نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و رونشناسی، گروه مشاوره ، مشاوره خانواده

2 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

3 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی، گروه مشاوره

10.22034/ijfp.2023.1971606.1178

چکیده

یافتن متغیرهای مؤثر در موفقیت ازدواج همواره مورد توجه مشاوران و روان‌درمانگران بوده است. یکی از این متغیرهای مؤثر، اخلاق رابطه‌ای است. مباحث اعتماد، عدالت، وفاداری، مسئولیت‌پذیری، ترازپرداخت خانوادگی و استحقاق که انصاف را در روابط تحت تأثیر قرار می‌دهند، از جمله مباحثی هستند که اخلاق رابطه‌ای را شکل می‌دهند. اخلاق رابطه‌ای دارای دو بعد عمودی (اخلاق در خانواده اصلی) و افقی (روابط بین همسران) است. هدف پژوهش حاضر تعیین اخلاق رابطه‌ای عمودی و افقی به‌عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ازدواج زنان بود. جامعه موردمطالعه در پژوهش حاضر زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 150 زن متقاضی طلاق و 150 زن عادی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس اخلاق رابطه‌ای (RES) پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. روش تحلیل ممیز تفکیکی نشان داد که مؤلفه‌های اعتماد و عدالت، وفاداری و استحقاق در خانواده اصلی و مؤلفه‌های اعتماد و عدالت و وفاداری در روابط زناشویی هرکدام به‌تنهایی موفقیت و شکست ازدواج را پیش‌بینی کردند. ترکیب خطی مؤلفه‌های اخلاق رابطه‌ای در خانواده اصلی و مؤلفه‌های اخلاق رابطه‌ای در روابط زناشویی نیز پیش‌بین قوی موفقیت و شکست ازدواج زنان بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که اخلاق رابطه‌ای افقی نسبت به اخلاق رابطه‌ای عمودی، از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به طو کلی می‌توان نتیجه گرفت که اخلاق رابطه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی ماندگاری ازدواج دارد. نتایج به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اخلاق رابطه‌ای، ازدواج ، طلاق

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relational ethics as a predictor of success and failure in marriage

نویسندگان [English]

  • zahra khorsandi 1
  • Reza Khojasteh Mehr 2
  • Zabihollah Abbaspour 3

1 Chamran martyr of Ahwaz University

2 Chamran martyr of Ahwaz University

3 Chamran martyr of Ahwaz University

چکیده [English]

Relational Ethics as a Predictor of Success and Failure in Marriage

Abstract:

Finding effective variables for marriage success has always been considered by counselors and psychotherapists. In this regard, one of these effective variables is relational ethics. The concepts of trust, justice, loyalty, responsibility, family balance, and entitlement that affect fairness in relationships are among those that shape relational ethics. Relational ethics has two vertical (ethics in the family of origin) and horizontal (ethics between partners) dimensions. The present study aimed to determine relational ethics as a predictor of success and failure in women's marriages. The population under study in the current research was women living through a divorce and non-divorced women in Ahvaz city. The research sample consisted of 150 divorced women and 150 non-divorced women, who were selected by a sampling method. The participants completed the Relational Ethics Scale (RES) and demographic information questionnaires. In this research, discriminant analysis was used to analyze the data. The discriminant analysis showed that the principles of trust and justice, loyalty, and entitlement in the family of origin and the principles of trust and justice and loyalty in marital relationships could each independently predict the success and failure of a marriage. The linear combination of the principles of relational ethics in the family of origin and the principles of relational ethics in marital relationships was also a strong predictor of women's marriage success and failure. Furthermore, the findings showed that horizontal relational ethics has more predictive power than vertical relational ethics. Therefore, in general, it can be concluded that relational ethics plays a decisive role in predicting marriage durability. The results are discussed in detail in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational ethics
  • marriage
  • divorce