نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشاسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج.

10.22034/ijfp.2024.556932.1126

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین انجام پذیرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز روانشناسی و مشاوره تحت نظر قوه قضائیه شهر تهران در سال 1399-1400 بودند که از این جامعه 21 زوج به صورت در دسترس انتخاب و هر 7 زوج (14 نفر) به شکل تصادفی در گروه آزمایش اول، گروه آزمایش دوم و گروه کنترل جایگزین شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ابعاد تعهد آدامز و جونز (DCI) و معیار آسیب دلبستگی میلکین (AIM) جمع آوری شد. گروه‌های آزمایش به مدت 7 جلسه ی یک و نیم ساعته (یکبار در هفته) مورد مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل شد. زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی گاتمنی در مقایسه با گروه کنترل بر تعهد در رابطه (580/60=F، 001/0>P) و ترومای دلبستگی (875/41=F، 001/0>P) تاثیر معناداری داشت و زوج درمانی هیجان مدار بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین مؤثرتر بود (001/0>P). زوج درمانی هیجان مدار در مقایسه با زوج درمانی گاتمنی می-تواند مداخله‌های مؤثرتر برای بهبود تعهد زناشویی و ترمیم آسیب دلبستگی زوجین باشند. این یافته دارای مضامین کاربردی در تعیین مداخله مؤثر می‌باشد و نیازمند بررسی‌های بیشتری در مطالعات بعدی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Emotion-focused Couple Therapy and Gottman’s Couple Therapy on Relationship Commitment and Attachment Trauma of Couples

نویسندگان [English]

  • Leila Jafari 1
  • Isaac Rahimian-Boogar 2
  • Jamshid Jarareh 3
  • Ali Taghvaeinia 4

1 Researches and Sciences University, Semnan Branch, Semnan, Iran.

2 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, 356411156 Mahdishahr, Semnan, Iran.

3 Department of Psychology, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU), Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of emotionally focused couples therapy and Gottman couple therapy on commitment in relationship and couple attachment trauma. The study design was quasi-experimental research design with pretest-posttest and a control group. The statistical population consisted of couples referring to psychology and counseling centers under the supervision of the Judiciary of Tehran in 1399-1400, from which 21 couples were randomly selected and every 7 couples (14 people) were randomly assigned in the first experimental group, the second experimental group and the control group. Data were collected using the Adams and Jones' Dimensions of Commitment Inventory (DCI) and the Milkin Attachment Injury Measure (AIM). The experimental groups were treated for 7 sessions of one and a half hours (once a week) and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test using SPSS-26 software. Emotionally focused couples therapy and Gottman couple therapy in comparison with control group had a significant effect on commitment in relationship (F = 60.580, P <0.001) and attachment trauma (F = 41.875, P <0.001) and emotionally focused couples therapy was more effective on commitment in relationship and couple attachment trauma (P <0.001). Emotionally focused couples therapy compared to Gottman couple therapy can be more effective intervention to improve marital commitment and repair couples' attachment trauma. This finding has implications for determining the effective treatment and needs further investigation in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ترومای دلبستگی
  • تعهد زناشویی
  • زوج درمانی گاتمنی
  • زوج درمانی هیجان مدار