نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

مدل ساختاری عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی

فاطمه علی دوستی؛ مهدیه بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1971547.1176

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی میان عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی صورت گرفت. این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری آن را بزرگسالان 18 سال به بالا تشکیل دادند که از آن میان 436 نفر (349 خانم و 87 آقا) به‌عنوان نمونه، با شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش با استفاده ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش به سزارین در زنان باردار براساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده

اشرف سادات موسوی؛ افسر اسدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.553129.1105

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش زنان باردار نخست‌زا به زایمان سزارین، بر اساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار نخست‌زای اصفهان در سال 1400-1399 بود که به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و پرونده بارداری ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی: یک مطالعه فراترکیب

سید محمد عبادی راد؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1989983.1205

چکیده
  مقدمه: نقش پررنگ رضایت زناشویی در سلامت فرد، خانواده و جامعه باعث شده است که توجه بسیاری از پژوهشگران در چند دهه اخیر به این حوزه جلب شود، به شکلی که پژوهش‌های بی‌شماری را در این زمینه انجام‌شده است. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی انجام شد. روش: این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‌ای و بر اساس ماهیت ...  بیشتر