نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه آموزش روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22034/ijfp.2024.1971237.1171

چکیده

مفهوم ایمنی هیجانی بر اساس نظریه‌ی Davies and Cummings (1994) و Cummings and Davies (1996) به حالتی گفته می‌شود که فرزندان ارزیابی ایمن، مثبت و پایداری از روابط خانواده در‌ مواجهه با هر گونه واقعه‌ی استرس‌زا دارند. این پژوهش با هدف تعیین روایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس ایمنی هیجانی (Forman and Davies, 2005) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شد. بدین منظور 503 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر بوشهر به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای احراز روایی مقیاس ایمنی هیجانی در نظام خانواده از روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سازه‌ای در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. شاخص‌های نیکویی برازش مدل مذکور را تأیید کردند (99/2=X2/df، 96/0=GFI، 90/0=AGFI، 92/0=CFI، 95/0=NFI، 70/0=PCFI، 06/0=RMSEA و 24/0=PCIOSE). نتایج پژوهش وجود سه عامل ایمنی، مشغله‌ی ذهنی و کناره‌گیری را در مقیاس ایمنی هیجانی در نظام خانواده مورد تأیید قرار داد. شاخص‌های آلفای کرونباخ مؤلفه-های ایمنی (81/0)، مشغله‌ی ذهنی (75/0) و کناره‌گیری (74/0) نیز مطلوب محاسبه گردید. لذا در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس ایمنی هیجانی در نظام خانواده برای سنجش ایمنی هیجانی دانش‌آموزان ایرانی ابزاری معتبر و مفید در پژوهش‌های روان‌شناختی است و می-تواند در پژوهش‌های مرتبط با ایمنی هیجانی در نظام خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the Psychometric Properties of the Emotional Security Scale in the Family System in High School Students

نویسندگان [English]

  • Farhad Khoemaei 1
  • Faramarz Kashkoli 2
  • Seyed Mehdi Poorseyed 3

1 Associate Prof Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Ph.D., Educational Psychology, Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Department of Psychology and Counselling, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of emotional security, based on the theories of Davies and Cummings (1994) and Cummings and Davies (1996), refers to a state in which children maintain a secure, positive, and consistent perception of family relationships despite encountering stressful situations. This study aimed to assess the Emotional Security scale (Forman & Davies, 2005) for high school students, focusing on its validity, reliability, and factor structure. The research involved 503 high school students in Bushehr. They were selected using a multi-stage cluster random sampling method. To verify the validity of the Emotional Security scale in the family system, construct validity (confirmatory factor analysis) was used. In addition, Cronbach’s alpha coefficient and structural reliability were used in SPSS and AMOS software to verify reliability. The model’s fit was confirmed by goodness indices (X2/df = 2.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, CFI = 0.92, NFI = 0.95, PCFI = 0.70, .RMSEA = 0.60, and PCIOSE = 0.24). The research results confirmed the presence of three factors, including security, mental preoccupation, and withdrawal in the Emotional Security scale within the family system. The Cronbach’s alpha indexes for security components (0.81), mental preoccupation (0.75), and withdrawal (0.74) were found to be satisfactory. Consequently, it could be concluded that the Emotional Security scale within the family system is a reliable and useful instrument for assessing the emotional security of Iranian students in psychological studies, and can be applied in research about emotional security within the family system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Security
  • Attachment. Preoccupation
  • Withdrawal