نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ رضوان جان نثاری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 40-53

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.557044.1128

چکیده
  نوبت­کاری در مشاغل مختلف به‌ویژه مشاغل بهداشتی- درمانی با پیامدهای منفی مختلفی چون کاهش رضایت زناشویی همراه است. بااین‌وجود برخی از جنبه‌ها مثل شغل انعطاف‌پذیر و حمایت همسر وجود دارند که از این کاهش ممانعت به عمل می‌آورند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک‌شده و حمایت همسر در رابطه بین ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ آرزو باقری کیان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.15

چکیده
  رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی زوج‌ها دارد و مشخص شده است که این سازه با ویژگی‌های شغلی و شخصیتی زوج‌ها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش142 نفر از زنان و مردان متأهل شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و به سنجه‌های پژوهش شامل مقیاس ...  بیشتر