نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.52547/ijfp.2022.544207.1065

چکیده

چکیده: زنان سرپرست خانواده به سبب سطح بالای مسئولیت‌های زندگی در معرض آسیب‌های روانشناختی قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد را تشکیل می‌دهند. 30 نفر از آن‌ها به شیوه داوطلبانه انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه‌های مداخله و کنترل قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سرسختی اهواز انجام شد. گروه مداخله واقعیت درمانی را در 8 جلسه دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار داشت. تحلیل داده‌ها در نرم افزار SPSS-21 با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که واقعیت درمانی بر افزایش نمره کل سرسختی روانشناختی (009/0=P، 111/8=F) و زیرمقیاس‌های کنترل (044/0=P، 508/4=F) و مبارزه‌جویی (001/0=P، 721/15=F) موثر بوده است و در طول زمان ثابت مانده است، اما بر زیرمقیاس تعهد (221/0=P، 657/1=F) موثر نبوده است. واقعیت درمانی در طول زمان نقش موثری در افزایش سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانواده داشته است. پیشنهاد می‌شود که از این درمان در سایر موقعیت‌های مشابه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Reality Therapy on the Psychological Hardiness of Female-Headed Households

نویسندگان [English]

  • Zahra Bahadori 1
  • Ali Jahangiri 2
  • Abolfazl Bakhshipour 3

1 PhD Student in Counseling, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Payame-Noor University, Tehran. Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

چکیده [English]

Female heads of households are exposed to psychological damage due to their high level of life responsibilities. The aim of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy on the psychological hardiness of female heads of households under the auspices of the Foundation of Martyrs and Veterans. This was a experimental study with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of this study consists of female-headed households under the auspices of the Foundation of Martyrs and Veterans of Bojnourd. Thirty of them were selected voluntarily and randomly assigned to intervention and control groups. Data were collected using the Ahvaz Hardiness Inventory. The intervention group received reality therapy in 8 sessions and the control group was on the waiting list to receive the intervention. Data analysis was performed in SPSS-21 software using analysis of covariance. The results showed that reality therapy increased the total score of psychological hardiness (F=8.111, P=0.009) and control subscales (F=4.508, P=0.044) and championship (F= 15.721, P=0.001) was effective and remained constant over time, but was not effective on the commitment subscale (F=1.657, P=0.221). Narrative therapy has played an effective role in increasing the psychological hardiness of female-headed households over time. It is recommended that this treatment be used in other similar situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • stubbornness
  • Female-headed households