نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

: امروزه برای اکثر افراد در جوامع مختلف فرایند انتخاب همسر مسئله­ای مهم و مشکل است. انتخاب فرد مناسب برای ازدواج یکی از پراسترس­ترین تصمیمات فرد در طول زندگی می­باشد. افراد برای یافتن فرد مناسب ازدواج به شدت تلاش و سعی می­کنند پیش از ازدواج دریابند آیا انتخاب صحیحی کرده­اند؟ اما متأسفانه زیربنای اساسی تلاش افراد در انتخاب فرد مناسب از باورها یا انتظارات غیر واقعی نشأت می­گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر اساس مدل لارسون بر باورهای محدودکننده نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان بود. این تحقیق از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گر وه کنترل بود. بدین منظور از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز از طریق فراخوان جهت شرکت در کارگاه آموزش پیش از ازدواج دعوت به عمل آمد. از بین افراد ثبت­نام کننده 60 نفر جهت نمونه، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از انتخاب تصادفی گروه­های آزمایش و کنترل، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش­آزمون اجرا گردید. سپس مداخله آزمایشی بر روی گروه آزمایش اعمال گردید و پس از اتمام آن، از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از مقیاس نگرش به نحوه انتخاب همسر  .(ARMS) یافته ها نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر زیر مقیاس های عشق باوری، تجربه محوری، ایده آل گرایی، آسان بینی و خوش باوری تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در زیر مقیاس متضادجویی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. با توجه به یافته های پژوهش و اهمیت باورهای منطقی و کارآمد در استحکام خانواده، آموزش­هایی در زمینه نحوه  انتخاب  همسر ضروری به نظر می رسد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که نتایج این گونه تحقیقات در اختیار مراکز و سازمان­های مختلف مربوطه قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس نتایج پژوهش، برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of pre-marriage training program based on Larson model on restrictive beliefs about choosing a spouse in students

نویسندگان [English]

 • Soghra Ostovar 1
 • Changiz Rahimi 2
 • Mahboobeh Fooladchang 2

1

2

چکیده [English]

The mate selection process is an important and difficult issue for many in different societies. The selection of the appropriate person to marry is one of the most stressful decisions in life. People ambitiously try to find the appropriate person to marry and understand if they are having the right choice or not before marriage. Unfortunately, the basics of the people who are trying to choose the appropriate individual come from unrealistic beliefs or expectations. The purpose of the present study was to examine the effectiveness of a pre-marriage training program based on the Larson model on restrictive beliefs about choosing a spouse in students. For this purpose, male and female students in Shiraz University were invited by summoning to participate in the pre-marriage training workshop. From the registered students, 60 subjects were selected randomly and placed in experimental and control groups. Then a pre-test was taken of both groups. The experimental group took part in a pre-marriage course. Both groups then took the post-test. The instrument used in this study was a scale to measure the spouse-selection attitudes. The data obtained were analyzed using SPSS by utilizing, MANCOVA and covariance analysis. The results showed that the experimental and control groups performed significantly differently in the subscales of love-belief, pivotal experience, idealism, easy-taking, optimism, but not in the subscale opposite seeking. According to the research findings and the importance of rational and efficient beliefs in family strength, it seems that couples should learn more about them. The based on the results of this research, it is suggested that results of such research available to different centers and organizations so that they can plan well based on the results of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pre-marriage training
 • restrictive beliefs
 • choosing a spouse
 1. استرنبرگ، ر.ج. (1998). قصه عشق نگرشی تازه به روابط زن و شوهر. ترجمه بهرامی، ف، 1386. تهران: انتشارات جوانه رشد.
 2. استرنبرگ، ر.ج. (1998). قصه عشق نگرشی تازه به روابط زن و شوهر. ترجمه بهرامی، ف، 1386. تهران: انتشارات جوانه رشد.
 3. ثنایی، ب. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 4. ثنایی، ب. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 5. جبرئیلی، ه.، زاده محمدی، ع.، و حیدری، م. (1392). تفاوت ملاک‌های انتخاب همسر بین دو جنس. خانواده پژوهی، 9، ١٧١ -١٥٥.
 6. جبرئیلی، ه.، زاده محمدی، ع.، و حیدری، م. (1392). تفاوت ملاک‌های انتخاب همسر بین دو جنس. خانواده پژوهی، 9، ١٧١ -١٥٥.
 7. خجسته‌مهر، ر.، دانیالی، ز.، و شیرالی‌نیا، خ. (1394). تجارب دانشجویان متاهل از آمادگی ازدواج: یک پژوهش کیفی. مجله روانشناسی خانواده ، 2، 50-39.
 8. خجسته‌مهر، ر.، دانیالی، ز.، و شیرالی‌نیا، خ. (1394). تجارب دانشجویان متاهل از آمادگی ازدواج: یک پژوهش کیفی. مجله روانشناسی خانواده ، 2، 50-39.
 9. رستمی، م.، و قزلسفلو، م. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس (SYMBIS) بر باورهای ارتباطی زوجین. مجله روانشناسی خانواده، 5، 56-45.
 10. رستمی، م.، و قزلسفلو، م. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس (SYMBIS) بر باورهای ارتباطی زوجین. مجله روانشناسی خانواده، 5، 56-45.
 11. رشیدی، غ. ر. (1391). بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2، 103-126.
 12. رشیدی، غ. ر. (1391). بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2، 103-126.
 13. رفاهی، ژ.، ثنایی‌ذاکر، ب.، و پاشاشریفی، ح. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت.
 14. رفاهی، ژ.، ثنایی‌ذاکر، ب.، و پاشاشریفی، ح. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت.
 15. رفیعی، ا.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، و جزایری، ر. (1394). آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های آن در دختران عقدکرده شهر اصفهان. فصلنامه زن و جامعه، 6، 29-21.
 16. رفیعی، ا.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، و جزایری، ر. (1394). آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های آن در دختران عقدکرده شهر اصفهان. فصلنامه زن و جامعه، 6، 29-21.
 17. سپهری، ص.، حسن‌زاده توکلی، م.ر. (1390). بررسی پایایی و روایی مقیاس نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 28.
 18. سپهری، ص.، حسن‌زاده توکلی، م.ر. (1390). بررسی پایایی و روایی مقیاس نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 28.
 19. فرامرزی، ع.، اسمعیلی، م. و فرحبخش، ک. (1385). آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی و تغییر نگرش دانشجویان دختر (18-24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 5، 46-32.
 20. فرامرزی، ع.، اسمعیلی، م. و فرحبخش، ک. (1385). آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی و تغییر نگرش دانشجویان دختر (18-24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 5، 46-32.
 21. کرمی بلداجی، ر.، ثابت‌زاده، م.، زارعی، ا.، و صادقی‌فرد، م. (1393). اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد انتخاب همسر دختران و پسران شهر بندرعباس. پژوهش‌های علوم شناختی رفتاری، 4، 188-171.
 22. کرمی بلداجی، ر.، ثابت‌زاده، م.، زارعی، ا.، و صادقی‌فرد، م. (1393). اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد انتخاب همسر دختران و پسران شهر بندرعباس. پژوهش‌های علوم شناختی رفتاری، 4، 188-171.
 23. هاشمی، س. ض.، فولادیان، م.، و فاطمی امین، ز. (1393). بررسی تجربی دو نظریه‌ی رقیب همسرگزینی در ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7، 157=187.
 24. هاشمی، س. ض.، فولادیان، م.، و فاطمی امین، ز. (1393). بررسی تجربی دو نظریه‌ی رقیب همسرگزینی در ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7، 157=187.
 25. Buss, D. M. (2007). The evolution of human mating. Acta Psychologica Sinica, 39(3), 502-512.
 26. Buss, D. M. (2007). The evolution of human mating. Acta Psychologica Sinica, 39(3), 502-512.
 27. Cobb, N.P., Larson, J.H., & Watson, W.L. (2003). Development of the attitudes about romance and mate selection scale. Journal of Family Relations, 53(3), 222-231. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2003.00222.x]
 28. Cobb, N.P., Larson, J.H., & Watson, W.L. (2003). Development of the attitudes about romance and mate selection scale. Journal of Family Relations, 53(3), 222-231. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2003.00222.x]
 29. Hawkins, A. J. (2018). Shifting the relationship education field to prioritize youth relationship education. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(3), 165-180. [link]. [DOI:10.1080/15332691.2017.1341355]
 30. Hawkins, A. J. (2018). Shifting the relationship education field to prioritize youth relationship education. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(3), 165-180. [link]. [DOI:10.1080/15332691.2017.1341355]
 31. Huijnk, M. (2012). Family Influences on Intermarriage Attitudes: A Sibling Analysis in the Netherlands. Journal of Marriage and Family 74: 70 - 85 [DOI:10.1111/j.1741-3737.2011.00882.x]
 32. Huijnk, M. (2012). Family Influences on Intermarriage Attitudes: A Sibling Analysis in the Netherlands. Journal of Marriage and Family 74: 70 - 85 [DOI:10.1111/j.1741-3737.2011.00882.x]
 33. Larson, J. H. (1988). The marriage quiz: College students' beliefs in selected myths about marriage. Family Relations, 37: 3-11. [DOI:10.2307/584422]
 34. Larson, J. H. (1988). The marriage quiz: College students' beliefs in selected myths about marriage. Family Relations, 37: 3-11. [DOI:10.2307/584422]
 35. Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term success. San Francisco: Jossey-Bass.
 36. Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term success. San Francisco: Jossey-Bass.
 37. Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237. [DOI:10.2307/585327]
 38. Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237. [DOI:10.2307/585327]
 39. Larson, J.H. (1992). " you're my one and only": premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal of Family Therapy, 20, 242-253. [DOI:10.1080/01926189208250893]
 40. Larson, J.H. (1992). " you're my one and only": premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal of Family Therapy, 20, 242-253. [DOI:10.1080/01926189208250893]
 41. Myers, N. J. (2008). Black college students' attitudes towards romance and mate selection.
 42. Myers, N. J. (2008). Black college students' attitudes towards romance and mate selection.
 43. Unpublished doctoral dissertation, Widener niversity, Philadelphia, USA.
 44. Unpublished doctoral dissertation, Widener niversity, Philadelphia, USA.
 45. Nilson, E. S. (2013). Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. Journal of Divorce and Remarriage, 26(1), 71-89.
 46. Nilson, E. S. (2013). Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. Journal of Divorce and Remarriage, 26(1), 71-89.
 47. Olson, D. H., & Olson, A. (1999). Preventive approaches: couple therapy. New York: talor, Francis pub.
 48. Olson, D. H., & Olson, A. (1999). Preventive approaches: couple therapy. New York: talor, Francis pub.
 49. Priest, J. (2009). Relationship dissolution and romance and mate selection myths. Family Science Review, 14, 48-57.
 50. Priest, J. (2009). Relationship dissolution and romance and mate selection myths. Family Science Review, 14, 48-57.
 51. Qian, Zhenchao and Daniel T. Lichter. (2018). "Marriage Markets and Intermarriage: Exchange in First Marriages and Remarriages." Demography 55:849-75. [DOI:10.1007/s13524-018-0671-x]
 52. Qian, Zhenchao and Daniel T. Lichter. (2018). "Marriage Markets and Intermarriage: Exchange in First Marriages and Remarriages." Demography 55:849-75. [DOI:10.1007/s13524-018-0671-x]
 53. Seaman, C., Bent, R. and Unis, A. (2016). Family entrepreneurship culture, entrepreneurial intent, futures and foresight in Scottish Pakistani communities. Journal of Futures;75(13): 83-91. [DOI:10.1016/j.futures.2015.09.006]
 54. Seaman, C., Bent, R. and Unis, A. (2016). Family entrepreneurship culture, entrepreneurial intent, futures and foresight in Scottish Pakistani communities. Journal of Futures;75(13): 83-91. [DOI:10.1016/j.futures.2015.09.006]
 55. Simpson, J. A., Campbell, B., & Berscheid, E. (1986). The association between romantic love and marriage: Kephart (1967) twice revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 363-372. [DOI:10.1177/0146167286123011]
 56. Simpson, J. A., Campbell, B., & Berscheid, E. (1986). The association between romantic love and marriage: Kephart (1967) twice revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 363-372. [DOI:10.1177/0146167286123011]
 57. Weber, M. & Ruch, W. (2012)."The role of character strengths in adolescent romantic relationships: An initial study on partner selection and mates' life satisfaction". Journal of Adolescence. Vol. 35. [DOI:10.1016/j.adolescence.2012.06.002]
 58. Weber, M. & Ruch, W. (2012)."The role of character strengths in adolescent romantic relationships: An initial study on partner selection and mates' life satisfaction". Journal of Adolescence. Vol. 35. [DOI:10.1016/j.adolescence.2012.06.002]