نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان

عباس اصغری شربیانی؛ سجاد بشرپور

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245542

چکیده
  قلدری به‌عنوان برجسته‌ترین نوع خشنونت در مدارس به یک حالت عدم تعادل قدرت بین دو نفر تعریف می‌شود که در آن فرد قوی‌تر به کرات و به اشکال مختلف فیزیکی، کلامی یا روانشناختی باعث آزار و اذیت و صدمه در فرد ضعیف‌تر می‌شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و رفتارهای مرتبط با قلدری بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر