نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ijfp.2024.2007792.1249

چکیده

ازدواج به‌عنوان مبدا تشکیل خانواده، پرورش‌دهنده شخصیت آدمی است و به‌عنوان یک گروه کوچک طبیعی پیوسته موردتوجه بوده است. از میان تمام روابط مهم در زندگی، رابطة زناشویی از پراهمیت‌ترین روابط برای بهزیستی انسان‌هاست. یک رابطة زناشویی مطلوب یک رابطة صمیمی و قابل‌اعتماد است که احساس عمیقی از ارتباط و تعلق را ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عزت‌نفس و رضایت زناشویی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی و مهارت-های ارتباطی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر تهران که حداقل یک سال از زمان عقدشان گذشته بود تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 212 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ (EMS)، عزت‌نفس روزنبرگ (SES) ، ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) و مهارت‌های ارتباطی کویین دام (CSTR) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.) 62/1=df/2، 975/0= CFI، 966/0= GFI و 054/0= RMSEA). نتایج نشان داد که مهارتهای ارتباطی اثر مثبت و ناگویی هیجانی اثر منفی و معناداری بر رضایت زناشویی دارند. مهارتهای ارتباطی رابطه بین عزت‌نفس و رضایت زناشویی را به طور مثبت و معنادار میانجی‌گری می‌کند و عزت‌نفس با میانجیگری ناگویی هیجانی توانست به طور مثبت بر رضایت زناشویی اثر بگذارد (P<0.05) نتایج همچنین نشان داد عزت نفس به صورت مثبت و معنادار با رضایت زناشویی رابطه دارد. با توجه به اینکه رضایت زناشویی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های کارایی یک خانواده است، توجه به عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marital satisfaction and Self-esteem: the mediating role of Alexithymia and communication skills.

نویسندگان [English]

  • atefe taghizade chime 1
  • Somayeh Robat mili 2

1 M.A. student of clinical psychology, Department of Clinical Psychology, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran.Iran

2 Assistant Prof., Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Marriage, as one of the oldest links between humans and the origin of family formation, nurtures human character and as a small natural group, it has been the focus of researchers. Among all the important relationships in human life, marital relationship is one of the most important relationships for human well-being. A desirable marital relationship not only fulfills the need for connection, but is also an intimate and reliable relationship that creates a deep sense of connection and belonging. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between Self-esteem and Marital Satisfaction with the mediation of Alexithymia and Communication Skills. The research’s method was of the correlational type and the statistical population of the research was made up of all married students of Tehran universities who had been married for at least one year, out of which 212 people were voluntarily selected by available sampling method and filled in the questionnaire. Enrich's Marital Satisfaction Scale (EMS), Rosenberg's Self-Esteem Scale (SES), Toronto's Alexithymia (TAS-20), and Queen Dam's Communication Skills (CSTR) answered. The data was analyzed using structural equation modeling method.( df/X2=1.62, CFI=0.975, GFI=0.966 and RMSEA=0.054). The results showed that communication skills have a positive and significant effect and alexithymia has a negative and significant effect on marital satisfaction. Communication skills mediate the relationship between self-esteem and marital satisfaction in a positive way, and self-esteem with the mediation of alexithymia was able to positively affect marital satisfaction (P<0.05). It showed that self-esteem has a positive and significant relationship with marital satisfaction. Considering that marital satisfaction is one of the most important determinants of the efficiency and health of a family, paying attention to the factors affecting its impact can consider the physical and mental health of people as a family member to be important and essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Self-esteem
  • Alexithymia
  • Communication Skills