نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/ijfp.2024.2004801.1238

چکیده

ضرورت انکار ناشدنی فهمِ رفتارهای والدینی از چشم‌اندازی بافتاری سبب شده است که محققان مختلف مشخصه‌های کُنشی شیوه‌های والدگری را وابسته به بافتارهایی مانند یادگیری‌های تحصیلی، تعامل با همسالان و زندگی روزانة کودک و نوجوان، مطالعه کنند. بر این اساس، این پژوهش، با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجیِ نسخة فارسی مقیاس والدگری تحصیلی، انجام شد. در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی، 350 مادر به شیوة در دسترس انتخاب و به مقیاس والدگری تحصیلی ، مقیاس خرد والدگری و مقیاس والدگری توانمندساز، پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس والدگری تحصیلی با ساختاری مشتمل بر چهار عامل گرمی والدینی، والدگری معطوف بر کنترل‌گری رفتاری، والدگری معطوف بر کنترل‌گری روان‌شناختی و حمایت‌گری والدینی، از روایی عاملی خوبی برخوردار بود (شاخص‌های (2χ)، (/df2χ)، (CFI)، (GFI)، (AGFI) و (RMSEA) به ترتیب برابر با 66/904، 85/1، 93/0، 95/0، 93/0 و 05/0 به دست آمد). علاوه بر این، نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد والدگری تحصیلی با والدگری توانمندساز و وجوه مختلف خرد والدینی، از روایی همگرای نسخه فارسی مقیاس والدگری تحصیلی، حمایت کرد (01/0P). همچنین، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس‌های والدگری تحصیلی شامل گرمی، کنترل‌گری رفتاری، کنترل‌گری روان‌شناختی و والدگری مشوق استقلال، به ترتیب برابر با 80/0، 79/0، 84/0 و 79/0 به دست آمد که از پایایی نسخه فارسی مقیاس مزبور، دفاع کرد. در مجموع، نتایج این پژوهش ضمن تاکید بر آموزه‌های نظریة خودتعیین‌گری در تغذیه‌گری روی‌آوردی بافتاری به رفتارهای والدگری و گستراندن مرز دانش نظری در این قلمرو مطالعاتیِ نوظهور، از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس والدگری تحصیلی، دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factorial Validity and Psychometric Properties of the Persian version of the Academic Parenting Scale

نویسندگان [English]

  • ali khodaei 1
  • Omid Shokri 2

1 Faculty of Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The undeniable necessity of understanding parental behaviors from a contextual perspective has encouraged various researchers to study the functional characteristics of parenting practices depending on the contexts such as academic learning, interaction with peers, and the daily life of children and adolescents. Therefore, this research study was conducted to analyze the factorial validity and psychometric properties of the Persian version of the Academic Parenting Scale. In this descriptive survey, 350 mothers were selected through accessible sampling method. They filled out the Academic Parenting Scale (Wang et al., 2022), Parenting Wisdom Scale (Boumpouli et al., 2022), and the Strength-based Parenting Scale (Jach et al., 2018). The results of the confirmatory factor analysis showed that the Academic Parenting Scale had good factorial validity with a four-factor structure consisting of parental warmth, parenting focused on behavioral control, parenting focused on psychological control, and parental support. Indices of 2χ, 2χ/df, CFI, GFI, AGFI, and RMSEA were equal to 904.66, 1.85, 0.93, 0.95, 0.93, and 0.05, respectively. In addition, the results concerning the correlation between the dimensions of academic parenting with strength-based parenting and different facets of parental wisdom supported the convergent validity of the Persian version of the Academic Parenting Scale. Moreover, the internal consistency coefficients of academic parenting subscales, including warmth, behavioral control, psychological control, and independence-encouraging parenting, were equal to 0.80, 0.79, 0.84, and 0.79, respectively. In sum, while defending the conceptual positions derived from the self-determination theory in the development of a contextual approach to parenting behaviors and expanding the frontier of theoretical knowledge in the field of emerging and contextual studies of educational parenting, this research study provided compelling evidence in preliminary support of the technical characteristics of validity and reliability of the Persian version of Academic Parenting Scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic parenting
  • factorial validity
  • psychometric properties
  • self-determination theory