نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد مدعو، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استاد، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

5 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

خانواده یک محیط پر محبت و حمایت‌کننده برای اعضای خانواده تعریف می‌کنند، چنانچه خانواده گرفتار کشمکش، کژکاری و خشونت درونی بین افراد شود، جایگاه خود را به‌عنوان یک پایگاه عاطفی-روانی برای اعضای خود از دست می‌دهد. در این میان تعارضات زناشویی یکی از مشکلاتی است که که در تمام دنیا خانواده‌ها با آن مواجه‌اند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر بهزیستی روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری‌کنشی در زنان دارای تعارض زناشویی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر اهواز در سال 1398 بود که تعداد 45 زن به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه‌‌های تعارض‌های زناشویی(MCQ)، بهزیستی روان‌شناختی (PWB) و انعطاف‌پذیری‌کنشی (CD-RIS)، استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر روش ‌آزمایشی میدانی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش اول، مداخلة طرحواره درمانی هیجان محور (12 جلسه 120 دقیقه‌ای)  و گروه آزمایش دوم، درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور (6 جلسه 120 دقیقه‌ای) دریافت کردند و گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج نشان داد که هر دو مداخلة درمانی در افزایش بهزیستی روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری‌کنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی مؤثر واقع شدند. اما بین اثربخشی دو درمان بر بهزیستی روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری‌کنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بنابراین می‌توان، از طرحواره درمانی هیجان‌محور و درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور در جهت افزایش بهزیستی روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری‌کنشی در زنان بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of effectiveness of emotion-oriented schema therapy and solution- focused brief therapy (SFBT) on psychological well-being and resiliency in women with marital conflicts referring to psychological centers

نویسندگان [English]

  • Mitra Mirabi 1
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2
  • Fariba Hafezi 3
  • Farah Naderi 4
  • Parvin Ehteshamzadeh 5

1 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Invited Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran/ Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

5 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The family provides a loving and supportive environment for family members. If a family becomes involved with internal conflict, distortion, and violence between individuals, it loses its status as an emotional-psychological base for its members. In this regard, marital conflict is one of the problems that families face all over the world. This study aimed to compare the effectiveness of emotion-based schema therapy and short-term solution-based therapy on psychological well-being and flexibility-action in women with marital conflict. The statistical population of this study included all women referring to psychological centers in Ahvaz in 2019 that 45 women were selected by purposive sampling and randomly divided into two experimental groups and one control group. The Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Psychological Well-Being (PWB), and Action Flexibility (CD-RIS) questionnaires were used to collect data. The present study was an experimental field study with a pre-test-post-test design with a control group. The first experimental group received emotion-based schema therapy intervention (twelve 120-minutes sessions) and the second experimental group received short-term solution-based therapy (six 120-minutes sessions), and the control group did not receive any intervention. The results showed that both therapeutic interventions were effective in increasing psychological well-being and action flexibility in women with marital conflict who were referred to psychological centers. However, there was no significant difference between the effectiveness of the two therapies on psychological well-being and functional flexibility in the respondents. Therefore, it is possible to use emotion-based therapy schema and short-term solution-based therapies to increase psychological well-being and flexibility of action in these women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-oriented schema Therapy training
  • Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) training
  • Marital Conflict
  • Psychological Well-Being
  • Resiliency
Abbasi, A., Mohammadi, M., Zahrakar, K., Davarniya, R., & Babaeigarmkhani, M. (2017). Effectiveness of solution- focused brief therapy (sfbt) on reducing depression and increasing marital satisfaction in married women. Iran Journal of Nursing, 30(105), 34-46. [In Persian]
Ali Mohammadi, S., Mohsenzadeh, F., & Zahrakar, K. (2019). Schema therapy as a group on marital satisfaction and couple burnout among the women with bulimia. Journal of Disability Studies, 9, 61-61.  [In Persian]
Alizadeh Asli, A., & Jafar Nezhad Langroudi, Z. (2018). The effectiveness of schema therapy based on acceptance and mindfulness in intimacy, adaptation and resiliency in persons with marital conflicts in couples of city Karaj. Alborz University Medical Journal, 7(3), 248-256.  [In Persian]
Amani, A., Sanaie Zaker, B., Nazari, A., & Namdari Pajeman, M. (2011). Comparison of the effectiveness of schema therapy and attachment therapy on attachment styles in contractually engaged students. Family Counseling and Psychotherapy, 1(2), 171-191.  [In Persian]
Arabzadeh, A., Sodani, M., & Shahbazi, M. (2021). The effectiveness of an integrated approach to Therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) and Dialectical Behavior Therapy (DBT) on resilience and psychological well-being of couples referring to counseling centers. Journal of Family Psychology, 7(1), 39-54.  [In Persian]
Bach, B., Lockwood, G., & Young, J. E. (2018). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas. Cognitive Behaviour Therapy, 47, 328-349.
Barati, T. (1997). The effect of marital conflicts on marital relations. Master Thesis in Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen.  [In Persian]

Bayani, A. A., Mohammad Koochekya, A., & Bayani, A. (2008). Reliability and validity of Ryff’s Psychological Well-being Scales. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14‌(2),146-151.  [In Persian]

Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson Resilience Scale (CD‐RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
Franklin, C., Zhang, A., Froerer, A., & Johnson, S. (2017). Solution focused brief therapy: A systematic review and meta‐summary of process research. Journal of marital and family therapy, 43, 16-30.
Frye, N., Ganong, L., Jensen, T., & Coleman, M. (2020). A dyadic analysis of emotion regulation as a moderator of associations between marital conflict and marital satisfaction among first-married and remarried couples. Journal of Family Issues, 41, 2328-2355.
Garcia, S. Y. (2019). News of difference: Understanding, highlighting, and building exceptions in Solution-focused brief therapy. Journal of Systemic Therapies, 38, 35-46.
Hassani, F., & Jamali, M. (2016). The effectiveness of schema therapy on marital satisfaction of couples. The Second National Conference on Lifestyle and Sustainable Family, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran.
Hemmati, M., Maddahi, M., & Hosinian, S. (2018). Comparison the effectiveness of couple therapy based on schema therapy with couples therapy based on acceptance and commitment therapy on family resiliency of couples. Journal of Woman and Family Studies, 6(2), 145-163.  [In Persian]
Hsu, T. L., & Barrett, A. E. (2020). The association between marital status and psychological well-being: Variation across negative and positive dimensions. Journal of Family Issues, 41, 2179-2202.
Jafari, M., Fardin Alipour, F., Raheb, Gh, & Mardani, M. (2020). Perceived stress and burden of care in elderly caregivers: The moderating role of resilience. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 1-7. (In Press) [In Persian]
Javid, N., Ahmadi, A., Mirzaei, M., & Atghaei, M. (2019). Effectiveness of solution-focused group counseling on the mental health of midwifery students. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 41(8), 500-507.
Lotfi, A., & Motamedi, A. (2016). Studying the influence of Solution-Focused Brief Therapy on increasing resiliency of boy teenagers at risk in one of military counties (2016). Journal of military Psychology, 7(25), 37-49. [In Persian]
Mirza, M., & Ghezelseflo, M. (2020). The effectiveness and sustainability of attributional retraining on marital conflict resolution and increasing marital satisfaction of divorce applicants. Journal of psychologicalscience, 19(88), 475-482.  [In Persian]
Mohammad Nezhady, B., & Rabiei, M. (2015). The Effect of Schema Therapy on Quality of Life and Psychological Well-being in Divorced Women. Journal of Police Medicine, 4‌(3), 179-190.  [In Persian]
Momeni, K., & Alikhani, M. (2013). The relationship between family functioning, differentiation of self and resiliency with stress, anxiety and depression in the married women Kermanshah city. Family Counseling and Psychotherapy, 3(2), 297-329.  [In Persian]
Monemiyan, G., Khoshkonesh, A., & Poorebrahim, T. (2016). Effectiveness of solution- focused brief therapy on the reduction of couple burnout and optimizing the quality of marital relationship in married women. Feyz, 20(2), 165-172.  [In Persian]
Naderi, F., Heidari, A., & Mashalpour, M. (2010). The relationship between flexibility, action, positive and negative emotions and self-efficacy in women. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture, 1(2), 4-15. [In Persian]
Naghinasab Ardehaee, F., Jajarmi, M., & Mohammadipour, M. (2018). Effectiveness of emotion focused couple therapy on marriage function and psychological well-being of women with marital conflicts. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(3), 1-10.  [In Persian]
Nasr Isfahani, N., Bahrami, F., Etemadi, O., & Mohamadi, R. (2021). The effectiveness of couple therapy based on intercultural dynamics on marital conflict of couples with different culture. Journal of Family Psychology, 4(1), 65-74.  [In Persian]
Nikamal, M., Salehi, M., & Bermas, H. (2018). Effectiveness of Schema Therapy based on Emotional on Marital satisfaction, of Couple. Journal of Psychological Studies, 13(4), 157-174.  [In Persian]
Nikoogoftar, M., & Sangani, A. (2019). Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and Imago therapy on resilience in women with marital problems. Clinical Psychology Studies, 9(34), 227-246.  [In Persian]
Nofal, H. A., & Ha, E. M. (2019). Effect of quality of working life on psychological well-being and marital satisfaction among married resident females at faculty of medicine–Zagazig University. Egyptian Journal of Occupational Medicine, 43, 269-282.
Pakrosnis, R., & Cepukiene, V. (2015). Solution-focused self-help for improving university students’ well-being. Innovations in Education and Teaching International, 52, 437-447.
Ryff, C. D. & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35, 1103-1119.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
Sanaei, B, Interested, S., Falahati, Sh., & Hooman, A. (2017). Family and Marriage Scales. Tehran: Besat Publications.  [In Persian]
Sehat, N., Sehat, F., Khanjani, S., Mohebi, S., & Shahsiah, M. (2014). The effect of solution- focused short term couple therapy on women’s marital adjustment in Qom. Journal Of Health System Research, 10(1), 168-179. [In Persian]
Shahabi, S., & Sanagouye-Moharer, G. (2019). The effect of group schema therapy on marital adjustment and marital intimacy in couples in Kerman. Salāmat-I Ijtimāī (Community Health), 6(3), 236-243.  [In Persian]
Shakarami, M., Davarniya, R., & Zahrakar, K. (2014). A study of effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on reducing marital stress in women. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22‌(4) 18-26. [In Persian]
Tarkeshdooz, S., & Sanagouye-Moharer, G. (2019). Effectiveness of group solution-focused counseling on couples’ happiness and emotional regulation. Salāmat-I Ijtimāī (Community Health)7(2), 127-135.  [In Persian]
Turns, B., Jordan, S. S., Callahan, K., Whiting, J., & Springer, N. P. (2019). Assessing the effectiveness of solution-focused brief therapy for couples raising a child with autism: A pilot clinical outcome study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 18, 257-279. ‏
Wilson, S. J., Jaremka, L. M., Fagundes, C. P., Andridge, R., Peng, J., Malarkey, W. B., et al. (2017). Shortened sleep fuels inflammatory responses to marital conflict: Emotion regulation matters. Psychoneuroendocrinology, 79, 74-83.
Young, J. (2003). Cognitive therapy of personality disorders based on schema-based approach. Translated by Ali Sahebi and Hassan Hamidpour (2020). Tehran: Arjmand Publications. [In Persian]
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press.