نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
اثربخشی ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) در افزایش اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی زوج‌های جوان

اصغر جعفری؛ علی مشتاقی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2011885.1266

چکیده
  ازدواج روی سلامت شناختی، هیجانی و رفتاری زوج‌های جوان تاثیر می‌گذارد. اعتماد بین فردی و انعطاف‌پذیری شناختی همسران در کارکرد خانواده تاثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ایماگوتراپی بر اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی در زوج‌های جوان انجام شد. روش پژوهش نیمه‌‌آزمایشی بود. جامعه آماری زوج های جوان مراجعه کننده به ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ایمنی هیجانی در نظام خانواده در دانش-آموزان مقطع متوسطه

فرهاد خرمائی؛ فرامرز کشکولی؛ سید مهدی پورسید

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.1971237.1171

چکیده
  مفهوم ایمنی هیجانی بر اساس نظریه‌ی Davies and Cummings (1994) و Cummings and Davies (1996) به حالتی گفته می‌شود که فرزندان ارزیابی ایمن، مثبت و پایداری از روابط خانواده در‌ مواجهه با هر گونه واقعه‌ی استرس‌زا دارند. این پژوهش با هدف تعیین روایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس ایمنی هیجانی (Forman and Davies, 2005) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شد. بدین منظور 503 نفر ...  بیشتر

روایی عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس والدگری تحصیلی

علی خدائی؛ امید شکری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2004801.1238

چکیده
  ضرورت انکار ناشدنی فهمِ رفتارهای والدینی از چشم‌اندازی بافتاری سبب شده است که محققان مختلف مشخصه‌های کُنشی شیوه‌های والدگری را وابسته به بافتارهایی مانند یادگیری‌های تحصیلی، تعامل با همسالان و زندگی روزانة کودک و نوجوان، مطالعه کنند. بر این اساس، این پژوهش، با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجیِ نسخة فارسی مقیاس والدگری تحصیلی، ...  بیشتر

روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران کودکان اوتیستیک با میانجیگری عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و تاب آوری

مرضیه کریمی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2016472.1283

چکیده
  چکیدهچکیده: هدف مطالعه حاضر تعیین روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران با نقش واسطه ای عملکرد خانواده، تاب آوری و حمایت اجتماعی در مادران کودکان اوتیستیک بود. روش پژوهش توصیفی نوع همبستگی و از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. از بین مدارس اوتیسم شهر تهران، 4 مدرسه به طور تصادفی انتخاب گردید و 276 نفر از مادران داوطلب در پژوهش ...  بیشتر