نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
مقایسه زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین

لیلا جعفری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ جمشید جراره؛ علی تقوایی نیا

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 50-65

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.556932.1126

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین انجام پذیرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز روان‌شناسی و مشاوره تحت نظر قوه قضائیه شهر تهران در سال 1399-1400 بودند که از این جامعه 21 زوج ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی در زوجین نابارور

آرزو فتحی؛ احمد علی پور؛ علی اکبر ملکی راد

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.562816.1169

چکیده
  ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک می­تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت علیه روابط بین زوج عمل کند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج­درمانی هیجان­مدار و زوج­درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی در زوجین نابارور بود. در این مطالعه نیمه­تجربی تعداد 54 زوج نابارور از مرکز ناباروری امید رویان شهر اراک انتخاب ...  بیشتر