نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان

2 گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/ijfp.2024.2003114.1230

چکیده

کیفیت زندگی جنسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مرتبط با زندگی زناشویی می‌تواند تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و جنسی همچون بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی جنسی باشد. همچنین بهزیستی ذهنی می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی جنسی اثرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی جنسی زنان بود. روش پژوهش حاضر همبستگی است و از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان متأهل شهر رشت در سال 1401 تشکیل می‌دهند. در پژوهش حاضر 250 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی، مقیاس بهزیستی ذهنـی و پرسشنامه خودکارآمدی جنسی پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Amos تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که تمامی شاخص‌های مدل از برازش معتبر برخوردار هستند (46/2=X2/df، 01/0=RMSEA، 99/0=GFI، 97/0=AGFI، 99/0=NFI، 99/0=IFI، 99/0=TLI، 99/0=CFI) و خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی جنسی زنان نقش میانجی دارد (01/۰>P، 14/0=β). یافته‌های پژوهش نشانگر نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی جنسی زنان است، بنابراین با افزایش بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی جنسی می‌توان کیفیت زندگی جنسی زنان را بهبود داد و درنتیجه عملکرد خانواده نیز به صورت مثبت ارتقا پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Sexual Self-Efficacy in the Relationship between Subjective Well-Being and the Quality of Sexual Life in Women

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mohamadi 1
  • Farhad Asghari 2
  • Abdolnaser Javan Mojarad 3

1 M.A Student in Family Counseling, University of Guilan

2 Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The quality of sexual life as one of the components related to married life can be influenced by psychological and sexual factors such as subjective well-being and sexual self-efficacy. Also, subjective well-being can directly and indirectly affect the quality of sexual life. Current research aimed to investigate the mediating role of sexual self-efficacy in the relationship between subjective well-being and quality of sexual life in women. The current research method is a correlation type and structural equation modeling is used. The statistical population of the present study consists of married women in Rasht city in 2022. In the present study, 250 people were selected using the voluntary sampling method and answered the sexual quality of life questionnaire (SQOL-F), subjective well-being scale (SWS) and sexual self-efficacy questionnaire (SSF). Collected data were analyzed using Spss and Amos software. The research findings showed that all the indicators of the model have valid fit (χ2/df=2.46, RMSEA=0.01, GFI=0.99, AGFI=0.97, NFI=0.99, IFI=0.99, TLI=0.99, CFI=0.92) and Sexual self-efficacy plays a mediating role in the relationship between subjective well-being and the quality of women's sexual life (P<0.01, β=0.14). The research findings indicate the mediating role of sexual self-efficacy in the relationship between subjective well-being and the quality of women's sexual life, Therefore, by increasing the subjective well-being and sexual self-efficacy, the quality of women's sexual life can be improved, and as a result, the family function is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • sexual quality of life
  • subjective well-being
  • sexual self-efficacy