نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

 زوج­درمانی به‌عنوان درمان ترجیحی آشفتگی­ها و مشکلات متداول در روابط بین زوجین، شناخته شده است. مدل­های مختلف زوج­درمانی با هدف مشترک درمان آشفتگی­های ارتباطی زوجین پا به عرصه گذاشته­اند، گرچه همچنان با رویکردی جامع و کارآمد فاصله دارند. این مقاله دو هدف اصلی دارد: هدف اول، معرفی اصول و فنون یک مدل جدید زوج­درمانی، موسوم به زوج­درمانی پارادوکسی یا زوج­درمانی به روش PTC است؛ هدف دوم، سنجش اثربخشی مدل زوج­درمانی به روش PTC بر مشکلات زناشویی است. در این پژوهش، یک زن و شوهر در یک دوره زوج­درمانی به روش PTC شرکت کردند. ارزیابی شاخص­های بالینی و نتایج درمان بر اساس مقیاس سلامت روانی (MHI-28)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست (GRIMS) و مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS) قبل از شروع درمان، در انتهای جلسات درمان و در مراحل پیگیری 2 و 4 ساله صورت گرفت. نتایج نشان داد که نمره بهزیستی روانشناختی زوجین افزایش و نمره درماندگی روانشناختی و مشکلات ارتباطی آنها کاهش قابل‌ملاحظه داشته است. ارزشیابی نتایج درمان نیز نشان داد که درمان کاملا موفقیت‌آمیز بوده است. بر اساس ارزیابی­های زوجین، میزان پیشرفت و بهبودی حاصل از زوج­درمانی به روش PTC در پایان درمان برای زن 90% و برای شوهر 95% برآورد شد. نتایج پیگیری مرحله اول و دوم، به ترتیب پس از دو سال و چهار سال نشان داد که تغییرات رضایت‌بخش درمانی در حد 90% برای زوجین از ثبات و استمرار برخوردار بوده و بازگشتی هم گزارش نشد. این نتایج، تاثیرات درمانی عمیق و پایدار مدل زوج­درمانی به روش PTC را در کوتاه­ترین زمان ممکن تایید می­کند. مکانیسم­های تاثیرگذاری "برنامه­زمانی مدیریت نوبتی" و "برنامه گفتگوی دوجانبه پارادوکسی"، به عنوان دو فن اصلی زوج­درمانی به روش PTC، و انطباق آنها با نتایج درمان زوجین در این مقاله شرح داده شده است. مدل زوج­درمانی به روش PTC، به‌عنوان رویکردی بسیار کوتاه مدت، ساده، تاثیرگذار و کارآمد و در عین‌حال اقتصادی برای درمان آشفتگی­ها و مشکلات زوجین معرفی و پیشنهاد می­شود. زوج­درمانی به‌عنوان درمان ترجیحی آشفتگی­ها و مشکلات متداول در روابط بین زوجین، شناخته شده است. مدل­های مختلف زوج­درمانی با هدف مشترک درمان آشفتگی­های ارتباطی زوجین پا به عرصه گذاشته­اند، گرچه همچنان با رویکردی جامع و کارآمد فاصله دارند. این مقاله دو هدف اصلی دارد: هدف اول، معرفی اصول و فنون یک مدل جدید زوج­درمانی، موسوم به زوج­درمانی پارادوکسی یا زوج­درمانی به روش PTC است؛ هدف دوم، سنجش اثربخشی مدل زوج­درمانی به روش PTC بر مشکلات زناشویی است. در این پژوهش، یک زن و شوهر در یک دوره زوج­درمانی به روش PTC شرکت کردند. ارزیابی شاخص­های بالینی و نتایج درمان بر اساس مقیاس سلامت روانی (MHI-28)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست (GRIMS) و مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS) قبل از شروع درمان، در انتهای جلسات درمان و در مراحل پیگیری 2 و 4 ساله صورت گرفت. نتایج نشان داد که نمره بهزیستی روانشناختی زوجین افزایش و نمره درماندگی روانشناختی و مشکلات ارتباطی آنها کاهش قابل‌ملاحظه داشته است. ارزشیابی نتایج درمان نیز نشان داد که درمان کاملا موفقیت‌آمیز بوده است. بر اساس ارزیابی­های زوجین، میزان پیشرفت و بهبودی حاصل از زوج­درمانی به روش PTC در پایان درمان برای زن 90% و برای شوهر 95% برآورد شد. نتایج پیگیری مرحله اول و دوم، به ترتیب پس از دو سال و چهار سال نشان داد که تغییرات رضایت‌بخش درمانی در حد 90% برای زوجین از ثبات و استمرار برخوردار بوده و بازگشتی هم گزارش نشد. این نتایج، تاثیرات درمانی عمیق و پایدار مدل زوج­درمانی به روش PTC را در کوتاه­ترین زمان ممکن تایید می­کند. مکانیسم­های تاثیرگذاری "برنامه­زمانی مدیریت نوبتی" و "برنامه گفتگوی دوجانبه پارادوکسی"، به عنوان دو فن اصلی زوج­درمانی به روش PTC، و انطباق آنها با نتایج درمان زوجین در این مقاله شرح داده شده است. مدل زوج­درمانی به روش PTC، به‌عنوان رویکردی بسیار کوتاه مدت، ساده، تاثیرگذار و کارآمد و در عین‌حال اقتصادی برای درمان آشفتگی­ها و مشکلات زوجین معرفی و پیشنهاد می­شود. زوج­درمانی به‌عنوان درمان ترجیحی آشفتگی­ها و مشکلات متداول در روابط بین زوجین، شناخته شده است. مدل­های مختلف زوج­درمانی با هدف مشترک درمان آشفتگی­های ارتباطی زوجین پا به عرصه گذاشته­اند، گرچه همچنان با رویکردی جامع و کارآمد فاصله دارند. این مقاله دو هدف اصلی دارد: هدف اول، معرفی اصول و فنون یک مدل جدید زوج­درمانی، موسوم به زوج­درمانی پارادوکسی یا زوج­درمانی به روش PTC است؛ هدف دوم، سنجش اثربخشی مدل زوج­درمانی به روش PTC بر مشکلات زناشویی است. در این پژوهش، یک زن و شوهر در یک دوره زوج­درمانی به روش PTC شرکت کردند. ارزیابی شاخص­های بالینی و نتایج درمان بر اساس مقیاس سلامت روانی (MHI-28)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست (GRIMS) و مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS) قبل از شروع درمان، در انتهای جلسات درمان و در مراحل پیگیری 2 و 4 ساله صورت گرفت. نتایج نشان داد که نمره بهزیستی روانشناختی زوجین افزایش و نمره درماندگی روانشناختی و مشکلات ارتباطی آنها کاهش قابل‌ملاحظه داشته است. ارزشیابی نتایج درمان نیز نشان داد که درمان کاملا موفقیت‌آمیز بوده است. بر اساس ارزیابی­های زوجین، میزان پیشرفت و بهبودی حاصل از زوج­درمانی به روش PTC در پایان درمان برای زن 90% و برای شوهر 95% برآورد شد. نتایج پیگیری مرحله اول و دوم، به ترتیب پس از دو سال و چهار سال نشان داد که تغییرات رضایت‌بخش درمانی در حد 90% برای زوجین از ثبات و استمرار برخوردار بوده و بازگشتی هم گزارش نشد. این نتایج، تاثیرات درمانی عمیق و پایدار مدل زوج­درمانی به روش PTC را در کوتاه­ترین زمان ممکن تایید می­کند. مکانیسم­های تاثیرگذاری "برنامه­زمانی مدیریت نوبتی" و "برنامه گفتگوی دوجانبه پارادوکسی"، به عنوان دو فن اصلی زوج­درمانی به روش PTC، و انطباق آنها با نتایج درمان زوجین در این مقاله شرح داده شده است. مدل زوج­درمانی به روش PTC، به‌عنوان رویکردی بسیار کوتاه مدت، ساده، تاثیرگذار و کارآمد و در عین‌حال اقتصادی برای درمان آشفتگی­ها و مشکلات زوجین معرفی و پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of paradoxical couple therapy for the treatment of couple problems: A case study*

نویسنده [English]

 • Mohammad Ali Besharat

چکیده [English]

Couple therapy is considered as the treatment of choice for common distresses and problems within couples' relationships. Different models of couple therapy have been developed with the shared aim of treating the couples' distressed relationship. The present article has two purposes. Firstly, this article introduces the principles and techniques of a new couple therapy model named paradoxical couple therapy or PTC-based couple therapy. Secondly, this article evaluates the effectiveness of PTC-based couple therapy for the treatment of couples' distressed relationship. A husband and wife participated in the present study to receive a PTC-based couple therapy.  Evaluation of clinical indices as well as treatment outcomes were performed based on Mental Health Inventory (MHI-28), Golombok Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS), and the Treatment Outcome Subjective Rating Scale (TOSRS) at intake, the end of treatment sessions, and in a 2 and 4 years follow-up. The results indicated a considerable increase in the couples' score of psychological well-being as well as a considerable decrease in their score of psychological distress and relationship problems. Evaluation of the treatment outcomes also revealed that the treatment was completely successful. The couple rated their progress and improvement at the end of the treatment 90% for the wife and 95% for the husband. Evaluation of the treatment outcomes in a 2 and then 4 years follow-up showed that the treatment changes were satisfactory, stable and permanent, during which no relapse was happened. These results corroborate the deep and permanent effects of the PTC-based couple therapy in the shortest possible time. The influential mechanisms of “timetable for periodical management” and "timetable for paradoxical reciprocity negotiation", as the two main PTC-based couple therapy techniques, and their adjustment to the treatment outcomes are explained in the present article. The PTC-based couple therapy, as a very short-term, effective, efficient and yet economical approach is introduced and suggested for the treatment of couples' distresses and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couple Therapy
 • Paradox
 • timetable
 • dyadic conversation
 • PTC
 1. بشارت، م. ع. (1378). زوج‌درمانگری مشکلات جنسی: نقش رابطه و تعامل زوجین در پدیدآیی و درمان. فصلنامه تازه-های روان‌درمانی، 12-11، 41-23.
 2. بشارت، م. ع. (1378). زوج‌درمانگری مشکلات جنسی: نقش رابطه و تعامل زوجین در پدیدآیی و درمان. فصلنامه تازه-های روان‌درمانی، 12-11، 41-23.
 3. بشارت، م. ع. (1379). مدل‌های زوج‌درمانگری. فصلنامه تازه-های روا‌ندرمانی، 18-17، 50-34.
 4. بشارت، م. ع. (1379). مدل‌های زوج‌درمانگری. فصلنامه تازه-های روا‌ندرمانی، 18-17، 50-34.
 5. بشارت، م. ع. (1380). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبک - راست. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 6. بشارت، م. ع. (1380). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبک - راست. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 7. بشارت، م. ع. (1382). ساخت مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 8. بشارت، م. ع. (1382). ساخت مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 9. بشارت، م. ع. (1385). پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی (MHI). فصلنامه دانشور رفتار، 16، 16-11.
 10. بشارت، م. ع. (1385). پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی (MHI). فصلنامه دانشور رفتار، 16، 16-11.
 11. بشارت، م. ع. (1388). پایایی و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54، 91-87.
 12. بشارت، م. ع. (1388). پایایی و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54، 91-87.
 13. بشارت، م. ع. (1395). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 14. بشارت، م. ع. (1395). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی ذهنی نتایج درمان (TOSRS). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 15. بشارت، م. ع. (1396). پارادوکس + برنامه‌زمانی = درمان: مدل کامل درمان اختلال‌های روانشناختی- راهنمای عملی. تهران: انتشارات رشد.
 16. بشارت، م. ع. (1396). پارادوکس + برنامه‌زمانی = درمان: مدل کامل درمان اختلال‌های روانشناختی- راهنمای عملی. تهران: انتشارات رشد.
 17. بشارت، م. ع. (1397). پارادوکس + برنامه‌زمانی = درمان: مدل کامل زوج‌درمانی به روش PTC- راهنمای عملی. تهران: انتشارات رشد.
 18. بشارت، م. ع. (1397). پارادوکس + برنامه‌زمانی = درمان: مدل کامل زوج‌درمانی به روش PTC- راهنمای عملی. تهران: انتشارات رشد.
 19. Baucom, D. H., & Boeding, S. (2013). The Role of Theory and Research in the Practice of Cognitive-Behavioral Couple Therapy: If You Build It, They Will Come. Behavior Therapy, 44, 592-602. [DOI:10.1016/j.beth.2012.12.004]
 20. Baucom, D. H., & Boeding, S. (2013). The Role of Theory and Research in the Practice of Cognitive-Behavioral Couple Therapy: If You Build It, They Will Come. Behavior Therapy, 44, 592-602. [DOI:10.1016/j.beth.2012.12.004]
 21. Baucom, D. H., Epstein, N. B., Kirby, J. S., & LaTaillade, J. J. (2015). Cognitive behavioral couple therapy. In: A. S. Gurman, J. L. Lebow, & D. K. Snyder (Eds.), Clinical Handbook of Couple Therapy (pp. 23-60). New York: Guilford Press.
 22. Baucom, D. H., Epstein, N. B., Kirby, J. S., & LaTaillade, J. J. (2015). Cognitive behavioral couple therapy. In: A. S. Gurman, J. L. Lebow, & D. K. Snyder (Eds.), Clinical Handbook of Couple Therapy (pp. 23-60). New York: Guilford Press.
 23. Baucom, D. H., Epstein, N. B., Taillade, J. S., & Kirby, J. S. (2008). Cognitve-behavioral couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple,
 24. Baucom, D. H., Epstein, N. B., Taillade, J. S., & Kirby, J. S. (2008). Cognitve-behavioral couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple,
 25. Baucom, K. J. W., Sevier, M., Eldridge, K. A., Doss, B. D., & Christensen, A. (2011). Observed communication in couples two years after integrative and traditional behavioral couple therapy: outcome and link with 5-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 565e576. [DOI:10.1037/a0025121]
 26. Baucom, K. J. W., Sevier, M., Eldridge, K. A., Doss, B. D., & Christensen, A. (2011). Observed communication in couples two years after integrative and traditional behavioral couple therapy: outcome and link with 5-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 565e576. [DOI:10.1037/a0025121]
 27. Be' langer, C., Laporte, L., Sabourin, S., & Wright, J. (2015). The effect of cognitive-behavioral group marital therapy on marital happiness and problem solving self-appraisal. American Journal of Family Therapy, 43, 103-118. [DOI:10.1080/01926187.2014.956614]
 28. Be' langer, C., Laporte, L., Sabourin, S., & Wright, J. (2015). The effect of cognitive-behavioral group marital therapy on marital happiness and problem solving self-appraisal. American Journal of Family Therapy, 43, 103-118. [DOI:10.1080/01926187.2014.956614]
 29. Besharat, M. A. (2003). What are the main differences between behavioral and systems therapy with couples? A critical account. Journal of Contemporary Psychotherapy, 33, 109-127. [DOI:10.1023/A:1022835221107]
 30. Besharat, M. A. (2003). What are the main differences between behavioral and systems therapy with couples? A critical account. Journal of Contemporary Psychotherapy, 33, 109-127. [DOI:10.1023/A:1022835221107]
 31. Christensen, A., & Doss, B. D. (2017). Integrative behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 111-114. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 32. Christensen, A., & Doss, B. D. (2017). Integrative behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 111-114. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 33. Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Psychology Review, 50, 165-190. [DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.165]
 34. Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Psychology Review, 50, 165-190. [DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.165]
 35. Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235. [DOI:10.1037/a0018132]
 36. Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235. [DOI:10.1037/a0018132]
 37. Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 176-191. [DOI:10.1037/0022-006X.72.2.176]
 38. Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 176-191. [DOI:10.1037/0022-006X.72.2.176]
 39. Christensen, A., Wheeler, J. G., Doss, B. D., & Jacobson, N. S. (2014). Couple distress. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical Handbook of Psychological Disorders (pp. 703-731). New York: Guilford Press.
 40. Christensen, A., Wheeler, J. G., Doss, B. D., & Jacobson, N. S. (2014). Couple distress. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical Handbook of Psychological Disorders (pp. 703-731). New York: Guilford Press.
 41. Cordova, J. V., Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1998). Acceptance versus change interventions in behavioral couple therapy: Impact on couples' in-session communication. Journal of Marital and Family Therapy, 24, 437-455. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1998.tb01099.x]
 42. Cordova, J. V., Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1998). Acceptance versus change interventions in behavioral couple therapy: Impact on couples' in-session communication. Journal of Marital and Family Therapy, 24, 437-455. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1998.tb01099.x]
 43. Crowe, M., & Ridley, J. (2000). Therapy with couples: A bihavioural-systems approach to couple relationship and sexual problems. Oxford: Blackwell Science. [DOI:10.1002/9780470690420]
 44. Crowe, M., & Ridley, J. (2000). Therapy with couples: A bihavioural-systems approach to couple relationship and sexual problems. Oxford: Blackwell Science. [DOI:10.1002/9780470690420]
 45. Cutrona, C. E, & Gardner, K. A. (2006). Stress in couples: the process of dyadic coping. In A. L. Vangleish & D. Perlman (Eds.), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 501-515). New York: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511606632.028]
 46. Cutrona, C. E, & Gardner, K. A. (2006). Stress in couples: the process of dyadic coping. In A. L. Vangleish & D. Perlman (Eds.), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 501-515). New York: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511606632.028]
 47. Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout Emotionally Focused Couple Therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 41, 260-275. [DOI:10.1111/jmft.12101]
 48. Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout Emotionally Focused Couple Therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 41, 260-275. [DOI:10.1111/jmft.12101]
 49. Daniel, D. (1985). Marital Therapy: The psychodynamic approach. In W. Dryden (Ed.), Marital therapy in Britain, Vol. 1. London: Harper & Row.
 50. Daniel, D. (1985). Marital Therapy: The psychodynamic approach. In W. Dryden (Ed.), Marital therapy in Britain, Vol. 1. London: Harper & Row.
 51. Dimidjian, S., Martell, C. R., & Christensen, A. (2008). Integrative behavioral couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple Therapy (4th ed., pp. 73-107). New York: The Guilford Press.
 52. Dimidjian, S., Martell, C. R., & Christensen, A. (2008). Integrative behavioral couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple Therapy (4th ed., pp. 73-107). New York: The Guilford Press.
 53. Epstein, N. B., & Zheng, L. (2017). Cognitive-behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 142-147. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.09.004]
 54. Epstein, N. B., & Zheng, L. (2017). Cognitive-behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 142-147. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.09.004]
 55. Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley Monograph, 21, Oxford: Oxford University Press.
 56. Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley Monograph, 21, Oxford: Oxford University Press.
 57. Goldberg, D. P., & Williams, P. (1988). A users' guide to the Genral Health Questionnaire. UK: NFER, Nelson.
 58. Goldberg, D. P., & Williams, P. (1988). A users' guide to the Genral Health Questionnaire. UK: NFER, Nelson.
 59. Gurman, A. S. (2008). The comparative study of couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 1-30). New York: Guilford Press.
 60. Gurman, A. S. (2008). The comparative study of couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 1-30). New York: Guilford Press.
 61. Jacobson, N. S., & Margolin, G. (1979). Marital Therapy: Strategies based on Social Learning and Behavior Exchange Principles. Brunner/Mazel.
 62. Jacobson, N. S., & Margolin, G. (1979). Marital Therapy: Strategies based on Social Learning and Behavior Exchange Principles. Brunner/Mazel.
 63. Jacobson, N. S., Christensen, A., Prince, S. E., Cordova, J., & Eldridge, K. (2000). Integrative behavioral couple therapy: An acceptance based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 351-355. [DOI:10.1037/0022-006X.68.2.351]
 64. Jacobson, N. S., Christensen, A., Prince, S. E., Cordova, J., & Eldridge, K. (2000). Integrative behavioral couple therapy: An acceptance based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 351-355. [DOI:10.1037/0022-006X.68.2.351]
 65. Jacobson, N. S., Schmaling, K. B., & Holtzworth-Munroe, A. (1987). Component analysis of behavioral marital therapy: 2-year follow-up and prediction of relapse. Journal of Marital and Family Therapy, 13, 187-195. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1987.tb00696.x]
 66. Jacobson, N. S., Schmaling, K. B., & Holtzworth-Munroe, A. (1987). Component analysis of behavioral marital therapy: 2-year follow-up and prediction of relapse. Journal of Marital and Family Therapy, 13, 187-195. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1987.tb00696.x]
 67. Jensen, M. P., & Karoly, P. (1992). Self-report scales and procedures for assessing pain in adults. In D. C. Turk & R. Melzack (Eds.), Handbook of pain assessment (pp. 193-213). New York: Guilford Press.
 68. Jensen, M. P., & Karoly, P. (1992). Self-report scales and procedures for assessing pain in adults. In D. C. Turk & R. Melzack (Eds.), Handbook of pain assessment (pp. 193-213). New York: Guilford Press.
 69. Jensen, M. P., Karoly, P., Braver, S. (1986). The measurement of clinical pain intensity: A comparison of six methods. Pain, 27, 117-126. [DOI:10.1016/0304-3959(86)90228-9]
 70. Jensen, M. P., Karoly, P., Braver, S. (1986). The measurement of clinical pain intensity: A comparison of six methods. Pain, 27, 117-126. [DOI:10.1016/0304-3959(86)90228-9]
 71. Johnson, S. M. (2004). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (Basic Principles Into practice series). New York: Brunner-Routledge
 72. Johnson, S. M. (2004). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (Basic Principles Into practice series). New York: Brunner-Routledge
 73. Jones, E. & Asen, E. (2000). Systemic Couple Therapy and Depression. London: KARNAC Books.
 74. Jones, E. & Asen, E. (2000). Systemic Couple Therapy and Depression. London: KARNAC Books.
 75. Kelley, H., Berscheid, E., Christensen, A., Harvey, J., Huston, J., Levinger, G., . . . & Peterson, D. (2002). Close Relationships. Percheron Press; 2002.
 76. Kelley, H., Berscheid, E., Christensen, A., Harvey, J., Huston, J., Levinger, G., . . . & Peterson, D. (2002). Close Relationships. Percheron Press; 2002.
 77. Northey, W. F. (2002). Characteristics and clinical practices of marriage and family therapists: A national survey. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 487-494. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2002.tb00373.x]
 78. Northey, W. F. (2002). Characteristics and clinical practices of marriage and family therapists: A national survey. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 487-494. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2002.tb00373.x]
 79. Roland, M., & Morris, R. (1983). A study of the natural history of back pain. Part I: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain. Spine, 8, 141-144. [DOI:10.1097/00007632-198303000-00004]
 80. Roland, M., & Morris, R. (1983). A study of the natural history of back pain. Part I: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain. Spine, 8, 141-144. [DOI:10.1097/00007632-198303000-00004]
 81. Rust, J., Bennun, I., Crow, M., & Golombok, S. (1986). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. Sexual and Marital Therapy, 1, 55-60. [DOI:10.1080/02674658608407680]
 82. Rust, J., Bennun, I., Crow, M., & Golombok, S. (1986). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. Sexual and Marital Therapy, 1, 55-60. [DOI:10.1080/02674658608407680]
 83. Ruszczynski. S. P. (1992). Notes towards a psychoanalytic understanding of the couple relationship. Psychoanalytic Psychotherapy, 6, 33-48. [DOI:10.1080/02668739200700291]
 84. Ruszczynski. S. P. (1992). Notes towards a psychoanalytic understanding of the couple relationship. Psychoanalytic Psychotherapy, 6, 33-48. [DOI:10.1080/02668739200700291]
 85. Sevier, M., Eldridge, K., Jones, J., Doss, B. D., & Christensen, A. (2008). Observed changes in communication during traditional and integrative behavioral couple therapy. Behavior Therapy, 39, 137-150. [DOI:10.1016/j.beth.2007.06.001]
 86. Sevier, M., Eldridge, K., Jones, J., Doss, B. D., & Christensen, A. (2008). Observed changes in communication during traditional and integrative behavioral couple therapy. Behavior Therapy, 39, 137-150. [DOI:10.1016/j.beth.2007.06.001]
 87. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547-570. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x]
 88. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547-570. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x]
 89. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2005). Effects of behavioral marital therapy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 6-14. [DOI:10.1037/0022-006X.73.1.6]
 90. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2005). Effects of behavioral marital therapy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 6-14. [DOI:10.1037/0022-006X.73.1.6]
 91. Snyder, D. K., & Halford, W. K. (2012). Evidence‐based couple therapy: Current status and future directions. Journal of Family Therapy, 34, 229-249. [DOI:10.1111/j.1467-6427.2012.00599.x]
 92. Snyder, D. K., & Halford, W. K. (2012). Evidence‐based couple therapy: Current status and future directions. Journal of Family Therapy, 34, 229-249. [DOI:10.1111/j.1467-6427.2012.00599.x]
 93. Snyder, D. K., Castellani, A. M., & Whisman, M. A. (2006). Current status and future directions in couple therapy. Annual Review of Psychology, 57, 317-344. [DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070154]
 94. Snyder, D. K., Castellani, A. M., & Whisman, M. A. (2006). Current status and future directions in couple therapy. Annual Review of Psychology, 57, 317-344. [DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070154]
 95. Snyder, D.K., Wills, R. M., & Grady-Fletcher, A. (1991). Long term effectiveness of behavioral versus insight oriented marital therapy: A 4 year follow-up study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 138-141. [DOI:10.1037/0022-006X.59.1.138]
 96. Snyder, D.K., Wills, R. M., & Grady-Fletcher, A. (1991). Long term effectiveness of behavioral versus insight oriented marital therapy: A 4 year follow-up study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 138-141. [DOI:10.1037/0022-006X.59.1.138]
 97. Soulsby, L. K., & Bennett, K. M. (2015). Marriage and psychological wellbeing: the role of social support. Psychology, 6, 349-1359. [DOI:10.4236/psych.2015.611132]
 98. Soulsby, L. K., & Bennett, K. M. (2015). Marriage and psychological wellbeing: the role of social support. Psychology, 6, 349-1359. [DOI:10.4236/psych.2015.611132]
 99. Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general population. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742. [DOI:10.1037/0022-006X.51.5.730]
 100. Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general population. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742. [DOI:10.1037/0022-006X.51.5.730]
 101. Whisman, M. A. (2013). Relationship discord and the prevalence, incidence, and treatment of psychopathology. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 163-170. [DOI:10.1177/0265407512455269]
 102. Whisman, M. A. (2013). Relationship discord and the prevalence, incidence, and treatment of psychopathology. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 163-170. [DOI:10.1177/0265407512455269]