نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

وضعیت زناشویی، ارزیابی کلی از کیفیت رابطه زناشویی یعنی رابطه عاشقانه (رضایتمندی) یا غیرعاشقانه (عدم رضایتمندی) کنونی فرد است و پرخاشگری زوجین نسبت به همدیگر یکی از رفتارهای منفی است که در نارضایتی زناشویی نقش دارد. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، مطالعه حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار ذهنی خشم در پیش‌بینی وضعیت زناشویی زوجین شهر اردبیل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین 20 تا 50 ساله ساکن شهر اردبیل در سال 1399 بودند که از بین آنان 150 نفر نمونه به شیوه در‌دسترس انتخاب شدند و به سیاهه حساسیت به عدالت (JSA، خرده مقیاس حساسیت به قربانی‌شدن)، پرسشنامه سوگیری اسناد خصمانه (SIP-HAB)، مقیاس نشخوار ذهنی خشم (ARS) و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک‌راست (GRIMS) پاسخ دادند. داده‌ها بوسیله آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سوگیری اسناد خصمانه، حساسیت به قربانی شدن و نشخوار فکری خشم با مشکلات زناشویی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (001/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار خشم به‌گونه مثبت و معنادار مشکلات زناشویی را پیش‌بینی کردند. حساسیت به قربانی-شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار خشم به عنوان عوامل شناختی موثر در بروز رفتار پرخاشگرانه در چارچوب نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی مورد بحث قرار‌گرفت و نقش این متغیرها در بروز مشکلات زناشویی بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of victim sensitivity, hostile attribution bias and anger rumination in predicting marital status

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni Koluri
  • Hanieh Ranjbar

چکیده [English]

Marital status is a general assessment of the quality of a marital relationship, i.e. a person's current romantic (satisfaction) or non-romantic (unsatisfactory) relationship and couples' aggression towards each other is one of the negative behaviors that play a role in marital dissatisfaction. The purpose of this study was the role of sensitivity to victimization, hostile attribution and anger rumination in predicting marital status. This research was a descriptive-correlational study. The population included people aged 20 to 50 years living in Ardabil city, 150 samples were selected and studied by convenience sampling method and completed the Justice Sensitivity Inventory (JSA, victim sensitivity sub-scale), Hostile Attributional Bias Questionnaire (SIP-HBQ), Anger Rumination Scale (ARS) and Golomboc-Rast Marital Status Questionnaire (GRIMS). Pearson correlation analysis and multivariate regression were used to analyze the data. The results of Pearson correlation test showed that there is a positive and significant relationship between sensitivity to victimization, hostile of attribution bias, anger rumination with marital problems (P <0.001). Also, the results of regression analysis showed that the sensitivity to victimization, hostile attribution bias and anger rumination significantly predicts marital problems. Also, the results of regression analysis showed that the sensitivity to victimization, hostile attribution bias and anger rumination significantly predicts marital problems. Also, the results of regression analysis showed that the sensitivity to victimization, hostile attribution bias and anger rumination significantly predicts marital problems.s Also, the results of regression analysis showed that the sensitivity to victimization, hostile attribution bias and anger rumination significantly predicts marital problems.. Also, the results of regression analysis showed that the sensitivity to victimization, hostile attribution bias and anger rumination significantly predicts marital problems.sensitivity to victimization, hostile attribution and anger rumination as cognitive factors influencing the occurrence of aggressive behavior in the framework of social information processing theory are discussed The role of these variables in the occurrence of marital problems was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensitivity to victimization
  • hostile attribution
  • anger rumination and marital status