نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

10.29252/ijfp.2023.557044.1128

چکیده

نوبتکاری در مشاغل مختلف به ویژه مشاغل بهداشتی- درمانی با پیامدهای منفی مختلفی چون کاهش رضایت زناشویی همراه است. با این وجود برخی از جنبه‌ها مثل شغل انعطاف پذیر و حمایت همسر وجود دارند که از این کاهش ممانعت به عمل می‌آورند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری و رضایت زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. 130 نفر از کارکنان بیمارستان دکتر غرضی اصفهان در پاییز سال 1400 به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس حمایت همسر(SSS)، پرسشنامه انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده(PJFQ)و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اِنریچ (EMS)بود که به صورت آنلاین برای پاسخگویی در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS23 با استفاده از تحلیل همبستگی، و برنامه الحاقی پردازشگر‌ هایس در تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه بین رضایت زناشویی با نوبتکاری منفی و با حمایت همسر و انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده مثبت و معنی‌دار است (p<0/05). نتایج همچنین نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری و رضایت زناشویی را تائید نمود(p<0/05). بر اساس نتایج پژوهش، انعطاف پذیر نمودن شغل و آموزش حمایت به همسران شاغلان نوبتکار، برای افزایش رضایت زناشویی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of perceived job flexibility and spouse support in the relationship between shift work and marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hajar Barati 1
  • Rezvan Jannesari 2

1 Assistant professor,department of psychology, University of Isfahan

2 Isfahan Gharazi Hospital

چکیده [English]

Shift work in different jobs, especially health care jobs, is associated with various negative consequences such as reduced marital satisfaction. However, there are some aspects such as flexible jobs and spouse support that prevent this decline. Accordingly, the present study aimed to investigate the moderating role of perceived job flexibility and spouse support in the relationship between shift work and marital satisfaction. The research method was correlational. 130 employees of Dr. Gharazi Hospital in Isfahan in the fall of 1400 were selected by convenience sampling method. The research instruments included Spouse Support Scale (SSS), Perceived Job Flexibility Questionnaire (PJFQ) and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (EMS) which were provided online to respond to sample members. Data were analyzed by SPSS23 software using correlation analysis, and Hayes processor extension in regression analysis. The results of correlation analysis showed that the relationship between marital satisfaction with shift is negative and spouse support and perceived job flexibility is positive and significant (p<0.05). The results also confirmed the moderating role of perceived job flexibility and spouse support in the relationship between shift work and marital satisfaction (p<0.05). According to the results of the study, Job flexibility and support training are recommended for spouses of shift workers to increase marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shift work
  • spouse support
  • job flexibility
  • marital satisfaction