نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

10.22034/ijfp.2023.1989983.1205

چکیده

مقدمه: نقش پررنگ رضایت زناشویی در سلامت فرد، خانواده و جامعه باعث شده است که توجه بسیاری از پژوهشگران در چند دهه اخیر به این حوزه جلب شود، به شکلی که پژوهش‌های بی‌شماری را در این زمینه انجام‌شده است. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی انجام شد. روش: این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‌ای و بر اساس ماهیت داده‌ها کیفی از نوع فراترکیب است. در این پژوهش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از الگوی ساندروسکی و باروسو برای ترکیب یافته‌های کیفی انجام شد. در همین راستا با توجه به ملاک‌های ورود و خروج، نمونه متشکل از 21 مقاله جهت انجام تجزیه‌وتحلیل انتخاب شد. نتایج: نتایج این مطالعه منجر به شناسایی 4 مقوله عوامل فردی، عوامل زناشویی، عوامل خانوادگی و عوامل محیطی به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویی زوجین گردید. همچنین مقوله عوامل زناشویی که به مفاهیم مربوط به رابطه زناشویی اشاره دارد به‌عنوان مقوله اصلی تأثیرگذار بر رضایت زناشویی زوجین نام‌گذاری گردید. نتایج این فراترکیب نشان می‌دهد که برای دستیابی به رضایت زناشویی مطلوب باید هم‌زمان به عوامل فردی، خانوادگی و محیطی نیز در کنار تقویت رابطه زناشویی توجه گردد هرچند که بیشترین تأثیر بر رضایت زناشویی را عوامل مربوط با رابطه زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating factors related to marital satisfaction in Iranian society: a meta-synthesis

نویسندگان [English]

  • seyem mohammad ebadirad 1
  • Kianoush Zahrakar 2
  • farshad mohsenzadeh 3

1 Ph.D. candidate in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The crucial role of marital satisfaction in the health of the individual, family and society has attracted many researchers to this field in the last few decades, so that multiple studies have been done around this subject concurrently. The current study was conducted with the aim of investigating the factors related to marital satisfaction in Iranian society. This research is purpose _driven, developmental and in terms of the nature of the data is a meta_synthetic qualitative study. Also, to analyse the data, we applied Sandelowski and Barroso models to combine the qualitative data.

In this regard, according to the entry and exit criteria, a sample group consisting of twenty one articles was selected for analysis. The result of this study led to the identification of four categories including individual, marital, family and environmental factors as the influencing factors on the couples' marital satisfaction.

Moreover, the category of marital factors which refers to the concepts related to the marital relationship was named as the main category affecting the marital satisfaction. The results of this meta_synthesis showed that in order to achieve optimal marital satisfaction, one should pays attention to the individual, family and environmental factors along with strengthening the marital relationship between a couple, although the factors related to marital relationship have the most influential role in the marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • meta-synthesis
  • marital satisfaction