نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی 3697-19395

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 ،کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.52547/ijfp.2022.536816.0

چکیده

استفاده از بازی های اینترنتی در سال های اخیر به یک سرگرمی پر طرفداردر بین نوجوانان تبدیل شده است.جذابیت بالای بازی هادر کنار شیوع قابل توجه اعتیاد به آن ها موجب شده این بازی ها در کانون توجه متخصصان قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف مدل یابی اعتیاد به بازی های اینترنتی بر اساس افت عملکرد تحصیلی، مهارت تمرکز و رفتارهای پرخاشگرانه با میانجی گری وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود.نمونه این مطالعه 420 نفر ازنوجوانان و جوانان شهرهای مشهد و شهر کرد بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه اختلال بازی اینترنتی-20 پونتز(IGD)،پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان هامیلتون و همکاران(YA-FILES)،پرسشنامه مهارت تمرکز(CSQ)سواری و اورکی،پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) بود.یافته ها نشان داد که مسیرمستقیم افت عملکرد تحصیلی، تمرکز و پرخاشگری ومسیر غیر مستقیم با نقش میانجی وقایع و تغییرات زندگی بر اعتیاد به بازی اینترنتی معنی دار بود. همچنین افت عملکرد تحصیلی، 2/8 درصد، تمرکز 9/9 درصد، پرخاشگری 1/9 درصد اعتیاد به بازی راپیش‌بینی کرد. وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی به عنوان متغیر میانجی نیز توانست 88/0 درصد اعتیاد به بازیهای اینترنتی را پیش‌بینی کند. با توجه به نتایج به دست آمده متخصصین حوزه خانواده می توانند با تاکید بر افزایش توانمندی های مقابله با محرک های تنش زا و فشارهای زندگی خانوادگی میزان اعتیاد به بازی های اینترنتی را کاهش داده و به دنبال آن موجب پیشگیری از افت عملکرد تحصیلی و کاهش تمرکز و غلبه بر پرخاشگری شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining an Online Gaming Addiction Model based on Academic Failure, Concentration Skill, and Aggressive Behavior: Mediating role of Family Life Events and Changes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bayanfar 1
  • seyed mohammad Hossin khatami 2
  • zahra Halakouei Filabadi, 2
  • Amir Reza .rajaee manesh 3

1 Assistant Professor of Educational Psychology, Payame Noor University,,Tehran,,Iran

2 Master of Family Counseling payam-e- noor university Tehran -Iran

3 Master of rehabilitation Counseling, payam-e- noor university Tehran -Iran

چکیده [English]

The use of online games has become a popular pastime among teenagers in recent years. The high attractiveness of games along with the significant prevalence of addiction to them has made these games the focus of experts. The present study aimed to explain the model of online gaming addiction based on academic failure, concentration skill, and aggressive behavior with the mediation of family life events and changes. This study was designed with descriptive-correlational and structural equation modeling. The statistical sample of the study was 4200 young and youth people who lived in Mashhad and Shahre Kurd cities. The instruments were Ponets Internet Gaming Disorder-20(IGD), Hamilton Young Adult Family Inventory of Life Events and Changes (Y A-FILES), Sevari and Oraki Concentration Skill Questionnaire, and Buss and Perry Aggression Questionnaire. Findings showed that the structural equation modeling of academic failure, concentration skill, aggressive behavior, and internet gaming disorder use relapse demonstrated significant fitness directly and indirectly. Moreover, 8.2%, 9.9%, and 9.1% of the internet gaming disorder were predicted by academic failure, concentration skill, and aggression. Family life events and changes could also predict 0.88% of the internet gaming disorder. The findings showed that family life events and changes as a meditating variable could predict online gaming addiction based on academic failure, concentration skill, and aggressive behavior. According to the results, family experts can reduce the rate of internet gaming addiction by emphasizing the ability to cope with stressful stimuli and pressures of family changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Addiction
  • Academic Failure
  • Concentration
  • aggression
  • Family life