نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده: بیماری کروناویروس به علت همه‌گیرشناسی زیاد و افزایش روز افزون تلفات آن، منجر به پیامدهای روانشناختی منفی زیادی در بین مردم شده است. یکی از این پیامدهای منفی، استرس است. این پژوهش با هدف تبیین نقش الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میزان استرس ادارک شده در دوران اپیدمی کروناویروس انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن شامل کلیه افراد 18 تا 60 ساله بود که به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. نمونه پژوهش شامل 432 نفر بودند که به صورت آنلاین به پرسشنامهها پاسخ دادند. از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در SPSS-18 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین استرس ادارک شده با الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده و مولفه‌های پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و کم اهمیت شماری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه‌های خودسرزشنگری، نشخوارگری، فاجعه انگاری و دیگر سرزنشگری با استرس ادراک شده وجود داشت. علاوه بر این مولفه‌های تمرکز مجدد مثبت، دیگر سرزنشگری، کم اهمیت شماری، نشخوارگری، انطباق پذیری و ارزیابی مجدد مثبت قادر به پیش بینی استرس ادارک شده پاسخ‌دهندگان بودند. براساس نتایج پژوهش حاضر، الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از جله عوامل تاثیر گذار بر استرس ادارک شده جمعیت ایرانی در دوران اپیدمی کروناویروس می باشد و باید در مداخلات روانشناختی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of family cohesion and adaptive patterns and cognitive emotion regulation strategies with perceptual stress levels during coronavirus epidemic

چکیده [English]

Abstract: Coronavirus disease has led to many negative psychological consequences for people due to its high prevalence and increasing casualties. One of the negative consequences is stress. The aim of this study was to explain the role of family cohesion and adaptive patterns and cognitive emotion regulation strategies with the stress perceived during the coronavirus epidemic. The study was a descriptive correlational study that included a statistical population of all 18- to 60-year-olds who participated in the study online. The study sample consisted of 432 people who responded online to  Perceived Stress scale (PSS), Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire )CERQ(. Multiple step-by-step regression analysis was used in SPSS-18 to analyze the data. The results showed that there was a negative and significant relationship between perceived stress and cohesion and adaptive patterns of family and acceptance, positive refocusing, focus on planning, positive reappraisal and putting into perspective. The results also showed a positive and significant relationship between the components of self-blame, rumination, catastrophizing and other-blame with perceived stress. In addition, positive refocusing, other-blame, putting into perspective, rumination, adaptability, and positive reappraisal were able to predict respondentschr('39') perceived stress. Based on the results of the present study, the cohesion and adaptive patterns of family and cognitive emotion regulation strategies are among the factors influencing the perceived stress of the Iranian population during coronavirus epidemic and should be considered in psychological interventions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Perceived Stress
  • Family cohesion and Adaptation Patterns
  • Cognitive Emotion Regulation Strategies