نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 1کارشناسی ارشد مشاوره، خانواده واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijfp.2024.2011885.1266

چکیده

ازدواج روی سلامت شناختی، هیجانی و رفتاری زوج‌های جوان تاثیر می‌گذارد. اعتماد بین فردی و انعطاف‌پذیری شناختی همسران در کارکرد خانواده تاثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ایماگوتراپی بر اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی در زوج‌های جوان انجام شد. روش پژوهش نیمه‌‌آزمایشی بود. جامعه آماری زوج های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روان شناسی سلام در شهر اصفهان در سال 1400 بودند. به روش نمونه گیری هدفمند، 16 زوج واجد شرایط وارد مطالعه شدند. 8 زوج در گروه آزمایش و 8 زوج درگروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اعتماد در روابط بین فردی Rempel & Holmes (1986) و انعطاف پذیری شناختی Dennis & Vander Wal (2010) بودند که در سه مرحله روی هر دو گروه و برنامه ایماگوتراپی Muro et al (2016) در 10جلسه زوج درمانی 60 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا و داده‌ها با استفاده از تحلیل اندازه‌‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ایماگوتراپی می‌تواند اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی در زوج‌های جوان را افزایش دهد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار ماند (001/0P<). بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) در افزایش اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی زوج‌های جوان تاثیر دارد. با توجه به کارآمدی این برنامه، پیشنهاد می‌شود برای بهبود اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری شناختی زوج‌ها از این برنامه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of imago therapy on increasing interpersonal trust and cognitive flexibility in young couples

نویسندگان [English]

  • Asghar Jafari 1
  • Ali Moshtaghi 2

1 Department of Psychology Faculty of Humanities University of Kashan, Kashan, Iran

2 Electronic campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Marriage affects the cognitive, emotional, and behavioral health of young couples. Interpersonal trust and cognitive flexibility play a role in family functioning. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of imago therapy in increasing interpersonal trust and cognitive flexibility in young couples. A quasi-experimental design was used. The statistical population included young couples who referred to Salam Counseling and Psychology Center in Esfahan in 2022. Through purposive sampling method, 16 couples who met the inclusion criteria were selected; they were randomly assigned to the two groups of imago therapy and control (n1=n2=8). Research instruments were Rempel and Holmes’s (2007) Interpersonal Relationship Trust questionnaire and Dennis and Vanderwal’s (2010) Cognitive Flexibility questionnaire, which were administered to the two groups in three stages. In addition, Muro et al.’s (2016) Imago Therapy program was implemented in the experimental group during ten weekly 60-minute sessions. Data were analyzed using mixed model repeated measures ANOVA. Findings showed that imago therapy could increase interpersonal trust and cognitive flexibility in young couples and this effect was sustained in the follow-up phase (P < 0.001). Therefore, it could be concluded that imago therapy was effective in increasing interpersonal trust and cognitive flexibility in young couples. Accordingly, it is suggested that this treatment package be used for the recovery of interpersonal trust and cognitive flexibility of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imago therapy
  • Interpersonal trust
  • Cognitive flexibility
  • Young couples