نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره ، مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و رونشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یافتن متغیرهای مؤثر در موفقیت ازدواج همواره مورد توجه مشاوران و روان­درمانگران بوده است. اخلاق رابطه‌ای به اعتماد، عدالت، وفاداری، مسئولیت‌پذیری و استحقاق (شایستگی) در روابط اشاره دارد و منصفانه بودن روابط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دارای دو بعد عمودی (اخلاق در خانواده اصلی) و افقی (روابط بین همسران) است. هدف پژوهش حاضر تعیین اخلاق رابطه‌ای به‌عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ازدواج زنان بود. جامعه موردمطالعه در پژوهش حاضر زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 150 زن متقاضی طلاق و 150 زن عادی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس اخلاق رابطه‌ای و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته را تکمیل کردند. در این پژوهش برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیب خطی مؤلفه‌های اخلاق رابطه‌ای در خانواده اصلی و مؤلفه‌های اخلاق رابطه‌ای در روابط زناشویی پیش‌بین قوی موفقیت و شکست ازدواج زنان بود و روش تحلیل ممیز تفکیکی نشان داد که مؤلفه‌های عدالت و انصاف، وفاداری و استحقاق در خانواده اصلی و مؤلفه‌های عدالت و انصاف و وفاداری در روابط زناشویی هرکدام به‌تنهایی موفقیت و شکست ازدواج را به‌خوبی از هم تفکیک کردند؛ اما مؤلفه استحقاق در روابط زناشویی به‌تنهایی قادر به تفکیک موفقیت و شکست ازدواج نبود. اخلاق رابطه­ای افقی نسبت به اخلاق رابطه‌ای عمودی نیز قدرت پیش­بین قوی­تری دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اخلاق رابطه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی کارکردهای خانواده و ماندگاری روابط زناشویی دارد. بر این اساس با توجه به تأثیر اخلاق رابطه­ای پیشنهاد می­شود که متغیر مذکور در پایداری ازدواج مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relational Ethics as a Predictor of Success and Failure in Marriage

نویسندگان [English]

  • Reza Khojasteh Mehr
  • zahra khorsandi
  • Zabihollah Abbaspour

Family Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Finding effective variables in marriage success has always been the considered by counselors and psychotherapists. Relational ethics refers to trust, justice, loyalty, responsibility and merit in relationships and affects the fairness of relationships. Relational ethics has two vertical (Ethics in the family of origin) and horizontal (Ethics between partners) dimensions. The aim of the present study was to determine relational ethics as a predictor of success and failure of women's marriage. The studied population of the current research was women following divorce procedure and normal women in Ahvaz city. The research sample consisted of 150 women following divorce and 150 normal women whom were selected by available sampling method. The participants completed the relational ethics scale and demographic information questionnaire created by the researcher. In this research, Discriminant analysis was used to analyze the data. The results showed that the linear combination of the components of relational ethics in the family of origin and the components of relational ethics in marital relationships were  strong predictor of the success and failure of women's marriages, and the discriminant analysis method showed that the components of trust and justice, loyalty and entitlement in family of  origin and the components of trust and justice and loyalty in marital relationships discriminahted success and failure of marriage individually. However, the component of entitlement in marital relationships could not discriminate success and failure of marriage individually. Horizontal relational ethics has a stronger predictive power than vertical relational ethics; therefore, it can be concluded that relational ethics has a decisive role in predicting family functions and the durability of marital relations. Therefore, considering the effect of relational ethics, it is suggested that the mentioned variable be taken into consideration in the stability of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational ethics
  • Marriage success
  • Marriage failure
  • Marital stability
  • Divorce
Adkins, K. S. (2010). A contextual family therapy theory explanation for intimate partner violence (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Afshari, H. (2014). The components of relational ethics as a predictor of intimacy and marital commitment in female employees The Shahid Chamran University of Ahvaz. [master's thesis, The Shahid Chamran University of Ahvaz]. [In Persian]
Besharat, M. A., & Rafiezadeh, B. (2021). Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy, and sexual knowledge and attitude. Journal of Family Psychology, 3(1), 31-46. [In Persian]
Boszormenyi-Nagy, I. (2014). Foundations of Contextual Therapy: Collected Papers of Ivan: Collected Papers Boszormenyi-Nagy. Routledge.
Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B. R. (1986). Between give and take: A clinical guide to contextual therapy. New York, NY: Brunner/Mazel. Inc.
Cheraghi, M., Mazaheri, M. A., Motabi, F., Panaghi, L., & Sadeghi, M. S. (2019). Beyond the Couple: A Qualitative Analysis of Successful In-law Relationships in Iran. Family process, 58(4), 936–953. https://doi.org/10.1111/famp.12389.
Coppola, J., Gangamma, R., Kawar, C., Patton, R., & Ramadoss, K. (2021). Adult Romantic Attachment and Relational Ethics: A Dyadic Analysis of Couples in Therapy. Contemporary Family Therapy, 43(3), 234-247.
Dankoski, M. E., & Deacon, S. A. (2000). Using a feminist lens in contextual therapy. Family Process, 39, 51–66. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39107.x
Derakhsh, A., Aslani, K., & Koraee, A. (2019). Formulation of Successful Marriage Model: A Qualitative study. Women Studies, 10(27), 73-97. doi: 10.30465/ws.2019.4030. [In Persian]
Eddy, B. P., Springer, P., Sibley, D. S., Turns, B., & Fife, S. T. (2022). Keeping the Ledger Balanced during Pregnancy. International Journal of Systemic Therapy, 33(2), 87-108
Fitness, J. (2001). Betrayal, rejection, revenge, and forgiveness: An interpersonal script approach. Interpersonal rejection, 73-103.
Gangamma, R., Bartle‐Haring, S., & Glebova, T. (2012). A study of contextual therapy theory's relational ethics in couples in therapy. Family Relations, 61(5), 825-835.
Gangamma, R., Bartle‐Haring, S., Holowacz, E., Hartwell, E. E., & Glebova, T. (2015). Relational ethics, depressive symptoms, and relationship satisfaction in couples in therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 41(3), 354-366.
Goldenthal, P. (1993). Contextual family therapy: Assessment and intervention procedures. Professional Resource Press.
Grames, H. A., Miller, R. B., Robinson, W. D., Higgins, D. J., & Hinton, W. J. (2008). A test of contextual theory: The relationship among relational ethics, marital satisfaction, health problems, and depression. Contemporary Family Therapy, 30(4), 183-198.
Hargrave, T. D., & Pfitzer, F. (2004). The new contextual therapy: Guiding the power of give and take. Routledge.
Hargrave, T. D., Jennings, G., & Anderson, W. (1991). The development of a relational ethics scale. Journal of Marital and Family Therapy, 17(2), 145-158.
Hashemi Golmehr, M., Amanelahi, A., Farhadi, H., Aslani, K., & Rajabi, G. (2021). Introducing a Successful Marriage Paradigm: A Qualitative Study. Journal of Counseling Research, 19(76), 141-171.
Hulst, A. E. S., & Sibley, D. S. (2018). Contextual Therapy for Family Health: Clinical Applications. Routledge.
Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy (EFT) with individuals, couples, and families. Guilford Publications.
Kaslow, F. W. (2000). Continued evolution of family therapy: The last twenty years. Contemporary Family Therapy, 22(4), 357-386.
Kawar, C., Coppola, J., & Gangamma, R. (2019). A contextual perspective on associations between reported parental infidelity and relational ethics of the adult children. Journal of marital and family therapy, 45(2), 354-363.
Khojaste Mehr, R., Ahmadi, A., Soodani, M., & shiralinia, k. (2015). The effectiveness of Fairness-based Contextual Therapy on emotional intimacy and marital quality of couples. Journal of Applied Psychology, 9(3), 79-96. [In Persian]
Khojasteh Mehr, R., Esmaeili Babadi, N., Abbaspour, Z. (2021). Evaluation of psychometric properties of the Relational Ethics Scale (RES). Journal of Family Psychology, 4(2), 61-74. [In Persian]
Khojasteh Mehr, R., Ghanbari, Z., & Abbaspour, Z. (2015). The Study of the Direct and Indirect Effect of Relational Ethics on Depression and Sexual Dysfunction Mediation with Marital Satisfaction and Level of Communication. Journal of Applied Psychological Research, 5(4), 157-170. [In Persian]
Khojasteh Mehr, R., Shokrkon, H., & Aman Allahi, A. (2007). Prediction of Success and Failure of Marital Relationship Based on Social Skills. Modern psychological research, 2(6), 33-. [In Persian]
Khojasteh Mehr, R., Faramarzi, S., & Rajabi, G. (2012). (2012). The Role of Equity Perception in Marital Quality in Married Employees in Ahvaz Organizations. Journal of Psychological Studies, 8(1), 31-50. doi: 10.22051/psy.2012.1527 [In Persian]
khojastehmehr, R., shirmardi, S., & beshlideh, K. (2021). Psychometric properties of the Marital Virtues Profile (MVP) in an Iranian sample. Journal of Family Psychology, 7(2), 75-88. doi: 10.22034/ijfp.2021.247279. [In Persian]
Lyness, K. P. (2003). Extending emotionally focused therapy for couples to the contextual realm: Emotionally focused contextual therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy, 2(4), 19-32.
McPhee, D. P., Austin, K. L., & Eichenberger, L. R. (2019). Using contextual therapy to treat depression with couples. The American Journal of Family Therapy, 47(5), 275-292.
Moradi, G., kakaberai, K., afshary, K. (2020). Investigating The Mediator Role of Social Problem Solving in Relationship Between Relations Ethics with Marital intimacy. Psychological Methods and Models, 10(38), 147-162. [In Persian]
Munsch, C. L. (2018). Correction: “her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity” American sociological review 80 (3): 469–95. American Sociological Review, 83(4), 833-838.
Pourmohseni Koluri, F., & Ranjbar, H. (2022). The role of victim sensitivity, hostile attribution bias and anger rumination in predicting marital status. Journal of Family Psychology, 8(2), 73-85. doi: 10.52547/ijfp.2022.536891.0
Sanamnejad, A., Ghamari Givi, H., Sheykholeslami, A., & Rezaii Sharif, A. (2021). Comparison of the Effectiveness of Contextual Therapy Fair-Centered and Emotion-Focused Therapy on the Marital Quality and Marital Conflict. Family Counseling and Psychotherapy, 10(2), 1-40. [In Persian].
Schmidt, A. E., Green, M. S., Sibley, D. S., & Prouty, A. M. (2016). Effects of parental infidelity on adult children's relational ethics with their partners: A contextual perspective. Journal of Couple & Relationship Therapy, 15(3), 193-212.
Shannon, S. T. (2017). Relational ethics and relationship cycling (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
van der Meiden, J., Verduijn, K., Noordegraaf, M., & van Ewijk, H. (2020). Strengthening connectedness in close relationships: a model for applying contextual therapy. Family process, 59(2), 346-360.