نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی زوج‌ها دارد و مشخص شده است که این سازه با ویژگی‌های شغلی و شخصیتی زوج‌ها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش142 نفر از زنان و مردان متأهل شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و به سنجه‌های پژوهش شامل مقیاس ویژگی شخصیتی کنش‌ور (PPS ) باتمن و کرانت، مقیاس رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و مقیاس تعارض کار- خانواده (WFCS) کارلسون و همکاران پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار و  بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور با تعارض کار- خانواده و نیز بین رضایت زناشویی با تعارض کار- خانواده رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، سازمان‌ها می‌توانند در مشاغلی که به علت ماهیت ویژه خود امکان ایجاد تعارض کار- خانواده دارند از متصدیان و متقاضیانی با ویژگی شخصیتی کنش‌ور استفاده نمایند. همچنین دست‌اندرکاران سازمانی می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، فنون مدیریت تعارض را به کارکنان دارای شخصیت‌های کنش‌ور آموزش دهند و از این طریق با کاهش تعارض کار- خانواده، رضایت زناشویی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of work-family conflict in the relationship between proactive personality trait and marital satisfaction

نویسندگان [English]

 • Hajar Barati
 • Arezoo Bagheri Kian

چکیده [English]

Marital satisfaction plays an important role in the couple's life expectancy. It has been found that this construct is related to the occupational and personality characteristics of the couples. Accordingly, in this study, the mediating role of work-family conflict in the relationship between proactive personality and marital satisfaction has been assessed. The sample consisted of 142 married men and women working in an organization in Isfahan who were selected by simple random sampling and responded to research measures including the Proactive Personality Scale (PPS), the ENRICH Marital Satisfaction Scale (ENRICH), and the Work-Family Conflict Scale (WFCS). SPSS software and correlation coefficient and mediation analysis with the Bootstrap method was used for data analysis. The result showed a positive relationship between proactive personality and marital satisfaction. Also, there were negative relationships between proactive personality and work-family conflict and between marital satisfaction and work-family conflict. The mediating role of work-family conflict was also confirmed. Based on the results, organizations can use employees and applicants with proactive personality in occupations that, due to their special nature, may create work-family conflict. Organizational staff can also teach conflict management techniques to employees with proactive personalities by conducting training courses, thereby reducing work-family conflict, and improve marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • work-family conflict
 • Proactive Personality
 • Marital Satisfaction
 1. احمدی، ش.، آزادفلاح، پ.، و فراهانی، ح. (1397). اثر روان‌درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 14، 497-514.
 2. احمدی، ش.، آزادفلاح، پ.، و فراهانی، ح. (1397). اثر روان‌درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 14، 497-514.
 3. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی. روانشناسی خانواده، ۵ ، ۶۵-۷۶.
 4. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی. روانشناسی خانواده، ۵ ، ۶۵-۷۶.
 5. بابامیری، م.، حیدری‌مقدم، ر.، محمدی، ب.، و محمدی، ی. ( ۱۳۹۶). رابطه شخصیت پویا با ایجاد شبکه ارتباطی با واسطه‌ای‌گری خشنودی شغلی بین پرستاران. مجله ارگونومی، ۵، ۵۰-۵۷.
 6. بابامیری، م.، حیدری‌مقدم، ر.، محمدی، ب.، و محمدی، ی. ( ۱۳۹۶). رابطه شخصیت پویا با ایجاد شبکه ارتباطی با واسطه‌ای‌گری خشنودی شغلی بین پرستاران. مجله ارگونومی، ۵، ۵۰-۵۷.
 7. ترکمن، س.، و فتحی، س. (1395). تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). زن و جامعه، 33،5-4.
 8. ترکمن، س.، و فتحی، س. (1395). تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). زن و جامعه، 33،5-4.
 9. خجسته‌مهر، ر.، و محمدی، ر. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، ۳ ، ۵۹-۷۰.
 10. خجسته‌مهر، ر.، و محمدی، ر. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، ۳ ، ۵۹-۷۰.
 11. زائری، س.، و خواجه، ن. ( 1۳۹۶). اثر غیرمستقیم باز بودن به تجربه و عملکرد شغلی پرستاران: واسطه‌ای‌گرهای شخصیت پویا، برازندگی حرفه‌ای و موفقیت شغلی ادراک‌شده. فصلنامه مدیریت پرستاری، ۶ ، 47-38.
 12. زائری، س.، و خواجه، ن. ( 1۳۹۶). اثر غیرمستقیم باز بودن به تجربه و عملکرد شغلی پرستاران: واسطه‌ای‌گرهای شخصیت پویا، برازندگی حرفه‌ای و موفقیت شغلی ادراک‌شده. فصلنامه مدیریت پرستاری، ۶ ، 47-38.
 13. عریضی، ح.ر.، و براتی، ه. (1394). اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شغلی و فردی بر خشنودی از کارراهه. روانشناسی معاصر، 46،33-1.
 14. عریضی، ح.ر.، و براتی، ه. (1394). اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شغلی و فردی بر خشنودی از کارراهه. روانشناسی معاصر، 46،33-1.
 15. فتحی‌پور، پ.، و رسول زاده اقدم، ص. (1396). بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز. طالعات جامعه شناسی،10، 48-31.
 16. فتحی‌پور، پ.، و رسول زاده اقدم، ص. (1396). بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز. طالعات جامعه شناسی،10، 48-31.
 17. فراهینی، ن.، افروز، غ.، غباری بناب، ب.، و ارجمند‌نیا، ع. ا. ( ۱۳۹۸). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. روانشناسی خانواده، ۶ ، 26-15.
 18. فراهینی، ن.، افروز، غ.، غباری بناب، ب.، و ارجمند‌نیا، ع. ا. ( ۱۳۹۸). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. روانشناسی خانواده، ۶ ، 26-15.
 19. محمدی، ب. ( ۱۳۹۵). بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با واسطه‌ای‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7، 181-163.
 20. محمدی، ب. ( ۱۳۹۵). بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با واسطه‌ای‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7، 181-163.
 21. محمدی، ب.، و بشلیده، ک. (1395). رابطه شخصیت پویا و وظیفه شناسی با جستجوی بازخورد با واسطه‌ای‌گری حمایت ادراک شده سرپرست. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 162- 161.
 22. محمدی، ب.، و بشلیده، ک. (1395). رابطه شخصیت پویا و وظیفه شناسی با جستجوی بازخورد با واسطه‌ای‌گری حمایت ادراک شده سرپرست. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 162- 161.
 23. میرزائی، ر.، کریمی،خ.، و شهریاری، پ. (۱۳۹۳). تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی . مجله سلامت و مراقبت، ۱۶ ،69-61.
 24. میرزائی، ر.، کریمی،خ.، و شهریاری، پ. (۱۳۹۳). تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی . مجله سلامت و مراقبت، ۱۶ ،69-61.
 25. نادری، م. (1397). راهکارهای ایجاد سازگاری و حل تعارض کار و خانواده در ماموریت‌های نیروی انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی اصفهان، 15، 26-1.
 26. نادری، م. (1397). راهکارهای ایجاد سازگاری و حل تعارض کار و خانواده در ماموریت‌های نیروی انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی اصفهان، 15، 26-1.
 27. Aigbiremhon, I. J., Okonkwo, E. A., & Kalunta, O. G. (2019). Job variables as predictors of marital satisfaction and marital conflict among female bank employees. Journal of Social Sciences, 4,28-44.
 28. Aigbiremhon, I. J., Okonkwo, E. A., & Kalunta, O. G. (2019). Job variables as predictors of marital satisfaction and marital conflict among female bank employees. Journal of Social Sciences, 4,28-44.
 29. Akter, M. (2019). Examining the effect of boundary strength at home on work-family conflict-outcome relationship (Doctoral dissertation, Illinois State University).
 30. Akter, M. (2019). Examining the effect of boundary strength at home on work-family conflict-outcome relationship (Doctoral dissertation, Illinois State University).
 31. Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173 - 186. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.05.009]
 32. Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173 - 186. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.05.009]
 33. Bateman, T. S., & Crant, M. J. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates summary. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-119. [DOI:10.1002/job.4030140202]
 34. Bateman, T. S., & Crant, M. J. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates summary. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-119. [DOI:10.1002/job.4030140202]
 35. Bindl, U., & Parker, S. K. (2011). Feeling good and performing well? Psychological engagement and positive behaviors at work. In: S. Albrecht (ed.), Handbook of employee engagement: perspectives, issues, research and practice (pp.385-398). Cheltenham: Edward Elgar.
 36. Bindl, U., & Parker, S. K. (2011). Feeling good and performing well? Psychological engagement and positive behaviors at work. In: S. Albrecht (ed.), Handbook of employee engagement: perspectives, issues, research and practice (pp.385-398). Cheltenham: Edward Elgar.
 37. Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.06.014]
 38. Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.06.014]
 39. Carlson, D. S., Thompson, M. J., Crawford, W. S., & Kacmar, K. M. (2019). Spillover and crossover of work resources: A test of the positive flow of resources through work-family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 40, 709-722. [DOI:10.1002/job.2363]
 40. Carlson, D. S., Thompson, M. J., Crawford, W. S., & Kacmar, K. M. (2019). Spillover and crossover of work resources: A test of the positive flow of resources through work-family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 40, 709-722. [DOI:10.1002/job.2363]
 41. Carlson, D., Kacmar, K., & Williams, L. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 76-249. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1713]
 42. Carlson, D., Kacmar, K., & Williams, L. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 76-249. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1713]
 43. Crant, J. M., Hu, J., & Jiang, K. (2016). Proactive personality: A twenty-year review. In Proactivity at work (pp. 211-243). Routledge.
 44. Crant, J. M., Hu, J., & Jiang, K. (2016). Proactive personality: A twenty-year review. In Proactivity at work (pp. 211-243). Routledge.
 45. Cunningham, C. J. L., & De La Rosa, G. M. (2008). The interactive effects of proactive personality and work-family interference on well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 271-282. [DOI:10.1037/1076-8998.13.3.271]
 46. Cunningham, C. J. L., & De La Rosa, G. M. (2008). The interactive effects of proactive personality and work-family interference on well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 271-282. [DOI:10.1037/1076-8998.13.3.271]
 47. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x]
 48. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x]
 49. French, K. A., & Allen, T. D. (2019). Episodic work-family conflict and strain: A dynamic perspective. Journal of Applied Psychology, 102, 324-337. [DOI:10.1037/apl0000470]
 50. French, K. A., & Allen, T. D. (2019). Episodic work-family conflict and strain: A dynamic perspective. Journal of Applied Psychology, 102, 324-337. [DOI:10.1037/apl0000470]
 51. Jawahar, I. M., Kisamore, J. L., Stone, T. H., & Rahn, D. L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual's experience of burnout. Journal of Business and Psychology, 27, 243-254. [DOI:10.1007/s10869-011-9234-5]
 52. Jawahar, I. M., Kisamore, J. L., Stone, T. H., & Rahn, D. L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual's experience of burnout. Journal of Business and Psychology, 27, 243-254. [DOI:10.1007/s10869-011-9234-5]
 53. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of Marriage and Family, 82, 100-116. [DOI:10.1111/jomf.12635]
 54. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of Marriage and Family, 82, 100-116. [DOI:10.1111/jomf.12635]
 55. Kim, T. Y., Hon, A. H., & Lee, D. R. (2010). Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. Creativity Research Journal, 22, 37-45. [DOI:10.1080/10400410903579536]
 56. Kim, T. Y., Hon, A. H., & Lee, D. R. (2010). Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. Creativity Research Journal, 22, 37-45. [DOI:10.1080/10400410903579536]
 57. Kulik, L. (2019). Work-home conflict, antecedents and outcomes: A life-stage perspective among working parents. Career Development International, 24,257-274. [DOI:10.1108/CDI-06-2018-0177]
 58. Kulik, L. (2019). Work-home conflict, antecedents and outcomes: A life-stage perspective among working parents. Career Development International, 24,257-274. [DOI:10.1108/CDI-06-2018-0177]
 59. Lau, V. P., Wong, Y. Y., & Chow, C. W. (2013). Turning the tables: Mitigating effects of proactive personality on the relationships between work-to-family conflict and work-and nonwork-related outcomes. Career Development International,18, 503-520. [DOI:10.1108/CDI-01-2012-0020]
 60. Lau, V. P., Wong, Y. Y., & Chow, C. W. (2013). Turning the tables: Mitigating effects of proactive personality on the relationships between work-to-family conflict and work-and nonwork-related outcomes. Career Development International,18, 503-520. [DOI:10.1108/CDI-01-2012-0020]
 61. Ma, H., Xie, J., Tang, H., Shen, C., & Zhang, X. (2016). Relationship between working through information and communication technologies after hours and well-being among Chinese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective. Acta Psychologica Sinica, 48, 48-58. [DOI:10.3724/SP.J.1041.2016.00048]
 62. Ma, H., Xie, J., Tang, H., Shen, C., & Zhang, X. (2016). Relationship between working through information and communication technologies after hours and well-being among Chinese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective. Acta Psychologica Sinica, 48, 48-58. [DOI:10.3724/SP.J.1041.2016.00048]
 63. Mansour, S., & Tremblay, D. G. (2018). Work-family conflict/family-work conflict, job stress, burnout and intention to leave in the hotel industry in Quebec (Canada): Moderating role of need for family friendly practices as "resource passageways". The International Journal of Human Resource Management, 29, 2399-2430. [DOI:10.1080/09585192.2016.1239216]
 64. Mansour, S., & Tremblay, D. G. (2018). Work-family conflict/family-work conflict, job stress, burnout and intention to leave in the hotel industry in Quebec (Canada): Moderating role of need for family friendly practices as "resource passageways". The International Journal of Human Resource Management, 29, 2399-2430. [DOI:10.1080/09585192.2016.1239216]
 65. McCormick, B. W., Guay, R. P., Colbert, A. E., & Stewart, G. L. (2019). Proactive personality and proactive behaviour: Perspectives on person-situation interactions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 30-51. [DOI:10.1111/joop.12234]
 66. McCormick, B. W., Guay, R. P., Colbert, A. E., & Stewart, G. L. (2019). Proactive personality and proactive behaviour: Perspectives on person-situation interactions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 30-51. [DOI:10.1111/joop.12234]
 67. Oosterhouse, K., Riggs, S. A., Kaminski, P., & Blumenthal, H. (2020). The executive subsystem in middle childhood: Adult mental health, marital satisfaction, and secure‐base parenting. Family Relations, 69, 166-179. [DOI:10.1111/fare.12408]
 68. Oosterhouse, K., Riggs, S. A., Kaminski, P., & Blumenthal, H. (2020). The executive subsystem in middle childhood: Adult mental health, marital satisfaction, and secure‐base parenting. Family Relations, 69, 166-179. [DOI:10.1111/fare.12408]
 69. Park, J. H., & DeFrank, R. S. (2018). The role of proactive personality in the stressor-strain model. International Journal of Stress Management, 25, 44 -59. [DOI:10.1037/str0000048]
 70. Park, J. H., & DeFrank, R. S. (2018). The role of proactive personality in the stressor-strain model. International Journal of Stress Management, 25, 44 -59. [DOI:10.1037/str0000048]
 71. Paulin, M., Lachance-Grzela, M., & McGee, S. (2017). Bringing work home or bringing family to work: Personal and relational consequences for working parents. Journal of Family and Economic Issues, 38, 463-476. [DOI:10.1007/s10834-017-9524-9]
 72. Paulin, M., Lachance-Grzela, M., & McGee, S. (2017). Bringing work home or bringing family to work: Personal and relational consequences for working parents. Journal of Family and Economic Issues, 38, 463-476. [DOI:10.1007/s10834-017-9524-9]
 73. Preacher, K.J., & Hayes, A.F. (2004).SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731. [DOI:10.3758/BF03206553]
 74. Preacher, K.J., & Hayes, A.F. (2004).SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731. [DOI:10.3758/BF03206553]
 75. Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychology, 8, 1-8. [DOI:10.1186/s40359-020-0383-z]
 76. Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychology, 8, 1-8. [DOI:10.1186/s40359-020-0383-z]
 77. Sun, X., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Jones, D. E. (2017). Longitudinal links between work experiences and marital satisfaction in African American dual-earner couples. Journal of Family Psychology, 31, 1029-1039. [DOI:10.1037/fam0000381]
 78. Sun, X., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Jones, D. E. (2017). Longitudinal links between work experiences and marital satisfaction in African American dual-earner couples. Journal of Family Psychology, 31, 1029-1039. [DOI:10.1037/fam0000381]
 79. Van Steenbergen, E. F., Kluwer, E. S., & Karney, B. R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182-194. [DOI:10.1037/a0036011]
 80. Van Steenbergen, E. F., Kluwer, E. S., & Karney, B. R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182-194. [DOI:10.1037/a0036011]
 81. Velez, M. J., & Neves, P. (2018). Shaping emotional reactions to ethical behaviors: Proactive personality as a substitute for ethical leadership. The Leadership Quarterly, 29, 663-673. [DOI:10.1016/j.leaqua.2018.06.004]
 82. Velez, M. J., & Neves, P. (2018). Shaping emotional reactions to ethical behaviors: Proactive personality as a substitute for ethical leadership. The Leadership Quarterly, 29, 663-673. [DOI:10.1016/j.leaqua.2018.06.004]
 83. Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and Individual Differences, 128, 75-80. [DOI:10.1016/j.paid.2018.02.011]
 84. Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and Individual Differences, 128, 75-80. [DOI:10.1016/j.paid.2018.02.011]
 85. Zhang, M., Zhao, K., & Korabik, K. (2019). Does work-to-family guilt mediate the relationship between work-to-family conflict and job satisfaction? Testing the moderating roles of segmentation preference and family collectivism orientation. Journal of Vocational Behavior, 115, 103-121. [DOI:10.1016/j.jvb.2019.103321]
 86. Zhang, M., Zhao, K., & Korabik, K. (2019). Does work-to-family guilt mediate the relationship between work-to-family conflict and job satisfaction? Testing the moderating roles of segmentation preference and family collectivism orientation. Journal of Vocational Behavior, 115, 103-121. [DOI:10.1016/j.jvb.2019.103321]
 87. Zhang, Y., Crant, J. M., & Weng, Q. (2019). Role stressors and counterproductive work behavior: The role of negative affect and proactive personality. International Journal of Selection and Assessment, 27, 267-279. [DOI:10.1111/ijsa.12255]
 88. Zhang, Y., Crant, J. M., & Weng, Q. (2019). Role stressors and counterproductive work behavior: The role of negative affect and proactive personality. International Journal of Selection and Assessment, 27, 267-279. [DOI:10.1111/ijsa.12255]
 89. Zhang, Z., Wang, M. O., & Shi, J. (2012). Leader-follower congruence in proactive
 90. Zhang, Z., Wang, M. O., & Shi, J. (2012). Leader-follower congruence in proactive
 91. personality and work outcomes: The mediating role of leader-member exchange. Academy of Management Journal, 55, 111-130.
 92. personality and work outcomes: The mediating role of leader-member exchange. Academy of Management Journal, 55, 111-130.
 93. Aigbiremhon, I. J., Okonkwo, E. A., & Kalunta, O. G. (2019). Job variables as predictors of marital satisfaction and marital conflict among female bank employees. Journal of Social Sciences, 4,28-44.
 94. Akter, M. (2019). Examining the effect of boundary strength at home on work-family conflict-outcome relationship (Doctoral dissertation, Illinois State University).
 95. Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173 - 186. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.05.009]
 96. Bateman, T. S., & Crant, M. J. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates summary. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-119. [DOI:10.1002/job.4030140202]
 97. Bindl, U., & Parker, S. K. (2011). Feeling good and performing well? Psychological engagement and positive behaviors at work. In: S. Albrecht (ed.), Handbook of employee engagement: perspectives, issues, research and practice (pp.385-398). Cheltenham: Edward Elgar.
 98. Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.06.014]
 99. Carlson, D. S., Thompson, M. J., Crawford, W. S., & Kacmar, K. M. (2019). Spillover and crossover of work resources: A test of the positive flow of resources through work-family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 40, 709-722. [DOI:10.1002/job.2363]
 100. Carlson, D., Kacmar, K., & Williams, L. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 76-249. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1713]
 101. Crant, J. M., Hu, J., & Jiang, K. (2016). Proactive personality: A twenty-year review. In Proactivity at work (pp. 211-243). Routledge.
 102. Cunningham, C. J. L., & De La Rosa, G. M. (2008). The interactive effects of proactive personality and work-family interference on well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 271-282. [DOI:10.1037/1076-8998.13.3.271]
 103. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x]
 104. French, K. A., & Allen, T. D. (2019). Episodic work-family conflict and strain: A dynamic perspective. Journal of Applied Psychology, 102, 324-337. [DOI:10.1037/apl0000470]
 105. Jawahar, I. M., Kisamore, J. L., Stone, T. H., & Rahn, D. L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual's experience of burnout. Journal of Business and Psychology, 27, 243-254. [DOI:10.1007/s10869-011-9234-5]
 106. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of Marriage and Family, 82, 100-116. [DOI:10.1111/jomf.12635]
 107. Kim, T. Y., Hon, A. H., & Lee, D. R. (2010). Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. Creativity Research Journal, 22, 37-45. [DOI:10.1080/10400410903579536]
 108. Kulik, L. (2019). Work-home conflict, antecedents and outcomes: A life-stage perspective among working parents. Career Development International, 24,257-274. [DOI:10.1108/CDI-06-2018-0177]
 109. Lau, V. P., Wong, Y. Y., & Chow, C. W. (2013). Turning the tables: Mitigating effects of proactive personality on the relationships between work-to-family conflict and work-and nonwork-related outcomes. Career Development International,18, 503-520. [DOI:10.1108/CDI-01-2012-0020]
 110. Ma, H., Xie, J., Tang, H., Shen, C., & Zhang, X. (2016). Relationship between working through information and communication technologies after hours and well-being among Chinese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective. Acta Psychologica Sinica, 48, 48-58. [DOI:10.3724/SP.J.1041.2016.00048]
 111. Mansour, S., & Tremblay, D. G. (2018). Work-family conflict/family-work conflict, job stress, burnout and intention to leave in the hotel industry in Quebec (Canada): Moderating role of need for family friendly practices as "resource passageways". The International Journal of Human Resource Management, 29, 2399-2430. [DOI:10.1080/09585192.2016.1239216]
 112. McCormick, B. W., Guay, R. P., Colbert, A. E., & Stewart, G. L. (2019). Proactive personality and proactive behaviour: Perspectives on person-situation interactions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 30-51. [DOI:10.1111/joop.12234]
 113. Oosterhouse, K., Riggs, S. A., Kaminski, P., & Blumenthal, H. (2020). The executive subsystem in middle childhood: Adult mental health, marital satisfaction, and secure‐base parenting. Family Relations, 69, 166-179. [DOI:10.1111/fare.12408]
 114. Park, J. H., & DeFrank, R. S. (2018). The role of proactive personality in the stressor-strain model. International Journal of Stress Management, 25, 44 -59. [DOI:10.1037/str0000048]
 115. Paulin, M., Lachance-Grzela, M., & McGee, S. (2017). Bringing work home or bringing family to work: Personal and relational consequences for working parents. Journal of Family and Economic Issues, 38, 463-476. [DOI:10.1007/s10834-017-9524-9]
 116. Preacher, K.J., & Hayes, A.F. (2004).SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731. [DOI:10.3758/BF03206553]
 117. Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychology, 8, 1-8. [DOI:10.1186/s40359-020-0383-z]
 118. Sun, X., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Jones, D. E. (2017). Longitudinal links between work experiences and marital satisfaction in African American dual-earner couples. Journal of Family Psychology, 31, 1029-1039. [DOI:10.1037/fam0000381]
 119. Van Steenbergen, E. F., Kluwer, E. S., & Karney, B. R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182-194. [DOI:10.1037/a0036011]
 120. Velez, M. J., & Neves, P. (2018). Shaping emotional reactions to ethical behaviors: Proactive personality as a substitute for ethical leadership. The Leadership Quarterly, 29, 663-673. [DOI:10.1016/j.leaqua.2018.06.004]
 121. Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and Individual Differences, 128, 75-80. [DOI:10.1016/j.paid.2018.02.011]
 122. Zhang, M., Zhao, K., & Korabik, K. (2019). Does work-to-family guilt mediate the relationship between work-to-family conflict and job satisfaction? Testing the moderating roles of segmentation preference and family collectivism orientation. Journal of Vocational Behavior, 115, 103-121. [DOI:10.1016/j.jvb.2019.103321]
 123. Zhang, Y., Crant, J. M., & Weng, Q. (2019). Role stressors and counterproductive work behavior: The role of negative affect and proactive personality. International Journal of Selection and Assessment, 27, 267-279. [DOI:10.1111/ijsa.12255]
 124. Zhang, Z., Wang, M. O., & Shi, J. (2012). Leader-follower congruence in proactive
 125. personality and work outcomes: The mediating role of leader-member exchange. Academy of Management Journal, 55, 111-130