نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد تمام گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

رضایت زناشویی پایدارترین پیش‌بینی کننده ثبات در زندگی است و یکی از مولفه‌های موثر بر آن، نوع سیستم فعال‌سازی و بازداری‌رفتاری است. تفاوت-های فردی در این‌سیستم، در نحوه واکنش زوجین به مشکلات بین‌فردی موثر است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سیستم‌های فعال‌سازی/ بازداری رفتاری و رضایت زناشویی با میانجی‌گری ذهنی‌سازی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود و جامعه آماری، افراد متاهل ساکن تهران در سال 1400 بودند. 370 نفر به روش نمونه-گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب و به پرسشنامه جمعیت‌شناختی، رضایت‌زناشویی Enrich (Olson, 1998) ، مقیاس فعال-سازی/ بازداری رفتاری (Carver & White, 1994) و پرسشنامه عملکرد بازتابی (Fonagy et al., 2016) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سیستم بازداری‌رفتاری با میانجی‌گری ذهنی‌سازی بر رضایت‌زناشویی مؤثر است و سیستم بازداری با رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار دارد و بر ذهنی‌سازی، اثر منفی معنادار دارد. و ذهنی‌سازی بر رضایت‌زناشویی اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سیستم فعال‌سازی با میانجی‌گری ذهنی سازی بر رضایت‌زناشویی مؤثر است و سیستم فعال‌سازی بر ذهنی‌سازی، اثر مثبت و معنادار دارد و تنها رابطه مثبت سیستم فعال‌سازی با رضایت‌ زناشویی تایید نشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که سیستم فعال‌سازی و بازداری‌رفتاری به صورت مستقیم و از طریق ذهنی‌سازی به صورت غیرمستقیم قادر به پیش‌بینی رضایت‌زناشویی است. از این رو پیشنهاد به بررسی این سازه‌ها توسط متخصصین حوزه خانواده جهت افزایش رضایتمندی زناشویی در زوجین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marital Satisfaction Prediction Model Based on Behavioral Activation/Inhibition Systems: Investigating the Mediating Role of Mentalization

نویسندگان [English]

  • Hosna Akbari 1
  • Reza Ghorban Jahromi 2
  • Mohammad Ali Besharat 3
  • Ruhollah Shahabi 4

1 PhD student of psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of psychology, faculty of psychology and education sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of psychology, faculty of education, institute for Humanity and cultural studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Marital satisfaction has been widely acknowledged as a crucial determinant of marriage stability. One key factor that impacts marital satisfaction is the type of behavioral activation and inhibition system present in an individual. Individual differences in the behavioral brain system play a significant role in how couples respond to interpersonal problems, resulting in distinct behavioral feedback. If utilized correctly, this system can positively impact the quality of a couple's relationship and promote family stability. This study aimed to investigate the relationship between behavioral activation/inhibition systems and marital satisfaction with the mediation of mentalization. The research was conducted using a correlation method, and the statistical population comprised married individuals residing in Tehran in 2021. Of these, a sample size of 370 was selected using a multi-stage cluster sampling method and administered a demographic questionnaire, the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, the Behavioral Activation and Inhibition Scale, and the mentalization Questionnaire. The results of the path analysis indicated that the behavioral inhibition system with the mediation of mentalization is effective in marital satisfaction, and the inhibition system has a negative and meaningful relationship with marital satisfaction and mentalization. On the other hand, mentalization had a direct, positive, and significant impact on marital satisfaction. Additionally, the activation system significantly impacted marital satisfaction with the mediation of mentalization. The activation system had a direct, positive, and significant impact on mentalization, but only a positive and direct relationship between the activation system and marital satisfaction could not be established. These findings suggest that the behavioral activation and inhibition system can predict marital satisfaction directly and indirectly through mentalization. Consequently, it is recommended that experts in the field of family examine these structures to promote marital satisfaction among couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mentalization
  • behavioral activation and inhibition systems
  • marital satisfaction
  • young couples
Abreu-Afonso, J., Ramos, M. M., Queiroz-Garcia, I., & Leal, I. (2022). How Couple’s Relationship Lasts Over Time? A Model for Marital Satisfaction. Psychological Reports, 125(3), 1601-1627.
Aliakbari Dehkordi, M. (2010). Relationship between women sexual function and marital adjustment. International Journal of Behavioral Sciences, 4(3), 199-206. [In Persian]
Anis, L., Perez, G., Benzies, K. M., Ewashen, C., Hart, M., & Letourneau, N. (2020). Convergent validity of three measures of reflective function: Parent development interview, parental reflective function questionnaire, and reflective function questionnaire. Frontiers in Psychology, 11, 574719.
Arab Alidousti, A., Nakhaee, N., & Khanjani, N. (2015). Reliability and validity of the Persian versions of the ENRICH marital satisfaction (brief version) and Kansas Marital Satisfaction Scales. Health and Development Journal, 4(2), 158-167. [In Persian]
Barnes, S., Brown, K. W., Krusemark, E., Campbell, W. K., & Rogge, R. D. (2007). The role of mindfulness in romantic relationship satisfaction and responses to relationship stress. Journal of marital and family therapy, 33(4), 482-500.
Bateman, A., & Fonagy, P. (2010). Mentalization based treatment for borderline personality disorder. World psychiatry, 9(1), 11-15.
Besharat, M. A. (2013). Adult Attachment Inventory: Questionnaire, Instruction and Scoring Key (Persian Version). Developmental Psychology: Iranian Psychologists Journal. 9(35). 317- 320. [In Persian]
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.
Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12(1), 43-51.
Cao, H., Zhou, N., Fine, M. A., Li, X., & Fang, X. (2019). Sexual satisfaction and marital satisfaction during the early years of Chinese marriage: A three-wave, cross-lagged, actor–partner interdependence model. The Journal of Sex Research, 56(3), 391-407.
Carver CS, White TL. (1994) Behavioral inhibition, behavioral activation and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social psychology, 67, 319-333.
Carver, C.S. (2004). Negative Affects Deriving from the Behavioral Approach System. Emotion, 4 (1), 3-22.
Charnia. M.R., & Ickes.W. (2007). predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14, 187-208.
Corr, P.J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience Biobehavioral Reviews, 28: 317–332.

Shahrabad, H. D., Bayazi, M. H., Zafari, Z., Teimouri, S., & Rajabzadeh, F. (2018). The effect of Lazarus multimodal therapy on depression, anxiety, and blood glucose control in women with type 2 diabetes. Journal of Fundamentals of Mental Health20(4).

Drogar, E., Fathi Ashtiani, A., Ashrafi, E. (2020). Validity and Reliability Assessment of the Persian Version of the Metallization Questionnaire. Clinical Psychology Journal, 12(1), 1- 12. [In Persian]

DiMaggio, D. J. (2020). What Contributes to Marital Satisfaction? The Relationship between Attachment Style, Emotion Regulation, Mentalization and Marital Satisfaction (Doctoral dissertation, Alliant International University).
Dumitrescu, A. L., Toma, C. A. R. M. E. N., & Lascu, V. I. O. R. I. C. A. (2010). Evaluation of inter-relationship between behavioral inhibition, behavioral activation, avoidance, daily stressors and oral health. Romanian Journal of Internal Medicine= Revue romaine de medicine interne, 48(3), 281-290.
Edalati, A., Redzuaun, M. (2010). Perception of Women towards Family values and Their Marital Satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 132-137.
Fonagy, P. E., Luyten, P., Bateman, A., Gergely, G., Strathearn, L., Target, M., & Allison, D. E. (2010). Attachment and personality pathology.
Fonagy P, Luyten P, Moulton-Perkins A, Lee YW, Warren F, Howard S, Ghinai R, Fearon P, Lowyck B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. Plops One. 11(7).
Fonagy P, Target M, Steele H, Steele M. (1998). Reflective-Functioning manual: Version 5 for application to adult attachment interviews.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2018). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. Routledge.
Fonagy, P. (1991). Thinking about thinking: Some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient. International journal of psycho-analysis, 72, 639-656.
Fonagy, P. (2010). Attachment theory and psychoanalysis. Other Press, LLC.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.
Gray, J. A. (1982). Précis of The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Behavioral and brain sciences5(3), 469-484.
Haji hasani, M., & Sim, T. (2019). Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: Emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth, 24(3), 297-306.
Hegsted, C. P. (2020). The Role of Mentalized Affectivity in Romantic Love and Relationship Satisfaction. Alliant International University.
Impett, E. A., Peplau, L. A., & Gable, S. L. (2005). Approach and avoidance sexual motives: Implications for personal and interpersonal well‐being. Personal Relationships, 12(4), 465-482.
Isma, M. N. P., & Turnip, S. S. (2019). Personality traits and marital satisfaction in predicting couples’ attitudes toward infidelity. Journal of Relationships Research, 10, e13.
Johnson, J. L., Kim, L. M., Giovannelli, T. S., & Cagle, T. (2010). Reinforcement sensitivity theory, vengeance, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 48(5), 612-616.
Jones, K. C., Welton, S. R., Oliver, T. C., & Thoburn, J. W. (2011). Mindfulness, spousal attachment, and marital satisfaction: A mediated model. The Family Journal, 19(4), 357-361.
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of marriage and family, 82(1), 100-116.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press. 11- 12.
Leung, Y. K., Franken, I. H. A., & Thurik, A. R. (2020). Psychiatric symptoms and entrepreneurial intention: The role of the behavioral activation system. Journal of Business Venturing Insights, 13, e00153.
Levy, D. J., & Glimcher, P. W. (2012). The root of all value: a neural common currency for choice. Current opinion in neurobiology, 22(6), 1027-1038.
Luyten P, Fonagy P, Lemma A, Target M. (2012). Depression. In: Bateman A, Fonagy P, editors. Handbook of metalizing in mental health practice Washington, DC: American Psychiatric Association. 385.
Masoumi, S. Z., Khani, S., Kazemi, F., Kalhori, F., Ebrahimi, R., & Roshanaei, G. (2017). Effect of marital relationship enrichment program on marital satisfaction, marital intimacy, and sexual satisfaction of infertile couples. International journal of fertility & sterility, 11(3), 197.
Mohammadi, K., Samavi, A., & Ghazavi, Z. (2016). The relationship between attachment styles and lifestyle with marital satisfaction. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(4). [In Persian]
Nasiri, P., Mousavi, S. F., & Mollazadeh, J. (2022). Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the relationship between Brain-Behavioral System Activity and Marital Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 27(4), 474-491.
Nourani, S., Seraj, F., Shakeri, M. T., & Mokhber, N. (2019). The relationship between gender-role beliefs, household labor division and marital satisfaction in couples. Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 29(1), 43-49.
Pickett, S.M., Lodis, C.S., Parkhill, M.R., Orcutt, H.K. (2012). Personality and experiential avoidance: a model of anxiety sensitivity. Personality and Individual Differences, 53: 246–250
Riahi, F., Golzari, M., & Mootabi, F. (2020). The relationship between emotion regulation and marital satisfaction using the actor-partner interdependence model. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 26(1), 44-63.

Sanaei Zaker, B. (2005). An Overview of the Assessment of Family and Marriage. Counseling Research and development Journal, 14(4). 9- 24. [In Persian]

Schwarzer, N. H., Nolte, T., Fonagy, P., & Gingelmaier, S. (2022). Self-rated mentalizing mediates the relationship between stress and coping in a non-clinical sample. Psychological Reports, 125(2), 742-762.
Schwarzer, N. H., Nolte, T., Fonagy, P., Griem, J., Kieschke, U., & Gingelmaier, S. (2021). The relationship between global distress, mentalizing and well-being in a German teacher sample. Current Psychology, 1-10.
Sepehrian Azar, F., Mohammadi, N., Badalpoor, Z., Norozzadeh, V. (2016). The Relationship Between Hope and Happiness with Marital Satisfaction. Journal of health and care. 18(1). 37- 44. [In Persian]
Sharif, S. P., Amiri, M., Allen, K. A., Nia, H. S., Fomani, F. K., Matbue, Y. H & Waheed, H. (2021). Attachment: the mediating role of hope, religiosity, and life satisfaction in older adults. Health and quality of life outcomes, 19(1), 1-10.
Slade, A., Holmes, J. (2019). Attachment and psychotherapy. Current opinion in psychology. 25: 152-6.
Spencer, R. (2017). A New Shift? Explicit and Implicit Mentalizing in Parent-Infant Psychotherapy: A Mixed Methods Design (Doctoral dissertation, University of East London).
Steiner, J. L., Bigatti, S. M., Hernandez, A. M., Lydon-Lam, J. R., & Johnston, E. L. (2010). Social support mediates the relations between role strains and marital satisfaction in husbands of patients with fibromyalgia syndrome. Families, Systems, & Health, 28(3), 209.
Stinson, M. A., Bermúdez, J. M., Gale, J., Lewis, D., Meyer, A. S., & Templeton, G. B. (2017). Marital satisfaction, conflict resolution styles, and religious attendance among Latino couples: Using the actor–partner interdependence model. The Family Journal, 25(3), 215-223.
Sun, J., Luo, Y., Chang, H., Zhang, R., Liu, R., Jiang, Y., & Xi, H. (2020). The mediating role of cognitive emotion regulation in BIS/BAS sensitivities, depression, and anxiety among community-dwelling older adults in China. Psychology Research and Behavior Management, 939-948.
Taherizadeh, S., Samari, A. A., & Ahi, Q. (2021). Chronic Musculoskeletal Pain Adaptation in Relationship with Inhabitation Behavioral System, Activation Behavioral System and Perceived Social Support. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention, 6(2), 480-486.
Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3).
Thake, J., Zelenski, J. M. (2013). Neuroticism, BIS, and reactivity to discrete negative mood inductions. Personality and Individual Differences, 54, 208–213.
Treadway, M. T., & Lazar, S. W. (2009). The neurobiology of mindfulness. In Clinical handbook of mindfulness (pp. 45-57). Springer, New York, NY.
Wachs, K., & Cordova, J. V. (2007). Mindful relating: Exploring mindfulness and emotion repertoires in intimate relationships. Journal of Marital and Family Therapy, 33(4), 464–481.
Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and individual differences, 128, 75-80.