نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
اثربخشی برنامه توانمندسازی اولسون ـ گاتمن به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی و میل به طلاق

احمد امانی؛ مژگان قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 130-145

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1975802.1189

چکیده
  تعارضات زناشویی، میل به طلاق و گسستگی روابط زناشویی پیامدهای منفی روانی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه توانمندسازی اولسون -گاتمن به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی و میل به طلاق بود. این پژوهش به‌صورت یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه این ...  بیشتر