نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

خیانت زناشویی از مهم‌ترین آسیب‌ها و عوامل از هم گسیختگی خانواده‌ها است که در سال‌های اخیر افزایش یافته است. شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش مشکلات روانشناختی افراد آسیب‌ دیده از خیانت همسر اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند روابط عاطفی زوجین را بهبود بخشد و خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین احساس تنهایی و رضایت جنسی با افسردگی و احساس حقارت در زنان آسیب‌ دیده از خیانت همسر بود. 2۵۰ نفر از زنان آسیب‌ دیده از خیانت همسر در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (1980)، رضایت ‌جنسی لارسون و همکاران (۱۹۹۸)، بخشش ری و همکاران (2001)، افسردگی بک (1996) و احساس حقارت یائو و همکاران، (1997)، را تکمیل کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد اثرات مستقیم احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش بر افسردگی و احساس حقارت معنی‌دار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بخشش در رابطه بین احساس تنهایی و رضایت جنسی با افسردگی و احساس حقارت نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نقش بخشش را در بروز و تشدید افسردگی و احساس حقارت تایید کرد. در نتیجه با ارائه آموزش‌های لازم به زنان آسیب‌ دیده از خیانت همسر در جهت بهبود مهارت‌های بخشش می‌توان آسیب‌های ناشی از خیانت همسر را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of forgiveness in the relationship between loneliness and sexual satisfaction with depression and feelings of inferiority in women affected by infidelity

نویسندگان [English]

  • Elham Ebrahimi 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • Shokouh Navabinejad 3

1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Marital infidelity is one of the most important injuries and causes of family breakdown that has increased in recent years. Understanding the variables that affect the reduction of psychological problems of people affected by infidelity is very important because it can improve the emotional relationship between couples and reduce the risk of family breakdown. The aim of this study was to investigate the mediating role of forgiveness in the relationship between loneliness and sexual satisfaction with depression and feelings of inferiority in women affected by infidelity. 250 women affected by infidelity in Tehran were selected using purposive sampling method and participated in this study. Participants completed the Russell & Pilva & Cortona (1980) Loneliness Questionnaire, Larson et al. (1998), Ray et al. (2001), Beck Depression (1996), and Yao et al. (1997). Findings showed that the direct effects of loneliness, sexual satisfaction and forgiveness on depression and feelings of inferiority are significant. The results of path analysis showed that forgiveness has a mediating role in the relationship between loneliness and sexual satisfaction with depression and feelings of inferiority. Based on the research findings, the role of forgiveness in the occurrence and exacerbation of depression and feelings of inferiority can be confirmed. As a result, by providing the necessary training to women affected by infidelity in order to improve forgiveness skills, the harm caused by infidelity can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • loneliness
  • sexual satisfaction
  • depression
  • feelings