نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی عمومی

2 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

نارضایتی، ناسازگاری و آشفتگی در روابط زناشویی سلامت فرد، خانواده و جامعه را با مشکل رو به رو می­سازد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی با نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیۀ متأهلین شهر رشت در تابستان 1398 تشکیل دادند که تعداد 200 نفر از آن­ها به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. جهت جمع‌آوری داده­ها از سنجه خودگزارش­دهی وضعیت زناشویی تاکسون (MTSRM)، مقیاس فراهیجان (MES) و پرسش­نامه حساسیت به طرد- نسخه بزرگسالان (RSQ) استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری به وسیله نرم­افزار Lisrel 8.8 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به­دست آمده نشان­ داد که فراهیجان منفی و حساسیت به طرد با آشفتگی روابط زوجی دارای رابطه مثبت و معنی­دار بودند. همچنین نتایج گویای این بودند که حساسیت به طرد می­تواند میانجی روابط بین فراهیجان منفی با آشفتگی روابط زوجی باشد. نتایج نشان از اهمیت فراهیجان منفی و حساسیت به طرد در پیش­بینی آشفتگی روابط زوجی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fitting the Causal Model Based on the Couple Relationship Distress According to Negative Meta-Emotion: The Mediating Role of Rejection Sensitivity in Married People

نویسندگان [English]

  • Matineh Ebadi 1
  • Sajjad Basharpoor 2
  • Mohammad Narimani 2

1 General Psychology

2 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Abstract: Dissatisfaction, incompatibility, and couple relationship distress have made health of the individual and family difficult and will lead to irreparable consequences at the community level; therefore, the present study aimed to investigate fitting of the causal model based on the couple relationship distress according to negative meta-emotion with the mediating role of rejection sensitivity in married people. The method of present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study consisted of all married people in Rasht city in the summer of 2019. Two hundred people from this statistical population were selected via multistage random sampling and participated in this research. The instruments of Marital Taxon Self-Report Measure (MTSRM), Meta-Emotion Scale (MES), and The Rejection Sensitivity RS-adult Questionnaire (A-RSQ) were used for gathering data. The results showed that negative meta-emotion and rejection sensitivity had a positive and significant relationship with the couple relationship distress. The results also showed that rejection sensitivity can mediate the relationship between negative meta-emotion and the couple relationship distress. The results indicate the importance of negative meta-emotion and rejection sensitivity in predicting the couple relationship distress. Thus, the findings of this study, in addition to expanding the research literature, highlight the necessity to pay attention to emotional and interpersonal characteristics in couple's relationship promotion programs in order to reduce marital distress for psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Relationship Distress
  • Negative Meta-Emotion
  • Rejection Sensitivity
  • Married People
بهبهانی مندنی­زاده، آ.، و همائی، ر. (1399). رابطه انگ ناباروری و پریشانی روانشناختی با کیفیت رابطه زناشویی از طریق میانجی­گری فراهیجان در زنان نابارور. خانواده­پژوهی، 61، 76-55.
بهرادفر، ر.، جزایری، ر س.، بهرامی، ف.، عابدی، م ر.، اعتمادی، ع.، و فاطمی، س م. (1395). ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج­درمانی؛ تجدیدنظر و بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD). خانواده­پژوهی، 3، 435-413.
پارسامنش، ف.، کراسکیان، آ.، حکمی، م.، و احدی، ح. (1396). اثربخشی مدل تنظیم هیجان گروس بر تحمل آشفتگی هیجانی و پرخوری هیجانی. روش­ها و مدل­های روانشناختی، 29، 52-23.
پورسردار، ف.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر (IBCT) بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 54-39.
تریوه، ب.، کریمی، ک.، اکبری، م.، و مرادی، ا. (1399). اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎری تعهد زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ، درﮔﻴﺮی ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﻧﺘﻘﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده: ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮ صمیمیت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. روانشناسی کاربردی، 53، 158-139.
جهانی دولت‌آباد، ا و حسینی، س ح. (1393). مطالعه جامعه‌شناختی علل و زمینه­های بروز تعارضات زناشویی در شهر تهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 2، 364-329.
رضایی، ن.، پارسایی، ا.، نجاتی، ع.، نیک­آمال، م.، و هاشمی رزینی، س. (1393). ویژگی­های روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان. تحقیقات روانشناختی، 23، 124-111.
ریاحی، ف.، گلزاری، م.، و موتابی، ف. (1399). رابطه ابعاد تنظیم هیجان و رضایت زناشویی با استفاده از مدل وابستگی متقابل عامل-شریک. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1، 63-44.
شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان‌مدار- گاتمن و راهبردی- راه‌حل‌‌محور برکاهش میل به طلاق. روانشناسی خانواده، 2، 86-71.
طیرانی نجاران، ف محمدخانی، ش و حسنی، ج. (1398). اثر آموزش مهارت­های ارتباط بر رضایت زناشویی زوج­های جوان. پژوهش­های نوین روانشناختی، 54، 10-1.
فتوحی، س.، میکاییلی، ن.، عطادخت، ا.، و حاجلو، ن. (1396). اثربخشی زوج­درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض. فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 39، 64-45.
قربانی وناجمی، م.، اژه­ای، ج.، و غلامعلی لواسانی، م. (1398). اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت فرزندان طلاق پسر مقطع متوسطه اول. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20، 34-26.
کارگر برزی، ح.، چوبداری، ع.، و ثمری صفا، ج. (1398). اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر درمان عاطفی بوئن بر کارکردهای تحولی خانواده و روان‌بنه‌های هیجانی ناسازگارزنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. روانشناسی خانواده، 14،۳-1.
کرملو، س.، متقی­پور، ی.، برجعلی، ا.، صادقی، م. س.، و خانی­پور، ح. (1395). عوامل مؤثر بر تجربه شرم در خانواده های بیماران با اختلال روانپزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی. مطالعات روانشناسی بالینی، 23، 39-25.
مقدم­زاده، ع.، علوی، ط. س.، مظاهری، م. ع.، حجازی موغاری، ا.، صالحی، ک.، و افروز، غ ع. (1397). بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 2، 146-115.
هومن، ح ع. (1388). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 
 
                       
 
 
Ayduk, O., Gyurak, A., & Luerssen, A. (2009). Rejection Sensitivity Moderates the Impact of Rejection on Self-Concept Clarity. Personality and Social Psychology Bulletin, 11, 1467–1478. 
Bachem, R., Levin, Y., Zhou, X., Zerach, G., & Solomon, Z. (2018). The Role of Parental Posttraumatic Stress, Marital Adjustment, and Dyadic Self‐Disclosure in Intergenerational Transmission of Trauma: A Family System Approach. Journal of Marital and Family Therapy, 3, 543-555.
Bailen, N. H., Wu, H., & Thompson, R.J. (2019). Meta-emotions in daily life: Associations with emotional awareness anddepression. Emotion, 5, 776-787.
Berenson, K. R., Gyurak, A., Ayduk, O., Downey, G., Garner, M. J., Mogg, K., …… & Pine, D. S. (2009). Rejection sensitivity and disruption of attention by social threat cues. Research in Personality, 43, 1064-1072.
Coyne, J. C., & Downey, G. (1991). Social factors and psychopathology: Stress, social support, and coping processes. Annual Review of Psychology, 42, 401–425.
Deng, Y., Chen, Y., & Liu, X. (2019). Romantic relationship and appearance-based rejection sensitivity: A moderated mediation model of self-rated attractiveness and appearance-contingent self-worth. Personality and Individual Differences142, 295-300.‏
Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1327-1343.
Galliher, R. V., &. Bentley, C. G. (2010). Links between rejection sensitivity and adolescent romantic relationship functioning: The mediating role of problem-solving behaviors. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19, 603-623.
Gao, S., Assink, M., Liu, T., Chan, K. L., & Ip, P. (2021). Associations between rejection sensitivity, aggression, and victimization: A meta-analytic review. Trauma, Violence, & Abuse, 1, 125-135. https://doi.org/10.1177/1524838019833005.
Gilbert, P., Irons, C., Olsen, K., Gilbert, J., & McEwan, K. (2006). Interpersonal sensitivities:  Their links to mood, anger and gender. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 1, 37-51.
 Hasson-Ohayon, I., Ben-Pazi, A., Silberg, T., Pijnenborg, G. H., & Goldzweig, G. (2019). The mediating role of parental satisfaction between marital satisfaction and perceived family burden among parents of children with psychiatric disorders. Psychiatry Research271, 105-110.‏
Holley, R., Claudia, M., & Irene, C. (2018). Depression, emotion regulation & the demand/ withdraw pattern during intimate relationship conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 35, 408-430.
Hurrell, K. E., Houwing, F.L, & Hudson, J.L. (2017). Parental MetaEmotion Philosophy and Emotion Coaching in Families of Children and Adolescents with an Anxiety Disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 3, 569-582. doi: 10.1007/s10802-016-0180-6 pmid: 27370681
Kross, E., Egner, T., Ochsner, K., Hirsch, J., & Downey, G. (2007). Neural dynamics of rejection sensitivity. Journal of Cognitive Neuroscience, 6, 945-956.
Lebow, J.L., Chambers, A.L., Christensen, A., & Johnson, S.M. (2012). Research on the treatment of couple distress. Journal of Marital and Family Therapy, 1, 145-168
Mao, K., Niu, J., Chen, H., Wang, L., & Atiquzzaman, M. (2018). Mining of marital distress from microblogging social networks: A case study on Sina Weibo. Future Generation Computer Systems, 86, 1481–1490. doi:10.1016/j.future.2017.05.030. 
Meehan, K. B., Cain, N. M., Roche, M. J., Clarkin, J. F., & De Panfilis, C. (2018). Rejection sensitivity and interpersonal behavior in daily life. Personality and Individual Differences, 126, 109–115. 
Miceli, M., & Castelfranchi, C. (2019). Meta-emotions and the complexity of human emotional experience. New Ideas in Psychology, 55, 9-42.
Mitmansgruber, H., Beck, TN., Hofer, S., & Schubler, G. (2009). When you don’t like what you feel: Experiential avoidance, mindfulness and meta-emotion in emotion regulation. Personality and Individual Differences, 4, 448–453.
Munoz, R.T., Hellman, C.M., Buster, B., Robbins, A., Carroll, C., Kabbani, M., & Fox, M. D. (2017). Life Satisfaction, Hope, and Positive Emotions as Antecedents of Health Related Quality of Life among Homeless Individuals. International Journal of Applied Positive Psychology, 3, 69-89.
Murphy, A. M., & Russell, G. 2016. Rejection Sensitivity, Jealousy, and the Relationship to Interpersonal Aggression. Journal of Interpersonal Violence, 13, 2118–2129.
Norman, E., & Furnes, B. (2016). The concept of “metaemotion”: What is there to learn from research on metacognition?. Emotion Review2, 187-193.‏
Norona, J. C., & Welsh, D. P. (2016). Rejection sensitivity and relationship satisfaction in dating relationships: The mediating role of differentiation of self. Couple and Family Psychology: Research and Practice2, 124-135.
Norona, J. C., Salvatore, J. F., Welsh, D.H. P., & Darling, N. (2014). Rejection sensitivity and adolescents' perceptions of romantic interactions. Journal of Adolescence, 37, 1257-1267.
Oliver, M. B. (1993). Exploring the paradox of the enjoyment of sad films. Human Communication Research, 19, 315-342.
Peters, J. R., Smart, L.M., & Baer, R. A. (2015). Dysfunctional responses to emotion mediate the cross-sectional relationship between rejection sensitivity and borderline personality features. Journal of Personality Disorders, 2, 231–240.
Rani, R. & Jaiswal.AK. (2018). Role of Positive Metacognitions and Meta-Emotions in Marital Satisfaction. International Journal of Scientific Research and Reviews, 3, 196-203.
Rani, R., Sarraf, SR., Pandey, D., & Jaiswal, AK. (2017). Positive meta-cognitions and meta-emotions facilitate marital adjustment. Indian Journal of Health & Wellbeing, 11, 1413-1409.
Rashmi, R. Arun Kumar, J. (2018). Role of Positive Metacognitions and Meta-Emotions in Marital Satisfaction. International Journal of Scientific Research and Reviews, 3, 196-203.
Royeen, C. B. (2020). Meta-emotion of Occupation with Wissen (MeOW): Feeling about feeling while doing with meaning. Journal of Occupational Science4, 460-473.‏
Schudlich, T. D. D. R., Jessica, N. W., Erwin, S. E., & Rishor, A. (2019). Infants' emotional security: The confluence of parental depression, Interparental conflict, and parenting. Journal of Applied Developmental Psychology63, 42-53.‏
Slavich, G.M.,Way, B.M., Eisenberger, N. I., & Taylor, S. E. (2010). Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 33, 14817–14822.
Troxel, W. M., Matthews, K. A., Gallo, L. C., & Kuller, L. H. (2005). Marital quality and occurrence of the metabolic syndrome in women. Archives of internal medicine165, 1022-1027.
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2017). Efficacy of Emotion-Focused Couples Communication Program for Enhancing Couples’ Communication and Marital Satisfaction among Distressed Partners. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2, 79–88.
Weeks, A. (2011). The harsh sting of rejection: Rejection sensitivity, attachment styles, autobiographical memory, and why some feel the sting more than others. Psychology Honors Papers, 14, 1-125. https://digitalcommons.conncoll.edu/psychhp/14.
Whisman, M. A., Sheldon, C., & Goering, P. (2000). Psychiatric disorders and dissatisfaction with social relationships: Does type of relationship matter. Journal of Abnormal Psychology, 4, 803-808.
Whisman, M.A. Snyder, D.K. & Beach, S. R. H. (2009). Screening for marital and relationship discord. Journal of Family Psychology, 2, 247-254.
Zhou, N., & Buehler, C. (2019). Marital hostility and early adolescents’ adjustment: The role of cooperative marital conflict. The Journal of Early Adolescence39, 5-27.‏