نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/ijfp.2024.561022.1153

چکیده

طلاق هیجانی شکلی از طلاق است که در آن زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند؛ اما نسبت به یکدیگر سرد هستند، احساس انزوا می‌کنند و زندگی جداگانه‌ای را بدون گرفتن طلاق رسمی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی علی طلاق هیجانی بر اساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین با نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در میان زوجین استان گیلان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد متأهل ساکن استان گیلان در سال 1400 بودند. حجم نمونه 253 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس طلاق هیجانی گاتمن (EDS)، مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (CRAViS)، مقیاس مقابله زوجی بودنمن (DCI) و مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان (ERQ) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل علی رابطه بین پرخاشگری عاطفی، مقابله زوجین، راهبردهای تنظیم هیجان و طلاق هیجانی در زوجین براساس شاخص‌های مختلف، نیکویی برازش مطلوبی دارد. پرخاشگری عاطفی، مقابله زوجین و تنظیم هیجان بر طلاق هیجانی زوجین اثر مستقیم دارند؛ همچنین پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین از طریق راهبردهای تنظیم هیجان بر طلاق هیجانی زوجین تأثیر غیرمستقیم دارد (05/0>P). بنابراین، پرخاشگری عاطفی، مقابله زوجین و راهبردهای تنظیم هیجان نقش مهمی را در میزان طلاق هیجانی زوجین ایفا می‌کنند و هدف قراردادن این سه مؤلفه به وسیله درمان‌های روان‌شناختی، می‌تواند در کاهش میزان طلاق هیجانی زوجین حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Causal Model of Emotional Divorce in Couples Based on Emotional Aggression and Dyadic Coping: The Mediating Role of Emotion Regulation Strategies

نویسندگان [English]

  • sanaz eyni 1
  • Asra Fatahi 2
  • Fateme Shahnazdoust 2
  • Mahin Veysmoradi 3

1 , Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Master of General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Emotional divorce is a form of divorce in which the couple continues to live together but are cold towards each other, feel isolated and lead separate lives without obtaining a formal divorce. The aim of this study was to model the cause of emotional divorce based on emotional aggression and dyadic coping with the mediating role of emotion regulation strategies among couples in Guilan province. The research design was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of this study included all married people living in Guilan province in 2021. The sample size was 253 people who were selected by purposive sampling. The Gottman Emotional Divorce Scale (EDS), the Nelson-Carroll Covert Relational Aggression Scale (CRAViS), the Bodenmann Dyadic Coping Inventory (DCI), and the Gross-John Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) were used to collect data. The collected data were analyzed using structural equation modeling (SEM). The results showed that the causal model of the relationship between emotional aggression, dyadic coping, emotion regulation strategies and emotional divorce in couples based on different indicators, has a good fit. Emotional aggression, dyadic coping and emotion regulation have a direct effect on the couple's emotional divorce; Also, emotional aggression and dyadic coping through emotion regulation strategies have an indirect effect on emotional divorce of couples (P <0.05). Therefore, emotional aggression, dyadic coping and emotion regulation strategies play an important role in the rate of emotional divorce of couples and targeting these three components by psychological therapies can be important in reducing the rate of emotional divorce of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Emotional Aggression
  • Dyadic Coping
  • Emotion Regulation