نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره دانشگاه یزد

10.52547/ijfp.2022.546355.1069

چکیده

چکیده: روابط فرا زناشویی، برقراری هرگونه رابطه‌ با نفر سوم، بدون اطلاع همسر است. خیانت زناشویی، مسئله‌ای چند وجهی است که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارد. این پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش های کیفی انجام شده در زمینه خیانت و روابط فرازناشویی در زنان و مردان، به شیوه فراترکیب انجام شد. روش پژوهش، فراترکیب کیفی از منظر ساندلوفسکی و باروسو(2002) بود. پس از طرح سوال پژوهش، جستجوی نظامند بر اساس کلید واژه های فارسی و انگلیسی از پایگاههای اطلاعاتی داخلی مانند SID ,Magiran, Noormagz, و پایگاههای اطلاعاتی خارجی مانند Pubmed, Google scholar, Scopus از سال 1381 تا 1400 انجام شد. تعداد 61 مقاله کیفی استخراج گردید. تعدادی از این مقالات به دلیل عدم تناسب در محتوا، روش تحقیق نامرتبط و تکراری بودن، حذف گردید. در نهایت تعداد 14 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فراترکیب نشان داد سه دسته از عوامل اساسی(14مفهوم)، زمینه ای(12مفهوم)و مداخله گر(19مفهوم )به صورت مستقیم و غیر مستقیم در روابط فرازناشویی و خیانت، نقش دارند. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر، ممکن است مقدمه عوامل اساسی در ایجاد خیانت زناشویی باشند، همچنین عامل اساسی نه تنها از عوامل دیگر تاثیر می پذیرد بلکه خود نقش تعیین کننده ای در ایجاد خیانت دارد.در انجام خیانت، مجموعه عواملی نقش دارند که هر کدام از آنها می تواند در بروز خیانت، نقش تعیین کننده داشته باشد. با شناسایی این عوامل و تدوین بسته آموزشی متناسب با هر علل میتوان در جهت پیشگیری از خیانت اقدام موثری انجام داد.

کلید واژه: فراترکیب، خیانت، روابط فرازناشویی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of Marital Infidelity in Married Women and Men in Iran: A qualitative Meta- Synthesis study

نویسنده [English]

  • Hassan zareei

department of counseling, yazd university

چکیده [English]

Abstract:Extramarital relationship is the establishment of any relationship with a third party without the knowledge of the spouse. The aim of this study was to combine the results of qualitative research conducted in the field of infidelity and extramarital relations in men and women in a meta synthesis method. The research method was qualitative meta synthesis from the perspective of Sandlowski and Barroso. After asking the research question, systematic search was performed based on Persian and English keywords from internal databases such as SID, Magiran, Noormagz, and external databases such as Pubmed, Google scholar, Scopus from 2002 to 1400. 61 qualitative articles were extracted. Some of these articles were deleted due to inconsistency in content, irrelevant research method and duplication. Finally, 14 articles were reviewed. The meta synthesis results showed that three categories of basic(14 concepts) contextual(12 concepts) and intervening(19 concepts) factors are directly and indirectly involved in extramarital relations. contextual and intervening factors may be the premise of the contextual factors in the development of marital infidelity, also the contextual factor is not only influenced by other factors but also plays a decisive role in infidelity. In affair and infidelity, a set of factors play a role, each of which can play a decisive role in the occurrence of them. By identifying these factors and developing an educational package appropriate to each of the causes, effective action can be taken to prevent extra marital.

Keywords: Meta synthesis, Infidelity, Extramarital relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta -synthesis
  • Infidelity
  • Extramarital relations