نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده: دیدگاه‌فهمی به‌عنوان جنبه‌ی شناختی همدلی، توانایی گذاشتن خود به‌جای شخص دیگر است؛ به این صورت که فرد موقعیت و شرایط دیگری را درک می‌کند و به‌اصطلاح با کفش او راه می‌رود و تدبر و تاملش مانند او می‌شود. به نظر می‌رسد که دیدگاه‌فهمی ویژگی باشد که به‌طور مساوی برای افزایش تعاملات مثبت هم در روابط عاشقانه و هم در روابط غیرعاشقانه به کار می‌رود. مقیاس دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) شامل ماده‌هایی است که دیدگاه افراد را در روابط زوجی اندازه‌گیری می‌کند و مقیاس دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) شامل ماده‌هایی است که ادراک افراد را از دیدگاه‌فهمی همسرشان می‌سنجد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دیدگاه‌فهمی خود و مقیاس دیدگاه‌فهمی همسر بود. به‌منظور دست‌یابی به این هدف، 300 شرکت‌کننده‌ی متاهل (148 مرد، 152 زن) به مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی خود، همسر و مقیاس همدلی باتسون (BEAS) پاسخ دادند. یافته‌ها ساختار دوعاملی مقیاس دیدگاه‌فهمی خود و ساختار دوعاملی مقیاس دیدگاه‌فهمی همسر را تایید کردند. یافته‌ها همچنین نشان داد مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی خود و همسر از روایی سازه‌ همزمان و پایایی مطلوبی برخوردارند. یافته‌های پژوهش مشخص ساخت که مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی خود و همسر برای مطالعات پژوهشی کاربرد دارد و استفاده از این مقیاس‌ها در مشاوره و درمان زناشویی به روانشناسان و مشاوران خانواده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of psychometric properties of the Self Dyadic Perspective-Taking (SDPT) and Other Dyadic Perspective-Taking (ODPT) scales

نویسندگان [English]

  • Reza Khojasteh Mehr
  • nooshin Roshan Ravan
  • Zabihollah Abbaspour

چکیده [English]

Abstract: Perspective taking as the cognitive aspect of empathy, is the ability to put oneself in other persons, place. This means that a person understands another person,s situation and walks with his or her shoes. It seems that perspective taking is a feature which is equaly used to increase positive interactions between the romantic and non-romantic relationships. The Self Dyadic Perspective-Taking scale (SDPT) includes items that measure the view of people in couple relationships and Other Dyadic Perspective-Taking scale (ODPT) includes items that measure people,s perceptions of their partners. The aim of the present study was evaluating the psychometric properties of the Self Dyadic Perspective-Taking and Other Dyadic Perspective-Taking scales. A total of 300 married men and women (148 men and 152 women), in Ahvaz, participated in this study. All participants were asked to complete the Self Dyadic Perspective Taking and Other Dyadic Perspective Taking Scales and Batson Empathy Adjective Scale (BEAS). This study confirmed the two-factor structure of Self Dyadic Perspective-Taking scale and two-factor structure of Other Dyadic Perspective-Taking scale. Findings also showed that the Self Dyadic Perspective-Taking scale and the Other Dyadic Perspective-Taking scale are valid and reliable scales for measuring perspective taking. Findings showed that these scales can be used in research studies and the use of these scales in premarital consultation and couple therapy is recommended to psychologists and family counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: psychometric property
  • self dyadic perspective taking
  • other dyadic perspsctive taking
References Charnia, M. R., & Ickes, w. (2007). Predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14, 187-208. Gronholm, P. C., Flynn, M., Edmonds, C. J., & Gardner, M. R. (2012). Empathic and non-empathic routes to visuospatial perspective-taking. Consciousness and Cognition, 21, 494-500. Hatch, D. L. (2009). Factors that influence the association between adult attachment and marital satisfaction. 2006 Abstracts International, 69, 641-659. Lamothe, M., Boujut, E., Zenasni, F., & Sultan, S. (2014). To be or not to be empathic: the combined role of empathic concern and perspective taking in understanding burnout in general practice. BMC Family Practice, 15, 1-18. Long, E. C. J. (1990). Measuring dyadic perspective –taking: Two scales for assessing perspective –taking in marriage and similar dyads. Journal of Educayional and Psycholgical Measurement, 50, 90-105. Long, E. C. J., & Andrews, D. W. (1990). Perspective taking as a predictor of marital adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 126–131. Martini, T. S., Grusec,J. E., & Bernardini, S. C. (2001). Effect of interpersonal control, perspective taking, and attributions on older mothers and adult daughters satisfaction with their helping relationship. Journal of Family Psychology, 15, 688-705. Meyer, D. J., Boster, F. J., & Hecht, M. L. (1998). A model of empathic communication. Communication Research Reports, 5, 19-27. Moss-Racusin, C. A., Good, J. J., & Sanchez, D. T. (2010). Impact of collective gender identity on relationship quality: When men feel devalued. Psychology of Men & Masculinity, 11, 65-82. Park, S. H., & Raile, A. N. W. (2009). Perspective-Taking and communication satisfaction in coworker dyads. Joural Bus. Psycol, 1, 149-166. Surtees, A., Apperly, I., & Samson, D. (2016). I’ve got your number: Spontaneous perspective-taking in an interactive task. Cognition, 150, 43-52.