نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

طلاق عاطفی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از هم‌گسیختگی خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک فرد متأهل (87 مرد و 74 زن) در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی (FCPQ-R)، پرسشنامه دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ (PCI) و مقیاس طلاق عاطفی (EDS) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که طلاق عاطفی با ساختار انگیزشی انطباقی و الگوی ارتباطی گفت و شنود رابطه منفی و معنادار ولی با ساختار انگیزشی غیرانطباقی و الگوی ارتباطی همنوایی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 45 درصد از واریانس طلاق عاطفی توسط متغیرهای ساختار انگیزشی و الگوهای ارتباطی خانواده تبیین می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان کرد که با ارائه آموزش‌های لازم در جهت بهبود الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی انطباقی زوجینی که مشکل طلاق عاطفی دارند یا متقاضی طلاق هستند می‌توان طلاق عاطفی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting emotional divorce of couples based on family communication patterns and motivational structure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani
  • Saeid Rahimi
  • Mehrnaz Sedaghat

چکیده [English]

Emotional divorce is one of the most important traumas that the family faces and is the most important factor in family breakdown. The purpose of this study was to investigate the role of family communication patterns and motivational structure in predicting emotional divorce of couples. One hundred sixty-one married individuals (87 males and 74 females) participated in the study. Participants completed the Revised Communication Patterns Questionnaire (FCPQ-R), the Aspects Questionnaire (PCI) and the Emotional Divorce Scale (EDS). The results showed that emotional divorce was correlated negatively with adaptive motivational structure and communication pattern, but positively with non-adaptive motivational structure and conformity pattern. The results of regression analysis also showed that 45% of the variance of emotional divorce was explained by the motivational structure variables of family communication patterns. Based on the results, it can be stated that by providing the necessary training to improve family communication patterns and adaptive motivational structure of couples who have emotional divorce or are seeking divorce, emotional divorce can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • family communication patterns
  • motivational structure
Anthony, C. J., DiPerna, J. C., & Amato, P. R. (2014). Divorce, approaches to learning, and children's academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects. Journal of school psychology, 52, 249-261. Ayalon, O., & Flasher, A. (2004). Children & Divorce Chain Reaction. Israel: Nord Publications. Björkenstam, E., Hallqvist, J., Dalman, C., & Ljung, R. (2013). Risk of new psychiatric episodes in the year following divorce in midlife: Cause or selection? A nationwide register-based study of 703,960 individuals. International Journal of Social Psychiatry, 59, 801-804. Bloom, B. L., Asher, S. J., & White, S. W. (1978). Marital disruption as a stressor: A review and analysis. Psychological Bulletin, 85, 867-894. Carter-Snell, C., & Hegadoren, K. (2003). Stress disorders and gender: Implications for theory and research les troubles de stress et l'appartenance sexuelle: les implications en matière de théorie et de recherche. CJNR (Canadian Journal of Nursing Research), 35, 34-55. Cox, W. M., & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationships with substance use and processes of change. Addictive Behaviors, 27, 925-940. Cox, W. M., & Klinger, E. (2004). Handbook of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment(pp.121-138): John Wiley & Sons Ltd. Donrovich, R., Drefahl, S., & Koupil, I. (2014). Early life conditions, partnership histories, and mortality risk for Swedish men and women born 1915–1929. Social science & medicine, 108, 60-67. Elliot, A. J., & Church, M. A. (2002). Client articulated avoidance goals in the therapy context. Journal of Counseling Psychology, 49, 243-254. Fadardi, J. (2003). Cognitive-motivational determinants of attentional bias for alcohol-related stimuli: Development of an attentional-control training programme. Unpublished Ph. D. Thesis, University of Wales, Bangor. Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview: Cengage learning. Jackubski, S. F., Milne, E. P., Brunner, H., & Miller, R. B.(2004). A review of empirically supported marital enrichment programs. Family Relations,53, 528-536. Klinger, E., Cox, W., Blount, J., Allen, J., & Columbus, M. (1995). Motivational structure questionnaire (MSQ). IN J. Allen & M. Columbus. Assasing alcohol problems: A gaide for clinicians and researcher (pp. 399-411). washigton DC: U S. Department of health and human services. Kivimäki, M., Sutinen, R., Elovainio, M., Vahtera, J., Räsänen, K., Töyry, S., . . . Firth-Cozens, J. (2001). Sickness absence in hospital physicians: 2 year follow up study on determinants. Occupational and Environmental Medicine, 58, 361-366. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies, 48, 59-75. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Toward a theory of family communication. Communication theory, 12, 70-91. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2004). Communication in intact families. In A. L. Vangelisti (Ed.), LEA's communication series. Handbook of family communication (pp. 177-195). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Minuchin, S. (1974). Families and family therapy: Cam bridge, MA: Harvard University Press. Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The relationship between divorce and economic-social variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1, 89-93. Olson, D., & Defrain, J. (2006). Marriage and families. New York: Mc Graw Hill. Russell-Chapin, L. A., Chapin, T. J., & Sattler, L. G. (2001). The relationship of conflict resolution styles and certain marital satisfaction factors to marital distress. The Family Journal, 9, 259-264. Sbarra, D. A., Emery, R. E., Beam, C. R., & Ocker, B. L. (2014). Marital dissolution and major depression in midlife: A propensity score analysis. Clinical Psychological Science, 2, 249-257. Sbarra, D. A., Law, R. W., & Portley, R. M. (2011). Divorce and death: A meta-analysis and research agenda for clinical, social, and health psychology. Perspectives on Psychological Science, 6, 454-474. Shor, E., Roelfs, D. J., Bugyi, P., & Schwartz, J. E. (2012). Meta-analysis of marital dissolution and mortality: Reevaluating the intersection of gender and age. Social Science & Medicine, 75, 46-59. Tiller, A. E., Garrison, M. B., Block, E. B., Cramer, K., & Tiller, V. (2003). The of parenting styles on children`s cognitive influence development. Louisiana: Louisiana State University AgCentre. Research Manuscript number 03-36-1302Tiller AE, Garrison MEB, Block EB, Cramer K, dan Tiller V. Wolcott, I., Hughes, J., & Ilene, W. (1999). Towards understanding the reasons for divorce. Http// aifs. gov. au. / pablication towards - anderstanding - reasons - divorce/ intruduction. Young, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples: Thomson Brooks/Cole Publishing Co. doi: 10. 1300/jo86v18no1-06. Zubrick, S., Silburn, S., & De Maio, J. (2006). Thewestern australian aboriginal child health survey: Strengthening the capacity of aboriginal children. Families and Communities', Curtin University of Technology and Telethon Institute for Child Health Research, Perth.