نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
مقایسه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتاردرمانی دیالتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی

زهرا طاهریان؛ افسانه دهقان؛ ملیحه مهدیخانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.536733.0

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و طرح تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری کلیه زنان آزاردیده خشونت خانگی در شهرستان ساری مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی

حدیث ولی زاده؛ وحید احمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 12-25

https://doi.org/10.52547/ijfp.2022.549042.1088

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی شهر کرمانشاه بود. طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را زنان قربانی خشونت خانگی شهر کرمانشاه که در نیمه اول سال 1400 به مراکز مشاوره مراجعه کرده ...  بیشتر

پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس براساس انعطاف‌پذیری شناختی: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری

ژاله کوه بومی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245578

چکیده
  شرایط ناشی از کرونا ویروس باعث بروز استرس در افراد شده و آسیب‌های زیادی به آنان وارد ساخته است. شرایط آسیب‌زایی همچون استرس پس از سانحه که ممکن است باعث روابط ناکارآمد و حتی خشونت میان همسران شود.  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس براساس انعطاف‌پذیری شناختی با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری ...  بیشتر