نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس – معاونت بهداشت امداد و درمان – فرماندهی انتظامی – تهران - ایران

10.29252/ijfp.2023.562816.1169

چکیده

ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک می‌تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت علیه روابط بین زوج عمل کند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی در زوجین نابارور بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی تعداد54 زوج نابارور از مرکز ناباروری امید رویان شهر اراک انتخاب و در دو گروه مداخله (36 زوج) و گروه کنترل (18زوج) قرارگرفتند. در گروه مداخله، محتوی آموزشی به روش زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمن طی ده جلسه 60 دقیقه‌ای برا زوجین نابارور اجرا شد و دو مـاه بعـد، پیگیری آزمـون انجـام گرفـت. داد‌ه‌ها با فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی و با استفاده از نرم افزار spss ورژن 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمن بر عملکردجنسی مردان زوجین نابارور تفاوت وجود دارد (P<0/05). ولی بین اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی زنان، رضایت جنسی زناشویی زنان و مردان و افسردگی زوجین نابارور تفاوتی وجود ندارد (P>0/05). همچنین نتایج نشان داد که هر دو روش زوج‌درمانی هیجان‌مدار و گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی زوجین نابارور موثر بوده است و نمرات گروه پس-آزمون و دوره پیگیری بهتر از گروه کنترل بوده است(P<0/05). اجرای هر دو روش زوج‌درمانی بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی زوجین نابارور مؤثر بوده است. بنابراین توصیه می‌شود تا با بکارگیری روش‌های زوج‌درمانی هیجان‌مدار و گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی و افسردگی زناشویی زوجین نابارور مؤثر باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion-focused couple therapy and Gottman couple therapy on sexual function, marital sexual satisfaction and depression in infertile couples

نویسندگان [English]

  • ahmad alipour 1
  • Arezoo Fathi 2
  • aliakbar malekirad 3

1 Professor of Psychology Payame Noor University Tehran, Iran

2 Department of psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

3 Research Center for Cognitive &amp;amp; Behavioral science in Police-Diroctrate of Health-Rescue &amp;amp; Treatment- Police Headquarter-Tehran-Iran

چکیده [English]

Infertility as a crisis in marital relationships not only causes psychological problems but can also act as a powerful blow against the relationship between the couple. This study aimed to compare the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and Gottman couple therapy on sexual function, marital sexual satisfaction, and depression in infertile couples. In this quasi-experimental study, 54 infertile couples from Omid Royan Infertility Center in Arak were selected and divided into two intervention groups (36 couples) and a control group (18 couples). In the intervention group, the training content was performed by emotion-focused and Gottman couple therapy in ten 60-minute sessions for infertile couples. Two months later, the test was followed up. Data were collected using a demographic information form, sexual function questionnaire, marital sexual satisfaction, and depression and analyzed using SPSS version 23. The results showed a difference between the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and Gottman couple therapy on the sexual performance of men in infertile couples (P<0.05). However, there is no difference between the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and Gottman couple therapy on women's sexual performance, marital sexual satisfaction of women and men, and depression of infertile couples. (P<0.05). Also, the results showed that the methods of emotion-oriented and Gottman couple therapy were effective on sexual performance, marital sexual satisfaction, and depression of infertile couples, and the scores of the post-test group and the follow-up period were better than those of the control group (P<0.05). Implementing both couple therapy methods has been effective in sexual function, marital sexual satisfaction, and depression of infertile couples. Therefore, it is recommended to use these two treatment methods, including emotion-oriented couple therapy and Gutman couple therapy, to improve sexual functioning, sexual satisfaction, and marital depression of infertile couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Couple Therapy
  • Gottman Couple Therapy
  • Sexual Performance
  • Marriage Sexual Satisfaction
  • Depression