نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه پیوند و مدیریت بیماری، معاونت درمان ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

10.22034/ijfp.2024.2016472.1283

چکیده

چکیده

چکیده: هدف مطالعه حاضر تعیین روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران با نقش واسطه ای عملکرد خانواده، تاب آوری و حمایت اجتماعی در مادران کودکان اوتیستیک بود. روش پژوهش توصیفی نوع همبستگی و از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. از بین مدارس اوتیسم شهر تهران، 4 مدرسه به طور تصادفی انتخاب گردید و 276 نفر از مادران داوطلب در پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه استرس والدگری اوتیسم پتروسوان و مایلز (2009) ، مقیاس ارزیابی انسجام و انعطاف پذیری خانواده اولسون و همکاران (1985) ، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران( 1988) و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت پدران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3.2 تحلیل مسیر شدند. نتایج حاکی از آن بود که مشارکت پدران و تاب آوری بر استرس والدگری مادران اثر مستقیم منفی دارند. به علاوه، مشارکت پدران با میانجیگری عملکرد خانواده بر استرس والدگری مادران اثرغیرمستقیم دارد. (05/0 > p) بین عملکرد خانواده و تاب آوری مادران نیز رابطه معناداری مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد مشارکت پدران به عنوان یک عامل بیرونی و ویژگی تاب آوری به عنوان یک عامل درونی در پیش بینی استرس والدگری نقش دارند(05/0 > p). همچنین عملکرد سازگارانه خانواده می تواند نقش مشارکت پدران در کاهش استرس مادران را تقویت کند. نتایج می تواند در پیش بینی استرس والدگری مادران کودکان اوتیستیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Relationships of Fathers' Involvement and Parenting Stress Mothers of Autistic Children with the Mediation of Family Functioning, Social Support and Resilience

نویسندگان [English]

  • marzieh karimi 1
  • sadegh nasri 2
  • Fatemeh Ghaemi 3

1 Ph.D. student of Psychology, Azad University, Qom branch

2 associate professor of Shaid Rajaee teacher training university

3 Associate Professor, Department of Transplantation & Diseases Management, Vice Chancellery for Treatment, Iran Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the specific characteristics of autism spectrum disorder, parents and especially mothers are under a lot of pressure and it is important to identify factors that help reduce this pressure. Therefore, the aim of the present study was to determine the structural relationships of fathers' involvement and mothers' parenting stress with the mediating role of family functioning, resilience and social support in mothers of autistic children. Research method has been descriptive-correlation type and structural equation model was used. From among the autism schools in Tehran, 4 schools were randomly selected and 276 volunteer mothers participated in the research and were asked to use the Phetrusuwan & Miles's Parenting Stress Scale: Autism (2009), Olson et al. 's Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (1985), Conner and Davidson's Resilience Scale (2003), Zimmet et al.'s Multidimensional Scale of Perceived Social Support (1988), and Fathers' Involvement Questionnaire. Data were analyzed using Smart PLS 3.2 software. The results indicated that fathers' participation and resilience have a direct negative effect on mothers' parenting stress. In addition, fathers' participation has an indirect effect on mothers' parenting stress through the mediation of family functioning (p < 0.05). a significant relationship was also observed between family functioning and mothers' resilience. According to the obtained results, it seems that fathers' participation as an external factor and resilience as an internal factor play a role in predicting parenting stress (p < 0.05). Also, the adaptive functioning of the family can strengthen the role of fathers' participation in reducing mothers' stress. The results can be used in predicting parenting stress of mothers of autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fathers
  • Parenting
  • "
  • Family "
  • Resilience"
  • Support