمانی طرحواره محور جهت کاهش مشکلات بین زوجین دارای تعارض خصوصاً سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of schema-based couple therapy on marital silence and emotional blackmail in women with marital conflicts

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Somayyeh Hashemi zadeh AL-Hashem 1
  • MohammadReza Tamannaeifar 2
  • Azam Mansoori Nik 3

1 Master candidate in General Psychology, Kashan, Iran

2 university of Kashan

3 PhD in Psychology, Kashan, Iran

چکیده [English]

The family plays an important role in the mental health of its members. If this environment suffers from conflicts, it can lose its importance as an emotional and psychological base. Marital conflicts have been identified as one of the most common problems in the field of family. The purpose of this research was the effect of schema-based couple therapy on marital silence and emotional blackmail in women with marital conflicts. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included all women who referred to Golestan Zendegi Counseling Center, District 2, Tehran. A number of 30 women were selected by purposeful sampling and randomly placed in two experimental and control groups (15 people each). Marital silence, emotional blackmail (FOG) and marital conflicts (MCQ) questionnaires were used to collect information. Data was analyzed by SPSS24 and MANCOVA.The experimental group received schema-based couple therapy in 10 sessions, and the control group did not receive any intervention. The results showed that there was a significant difference in the mean scores of the control and experimental groups in marital silence and emotional blackmail, in other words, the treatment model was effective in reducing the variables. According to this results, the schema-based couple therapy approach can be used to reduce the problems between conflicted couples, especially marital silence and emotional blackmail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema-based couple therapy
  • marital silence
  • emotional blackmail
  • marital conflicts