نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
سبک‌های دلبستگی، اِسناد علّی و اِسناد مسوولیت به عنوان پیش‌بین‌های خشونت علیه‌ زنان

رضا خجسته‌مهر؛ عباس امان‌الهی؛ اسماعیل زهره‌ای؛ غلامرضا رجبی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 41-52

چکیده
  : هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک­های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) و اِسناد­های ارتباطی (اِسناد علّی و اِسناد مسوولیت) با خشونت علیه زنان بود. 130 زن خشوت­دیده مراجعه­کننده به اورژانس اجتماعی شهر شیراز به پرسشنامه تجدید نظر شده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R)، مقیاس اِسنادهای ارتباطی (RAM) و پرسشنامه خشونت نسبت به زنان (VTWI) پاسخ دادند. نتایج ...  بیشتر