نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاروه خانواده، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی ، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، ریاست موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران

10.29252/ijfp.2023.555821.1121

چکیده

هدف این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی براساس نگرش‌های مربوط به عشق در کارمندان اقماری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق بود. پژوهش حاضر کاربردی، از نوع پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان اقماری مرد متاهل شرکت نفت خانگیران سرخس به همراه همسران‌شان بودکه تعداد140 نفر (85 مرد، 55 زن) به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه) و پرسشنامه نگرش‌های مربوط به عشق (LAS) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش به روش رگرسوین گام به گام انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی براساس نگرش های عشق ورزی رمانتیک (53/0)، واقع‌گرایانه (08/0)، بازیگرانه (02/0) و دوستانه (18/0) در سطح 01/0>p در کارمندان اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق قابل پیش بینی است. همچنین نتایج نشان داد که سبک‌های عشق شهوانی و فداکارانه، قادر به پیش بینی رضایت زناشویی در این افراد نبودند. از این یافته‌ها می‌توان استنباط کرد که نگرش‌های عشق‌ورزی، متغیری موثر بر رضایت زناشویی در کارمندان اقماری و همسران‌شان است و قادر به پیش بینی رضایت زناشویی در این افراد می‌باشد و فرضیه این پژوهش مبنی بر پیش بینی رضایت زناشویی براساس نگرش‌های مربوط به عشق، مورد تایید قرار گرفت. در نهایت پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رضایت زناشویی بر اساس نگرش های مربوط به عشق در کارمندان اقماری با کارمندان غیراقماری مقایسه و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of marital satisfaction based on love-related attitudes among on-off basis work employees of East Oil and Gas Exploitation Company

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Arabi 1
  • Mahmoud Azadi 2
  • Jafar Talebian Sharif 3

1 Mashhad, Kolahdooz, Ghazi Tabatabai 9

2 Mashhad, Hekmat Razavi Higher Education Institute

3 Mashhad, Hekmat Razavi Higher Education Institute

چکیده [English]

This research aimed to predict marital satisfaction based on love-related attitudes among on-off basis work employees of East Oil and Gas Exploitation Company. This study’s statistical population included all married male Khangiran Sarakhs Oil Company employees and their wives. The convenience sampling method was used to select a sample size of 140 people (85 men and 55 women). According to its purposes and hypotheses, the current study was applied and was of a correlation type. This study used two questionnaires to collect information evaluating the research objectives: Afrooz spouse satisfaction (short form) and love-related attitudes questionnaire (LAS). The research data were analyzed by stepwise regression. The findings of this study revealed that marital satisfaction was predictable based on love-related attitudes Eros (0/53), Pragma (0/08), Ludus (0/02), and Storge (0/18) at the level p<0/01 on an on-off basis work employees of East Oil and Gas Exploitation Company. The results also showed that the Mania and Agape types did not predict marital satisfaction. Based on these findings, it was concluded that love-related attitudes were a variable influencing marital satisfaction of on-off basis work employees and their spouses and a predictor of marital satisfaction of the current research sample. Finally, It is suggested to compare and examine marital satisfaction based on love-related attitudes in on-off basis and non-on-off basis work employees in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction"
  • Love-related attitudes"
  • "
  • on-off basis work"