نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

دوران نامزدی یک دوره حد واسط است که فرد را آماده انتخاب مناسب و ورود به زندگی مشترک می‌کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مشکلات زوجین در مرحله نامزدی بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بر اساس معیار اشباع نظری، تعداد 13 زوج نامزد در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. سپس داده‌ها جمع‌آوری، ثبت، کدگذاری و در قالب مضمون‌های اصلی و فرعی طبقه‌بندی شد. تحلیل تجارب مصاحبه با زوجین نامزد منجر به شناسایی 243 کد اولیه، 19 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی شامل الگوهای ناکارآمد ارتباطی، الگوهای ناکارآمدی مدیریت رابطه، نظام ارزشی زوج‌ها، ذهنیت طرحواره‌ای و اثرات مخرب خانواده اصلی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند عدم درک و تعامل متقابل، مشکلات ارتباطی، عدم اصالت، ناتوانی در دلگرمی دادن و اطمینان بخشی، ناتوانی در مدیریت تعارض‌ها، عدم شفافیت نقش‌ها، ناتوانی در مدیریت حریم و مرز شخصی، ناتوانی در مدیریت شبکه اجتماعی، نگرش نسبت به مذهب و معنویت، فرهنگ و رسوم، عقاید و باورها، نیازها، تله‌ها، خودآگاهی (خودشناسی)، خلق‌وخوی هیجانی، وابستگی، الگوگیری منفی خانواده، تجارب ناموفق در خانواده و نقش منفی خانواده در مشکلات و آسیب‌های دوره نامزدی برای زوجین نامزد در آستانه ازدواج نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ بنابراین ضروری است در برنامه‌های غنی‌سازی پیش از ازدواج که برای جوانان اجرا می‌شود به این عوامل مهم توجه ویژه شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of couples problems in engagement: A qualitative study

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rostami 1
 • Shokouh Navabinejad 2
 • Valiyolah Farzad 2

1

2

چکیده [English]

The nomination period is an intermediate period that prepares a person to choose the right one and to enter a common life. Accordingly, the aim of the present study was to investigate the pathology of couples' problems in the stage of engagement. The study was conducted in a qualitative method using a phenomenological approach. theoretical saturation criterion, 13 couple’s engagement participated in this study. The semi-structured interview method was used to collect information. Then the data was collected, recorded, coded and categorized as main and sub themes. Analysis of the experiences of the interview with the candidate's couples resulted in the identification of 243 primary codes, 19 sub-themes and 5 main themes including ineffective communication patterns, patterns of inefficiency in relationship management, value system of couples, schematic mentality, and the destructive effects of the main family. The results showed that factors such as lack of understanding and interaction, communication problems, lack of originality, inability to encourage and reassure, inability to manage conflicts, lack of transparency of roles, inability to manage personal and personal boundaries, disability in social network management, attitude towards religion and spirituality, culture and traditions, beliefs, needs, traps, self-knowledge, emotional mood, dependency, negative family modeling, unsuccessful experiences in the family, and negative role of the family in problems and injuries. The nomination period for married couples plays an important role on the verge of marriage. Therefore, it is imperative to pay special attention to these important factors in pre-marital enrichment programs for young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pathology
 • couples problems
 • engagement stage
 • qualitative study
 1. اسدی‌شیشه‌گران، س.، قمری کیوی، ح.، و شیخ‌الاسلامی، ع. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها. مشاوره کاربردی،1، 88-77.
 2. اسدی‌شیشه‌گران، س.، قمری کیوی، ح.، و شیخ‌الاسلامی، ع. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها. مشاوره کاربردی،1، 88-77.
 3. اسمعیلی، م.، و دهدست، ک. (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج). مشاوره و روان‌درمانی خانواده،4، 445-405.
 4. اسمعیلی، م.، و دهدست، ک. (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج). مشاوره و روان‌درمانی خانواده،4، 445-405.
 5. افقری، ف.، بهرامی، ف.، و فاتحی‌زاده، م. (1395). بررسی آسیب‌های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج. اندیشه‌های نوین تربیتی،12، 238-209.
 6. افقری، ف.، بهرامی، ف.، و فاتحی‌زاده، م. (1395). بررسی آسیب‌های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج. اندیشه‌های نوین تربیتی،12، 238-209.
 7. امانی، ا.، ثنایی ذاکر، ب.، نظری، ع. م.، و نامداری پژمان، م. (1390). اثربخشی دو رویکرد طرحواره‌درمانی و دلبستگی
 8. امانی، ا.، ثنایی ذاکر، ب.، نظری، ع. م.، و نامداری پژمان، م. (1390). اثربخشی دو رویکرد طرحواره‌درمانی و دلبستگی
 9. درمانی بر سبک‌های دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد. مشاوره و روان‌درمانی خانواده،1، 191-171.
 10. درمانی بر سبک‌های دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد. مشاوره و روان‌درمانی خانواده،1، 191-171.
 11. حاجلو، ن.، علیزاده گورادل، ج.، قطبی، م. ر.، و دلاورقوام، س. (1392). مقایسه ابعاد عشق‌ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4، 63-48.
 12. حاجلو، ن.، علیزاده گورادل، ج.، قطبی، م. ر.، و دلاورقوام، س. (1392). مقایسه ابعاد عشق‌ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4، 63-48.
 13. خجسته‌مهر، ر.، دانیالی، ز.، و شیرالی‌نیا، خ. (1394). تجارب دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 50-39.
 14. خجسته‌مهر، ر.، دانیالی، ز.، و شیرالی‌نیا، خ. (1394). تجارب دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 50-39.
 15. خجسته‌مهر، ر.، محمدی، ع.، و عباس‌پور، ذ. (1396). نظریه زمینه‌ای فرایند شکل‌گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 354-343.
 16. خجسته‌مهر، ر.، محمدی، ع.، و عباس‌پور، ذ. (1396). نظریه زمینه‌ای فرایند شکل‌گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 354-343.
 17. رجبی، غ. ر.، حمیدی، ا.، اما‌ الهی فرد، ع.، و اصلانی، خ. (1397). پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 124-105.
 18. رجبی، غ. ر.، حمیدی، ا.، اما‌ الهی فرد، ع.، و اصلانی، خ. (1397). پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 124-105.
 19. رستمی، م.، و قزلسفلو، م. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد. روانشناسی خانواده، 5، 56-45.
 20. رستمی، م.، و قزلسفلو، م. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد. روانشناسی خانواده، 5، 56-45.
 21. رفیعی، ا.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، و جزایری، ر. (1394). بررسی تأثیر آموزش آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و مؤلفه‌های آن در دختران عقد کرده شهر اصفهان. علمی پژوهشی زن و جامعه، 6، 39-21.
 22. رفیعی، ا.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، و جزایری، ر. (1394). بررسی تأثیر آموزش آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و مؤلفه‌های آن در دختران عقد کرده شهر اصفهان. علمی پژوهشی زن و جامعه، 6، 39-21.
 23. شاهمرادی، س.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، فاتحی‌زاده، م.، و احمدی، س.ا. (1395). مدل عامل مؤثر بر چرخه‌ی ارتباطی زوجی درخواست-کناره‌گیری. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 56-35.
 24. شاهمرادی، س.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف.، فاتحی‌زاده، م.، و احمدی، س.ا. (1395). مدل عامل مؤثر بر چرخه‌ی ارتباطی زوجی درخواست-کناره‌گیری. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 56-35.
 25. صدیقی اورعی، غ. ر.، و اصغرپور ماسوله، ا. ر. (1388). عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد. مطالعات اجتماعی ایران، 3، 85-64.
 26. صدیقی اورعی، غ. ر.، و اصغرپور ماسوله، ا. ر. (1388). عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد. مطالعات اجتماعی ایران، 3، 85-64.
 27. عارفی، م. (1395). پیش‌بین رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی شخصیتی و خانوادگی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2، 106-87.
 28. عارفی، م. (1395). پیش‌بین رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی شخصیتی و خانوادگی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2، 106-87.
 29. عظیمی هاشمی، م.، اعظم‌کاری، ف.، بیگناه، م.، و رضامنش، ف. (1394). ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج. راهبرد فرهنگ، 29، 212-179.
 30. عظیمی هاشمی، م.، اعظم‌کاری، ف.، بیگناه، م.، و رضامنش، ف. (1394). ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج. راهبرد فرهنگ، 29، 212-179.
 31. قزلسفلو، م.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، و محمدی، ر. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوج‌های ایرانی (یک مطالعه کیفی). پژوهش‌های مشاوره، 16، 26-1.
 32. قزلسفلو، م.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، و محمدی، ر. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوج‌های ایرانی (یک مطالعه کیفی). پژوهش‌های مشاوره، 16، 26-1.
 33. کرامت، ا.، موسوی، س. ع.، وکیلیان، ک.، و چمن، ر. (1392). آسیب‌شناسی ارتباطات قبل از ازدواج از دیدگاه پسران دانشجو. پایش، 12، 242-233.
 34. کرامت، ا.، موسوی، س. ع.، وکیلیان، ک.، و چمن، ر. (1392). آسیب‌شناسی ارتباطات قبل از ازدواج از دیدگاه پسران دانشجو. پایش، 12، 242-233.
 35. Boyce, C. h., Wood, A. M., & Ferguson, E. (2016). For better or for worse: The moderating effects of personality on the marriage-life satisfaction link. Personality and Individual Differences, 97, 61-66. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.005]
 36. Boyce, C. h., Wood, A. M., & Ferguson, E. (2016). For better or for worse: The moderating effects of personality on the marriage-life satisfaction link. Personality and Individual Differences, 97, 61-66. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.005]
 37. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. New York, NY: Sage Publications.
 38. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. New York, NY: Sage Publications.
 39. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2012). Bridging the couple chasm: Gottman couple's therapy: A research-based approach. Seattle, WA: The Gottman Institute.
 40. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2012). Bridging the couple chasm: Gottman couple's therapy: A research-based approach. Seattle, WA: The Gottman Institute.
 41. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 principles for doing effective couples therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton.
 42. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 principles for doing effective couples therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton.
 43. Helms, S. W., Sullivan, T. M., Corona, R., & Taylor, K. A. (2013). Adolescents recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations. Jornal of Interpersonal Violence, 28, 3084- 3106. [DOI:10.1177/0886260513488698]
 44. Helms, S. W., Sullivan, T. M., Corona, R., & Taylor, K. A. (2013). Adolescents recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations. Jornal of Interpersonal Violence, 28, 3084- 3106. [DOI:10.1177/0886260513488698]
 45. Hurt, T. R. (2014). Black men and the decision to marry. Marriage & Family Review, 50, 447-479. [DOI:10.1080/01494929.2014.905816]
 46. Hurt, T. R. (2014). Black men and the decision to marry. Marriage & Family Review, 50, 447-479. [DOI:10.1080/01494929.2014.905816]
 47. Kamp Dush, C. M., & Taylor, M. G. (2012). Trajectories of marital conflict across the life course: Predictors and interactions with marital happiness trajectories. Journal of Family Issues،33, 341-368. [DOI:10.1177/0192513X11409684]
 48. Kamp Dush, C. M., & Taylor, M. G. (2012). Trajectories of marital conflict across the life course: Predictors and interactions with marital happiness trajectories. Journal of Family Issues،33, 341-368. [DOI:10.1177/0192513X11409684]
 49. Kepler, A. (2015). Marital satisfaction: The impact of premarital and couples counseling. Master of social work clinical research papers, school of social work, St. Catherine UniversityUniversity, 26-49.
 50. Kepler, A. (2015). Marital satisfaction: The impact of premarital and couples counseling. Master of social work clinical research papers, school of social work, St. Catherine UniversityUniversity, 26-49.
 51. Leahy, R. L .(2016). Emotional schema therapy: A meta‐experiential model. Australian Psychological Society, 51, 82-88. [DOI:10.1111/ap.12142]
 52. Leahy, R. L .(2016). Emotional schema therapy: A meta‐experiential model. Australian Psychological Society, 51, 82-88. [DOI:10.1111/ap.12142]
 53. Moeti, B., Koloi-Keaikitse, S., & Mokgolodi, H. L. (2017). Married women's lived experiences on the value of traditional premarital counseling "Go Laya" on marital stability in Botswana. The Family Journal, 25, 117-135. [DOI:10.1177/1066480717710951]
 54. Moeti, B., Koloi-Keaikitse, S., & Mokgolodi, H. L. (2017). Married women's lived experiences on the value of traditional premarital counseling "Go Laya" on marital stability in Botswana. The Family Journal, 25, 117-135. [DOI:10.1177/1066480717710951]
 55. Perry, A. R. (2013). African American men's attitudes toward marriage. J Black Stud. 44,182-202. [DOI:10.1177/0021934712472506]
 56. Perry, A. R. (2013). African American men's attitudes toward marriage. J Black Stud. 44,182-202. [DOI:10.1177/0021934712472506]
 57. Rogoff, L. (2013). The influence of family communication patterns, marital typology, and level of intimacy on marital satisfaction for couples living in the United States. Doctoral dissertation in clinical psychology. Walden University.
 58. Rogoff, L. (2013). The influence of family communication patterns, marital typology, and level of intimacy on marital satisfaction for couples living in the United States. Doctoral dissertation in clinical psychology. Walden University.
 59. Ruggles, S. (2016). Marriage, family systems, and economic opportunity in the USA since 1850. Gender and Couple Relationships, 6, 3-41. [DOI:10.1007/978-3-319-21635-5_1]
 60. Ruggles, S. (2016). Marriage, family systems, and economic opportunity in the USA since 1850. Gender and Couple Relationships, 6, 3-41. [DOI:10.1007/978-3-319-21635-5_1]
 61. Siffert, A & Schwartz, B. (2010). Spouse's demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. Social and Personal Relationship, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 62. Siffert, A & Schwartz, B. (2010). Spouse's demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. Social and Personal Relationship, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 63. Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal qualities in a qualitative study of individuals in great marriages. Master Dissertation in Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.
 64. Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal qualities in a qualitative study of individuals in great marriages. Master Dissertation in Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.
 65. Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. Journal of Family Issues, 36, 188-211 [DOI:10.1177/0192513X13487677]
 66. Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. Journal of Family Issues, 36, 188-211 [DOI:10.1177/0192513X13487677]