نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

دریافت تمپلت فرمت نشریه 
نویسندگان گرامی توجه داشته باشید که رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 1. عنوان: عنوان مقاله باید مختصر و متناسب با محتوای مقاله تنظیم گردد.
 2. اسامی نویسندگان: در خصوص درج اسامی نویسندگان در فایل مقاله به نکات زیر توجه نمایید:
 • در زمان سابمیت مقاله از درج نام یا هرگونه اطلاعات (مانند پست الکترونیکی) نویسندگان در فایل اصل مقاله جداً خودداری نمایید. اسامی نویسندگان در فایل مقاله فقط در زمان بازنگری و پذیرش درج خواهد شد.
 • در هنگام ارسال فایل مقاله نام، افیلیشن کامل و ایمیل تمام نویسندگان را در قالب فایلی با عنوان "مشخصات نویسندگان" ارسال نمایید.
 • اسامی نویسندگان بدون استفاده از رتبه یا درجه علمی اشخاص درج گردد.
 • ترتیب نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان و سامانه یکسان باشد.
 1. چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها و نتیجه گیری نهایی
 2. چکیده انگلیسی: حداقل 300 کلمه و حداکثر 350 کلمه با رعایت مطابقت متن فارسی و انگلیسی
 3. متن مقاله: در تنظیم متن مقاله، مطالب بر اساس تیترهای زیر تنظیم می گردد:
 • مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف­ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش
 • روش: بخش روش شناسی شامل اطلاعات زیر می باشد:

الف) جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش های تحلیل آماری داده ها)

ب) ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس ها، نمره  ها، ویژگی های روانسنجی در نمونه  های ایرانی و غیر ایرانی

 • یافته ها: نتایج پژوهش همراه با جدول ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای  APA، در تنظیم جداول و نمودارها توجه به نکات زیر ضروری است:

             **توجه: جداول با فرمت APA تنظیم گردد.

 • بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت ها و پیشنهادها
 • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
 •  
 • تشکر و قدردانی :  در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است.
 •  
 • پانویس ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره های مجزا برای هر صفحه
 • مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA(نسخه 7) به شرح زیر تنظیم شوند:

الف) استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.

ب) استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. در انتهای استناد منابعی که به زبان فارسی منتشر شده است، از عبارت [In Persian] استفاده نمایید.

ج) روش منبع نویسی در این نشریه مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  می باشد. برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  

توجه:

 • ترتیب ارایه مطالب در مورد پژوهش های کیفی، مقاله های تحلیلی و مروری متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.
 • مقاله با نرم  افزار رایانه­ ای Word حداکثر در ۶۵۰۰ کلمه ،خط B Nazanin ، اندازه ۱۲، فاصله خطوط ۵/۱، صفحهA4  تایپ شده باشد.
 • از دوستونی کردن مقاله خودداری شود.
 • تکمیل فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع با امضای نویسندگان درهنگام ارسال مقاله الزامی است. برای دانلود فرم ها به منوی فرم ها مراجعه نمایید.
 • نشریه روانشناسی خانواده در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 • مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.