نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان

عباس اصغری شربیانی؛ سجاد بشرپور

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245542

چکیده
  قلدری به‌عنوان برجسته‌ترین نوع خشنونت در مدارس به یک حالت عدم تعادل قدرت بین دو نفر تعریف می‌شود که در آن فرد قوی‌تر به کرات و به اشکال مختلف فیزیکی، کلامی یا روانشناختی باعث آزار و اذیت و صدمه در فرد ضعیف‌تر می‌شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و رفتارهای مرتبط با قلدری بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای ایمنی هیجانی در رابطه بین کارکرد خانواده و مشکلات رفتاری کودک

زهرا پورسینا؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره السادات صادقی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 69-78

چکیده
  خانواده به عنوان نخستین و مهم­ترین عامل رشد، تاثیر عمده‌ای بر سلامت روانی کودک از یک­سو و آسیب‌های روانی او از سوی دیگر دارد. شواهد نظری حاکی از ان است که ایمنی هیجانی می­تواند در تاثیر خانواده بر مشکلات رفتاری نقش واسطه­ای ایفا نماید. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه­ای ایمنی هیجانی بر رابطه بین کارکرد خانواده با مشکلات ...  بیشتر