نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی اثربخشی آن در سلامت روان و رضایت زناشویی مادران دارای دختران با نشانگان داون

نسرین بابائی؛ غلامعلی افروز؛ علی‌اکبر ارجمندنیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  چکیده: کیفیت زندگی مفهومی ذهنی و چندبعدی است که بسیاری از جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. سلامت روان و رضامندی زوجیت نیز دو مولفه مهم کیفیت زندگی هستند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و آموزش برنامه ارتقای کیفیت زندگی و ارزشیابی اثربخشی آن در سلامت روان و رضامندی زوجیت مادران دختران آهسته‌گام با نشانگان داون انجام گرفت. طرح ...  بیشتر