نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

: شیوه ازدواج و نسبت خانوادگی زوجین و خانواده‌های آنان ازجمله مواردی است که می‌تواند با شناخت اولیه آنان از یکدیگر و سازگاری و رضایت زناشویی مرتبط باشد. پژوهش حاضر به مقایسه رضایت‌مندی زوجیت در افراد با ازدواج‌های خویشاوندی و غیرخویشاوند می‌پردازد. بدین‌منظور 120 آزمودنی (در هر گروه 60 نفر) انتخاب شد و با استفاده از مقیاس رضایت‌مندی زوجیت افروز ((AMSS مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد، هرچند میان نمره کل رضایت‌مندی زوجیت در افراد با ازدواج‌های خویشاوندی در مقایسه با افراد با ازدواج غیرخویشاوندی اختلاف معناداری وجود ندارد، اما در سطح زیرمقیاس‌ها، میان نمرات افراد با ازدواج‌های غیرخویشاوندی در زیرمقیاس حل مساله، رضایت‌مندی، مطلوب‌اندیشی و مهارت‌های ارتباطی میان زوجین با ازدواج‌های خویشاوندی و غیرخویشاوندی اختلاف معناداری دیده شد. با درنظرگرفتن این موضوع به‌نظر می‌رسد ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های خانوادگی در راستای بهبود مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های حل مساله در میان افراد با ازدواج‌های خویشاوندی بیش از پیش باید موردتوجه قرار گیرد. به‌ویژه آنکه، روابط خانوادگی بیشتر در بین این زوجین در برخی موارد می‌تواند درصورت عدم مدیریت صحیح موجب سوتفاهم‌ها و اختلافاتی شود که سبب تضعیف تعاملات زوجین می‌شود. ازجمله دلایل ضعف در مهارت‌های ارتباطی به‌نوبه خود می‌تواند ناتوانی در بکارگیری روش‌های حل مساله درست است که از طریق آموزش و مشاوره می‌توان تا حدود زیادی آنها را کنترل و مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of marital satisfaction components among kinship and non-kinship married couples

نویسندگان [English]

 • Asghar Dadkhah
 • Fatemeh Shoai
 • Sotoudeh Afrooz

چکیده [English]

The way of marriage and family relationship the couple and their families can be effected  on their primitive cognition of each other and their  adaptability and marital satisfaction. So, the present study was conducted to compare marital satisfaction in individuals with kinship and non-kinship marriage. For this purpose, 210 subjects (30 people in each group) were selected by available sampling method and tested by Afrooz couple satisfaction scale. Data analysis showed, there was no significant difference between the overall score of marital satisfaction in individuals with kinship and non-kinship marriage. But at the subscale level, there was a significant difference between two groups on the problem-solving, Ideal thinking and communication skills. therefore, it seems that the provision of family education and counseling in order to improve communication skills and problem-solving skills among couple with -kinship marriage. Especially, more family relationships between kinship couples in some cases can lead to misunderstandings and differences if not properly managed, which weakens the couple's interactions. Of course, one of the reasons for the weakness in communication skills between kinship couples, in turn, can be the inability to use the right problem-solving methods, which can be controlled and managed to a large extent through training and counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Satisfaction
 • kinship and non-kinship marriage
 1. افروز، غ. (1389). روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. افروز، غ. (1389). روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. افروز، غ. (1397). روان‌شناسی خانواده؛ همسران برتــر. چاپ10، تهران: انتشارات سازمان اولیـــا و مربیان.
 4. افروز، غ. (1397). روان‌شناسی خانواده؛ همسران برتــر. چاپ10، تهران: انتشارات سازمان اولیـــا و مربیان.
 5. افروز، غ، اسفندیاری، ل.، هومن، ح،. و یاریاری، ف. (1389). مقایسه فراوانی ازدواج های ششگانه خویشاوندی و غیرخویشاوندی در والدین با کودکان استثنایی و عادی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 2، 183-175.
 6. افروز، غ، اسفندیاری، ل.، هومن، ح،. و یاریاری، ف. (1389). مقایسه فراوانی ازدواج های ششگانه خویشاوندی و غیرخویشاوندی در والدین با کودکان استثنایی و عادی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 2، 183-175.
 7. امرالهی، ر.، روشن چلسی، ر.، شعیری، م.، و نیسک، ا. (1392). تعارض زناشویی، رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 8، 11 - 22.
 8. امرالهی، ر.، روشن چلسی، ر.، شعیری، م.، و نیسک، ا. (1392). تعارض زناشویی، رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 8، 11 - 22.
 9. زندی پور، ط.، و مومنی جاوید، م. (1390). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7، 129-113.
 10. زندی پور، ط.، و مومنی جاوید، م. (1390). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7، 129-113.
 11. ژیان، ف.، نوابی‌نژاد، ش.، و گروسی، ع. (1398). بررسی رابطه رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در دبیران متاهل با ازدواج فامیلی و غیرفامیلی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 27، 39-28.
 12. ژیان، ف.، نوابی‌نژاد، ش.، و گروسی، ع. (1398). بررسی رابطه رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در دبیران متاهل با ازدواج فامیلی و غیرفامیلی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 27، 39-28.
 13. شوازی، م، و، ترابی، ف. (1385). تفاوت بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران. مجله جامعه شناسی ایران، 2، 41-30.
 14. شوازی، م، و، ترابی، ف. (1385). تفاوت بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران. مجله جامعه شناسی ایران، 2، 41-30.
 15. صادقی، ر.، زنجری، ن.، و محمودیانی، س. (1397). تاثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل طلاق در شهر
 16. صادقی، ر.، زنجری، ن.، و محمودیانی، س. (1397). تاثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل طلاق در شهر
 17. تهران. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 81، 75-45.
 18. تهران. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 81، 75-45.
 19. صبحی قراملکی، ن. (1386). ازدواج موفق راهکار دستیابی به خانواده موفق .فصلنامه تخصصی بین المللی مطالعات خانواده، 11 ، 21-12.
 20. صبحی قراملکی، ن. (1386). ازدواج موفق راهکار دستیابی به خانواده موفق .فصلنامه تخصصی بین المللی مطالعات خانواده، 11 ، 21-12.
 21. غلامی، ف. (1393). مقایسه شدت عاطفه، کیفیت زندگی و شدت افسردگی در زنان با ازدواج های درون و برون فامیلی. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 22. غلامی، ف. (1393). مقایسه شدت عاطفه، کیفیت زندگی و شدت افسردگی در زنان با ازدواج های درون و برون فامیلی. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 23. فراهینی، ن، افروز، غ.، غباری بناب، ب.، و ارجمند نیا، ع. (1398). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 1، 26-15.
 24. فراهینی، ن، افروز، غ.، غباری بناب، ب.، و ارجمند نیا، ع. (1398). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 1، 26-15.
 25. قائدی، غ. (1391). رابطه متقابل اختلالات جنسی و روانی. مجله علوم پزشکی بیرجند، 8، 151 - 122.
 26. قائدی، غ. (1391). رابطه متقابل اختلالات جنسی و روانی. مجله علوم پزشکی بیرجند، 8، 151 - 122.
 27. کـاکـابرایی، ک.، و صیـدی، م. (۱۳۹۱). بررسـی و مقایسـه فراوانی ازدواج های خویشاونـدی و غیـرخویشاوندی در والدین کودکان استثنایی و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی، 3، 34 - 23.
 28. کـاکـابرایی، ک.، و صیـدی، م. (۱۳۹۱). بررسـی و مقایسـه فراوانی ازدواج های خویشاونـدی و غیـرخویشاوندی در والدین کودکان استثنایی و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی، 3، 34 - 23.
 29. گل پرور، م.، و ستایش منش، س. (1393). پیش‌بینی‌پذیری مولفه‌های رضایت زناشویی براساس مولفه‌های کمال‌گرایی زنان متاهل دانشجو. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 65، 247-219.
 30. گل پرور، م.، و ستایش منش، س. (1393). پیش‌بینی‌پذیری مولفه‌های رضایت زناشویی براساس مولفه‌های کمال‌گرایی زنان متاهل دانشجو. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 65، 247-219.
 31. محبی، م.، قاسم‌زاده، س.، فرزاد، و.، و افروز، غ. (1395). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت‌مندی زوجیت در زنان متاهل شهر تهران. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 7، 179-163.
 32. محبی، م.، قاسم‌زاده، س.، فرزاد، و.، و افروز، غ. (1395). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت‌مندی زوجیت در زنان متاهل شهر تهران. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 7، 179-163.
 33. مصباح، ا. (1398). رابطه مولفه‌های عشق (صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد
 34. مصباح، ا. (1398). رابطه مولفه‌های عشق (صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد
 35. متاهل. رویش روانشناسی، 5، 36-21.
 36. متاهل. رویش روانشناسی، 5، 36-21.
 37. مطیعی، ز.، برجعلی، ا.، و تقوایی، د. (1393). نقش واسطه‌ای قصه عشق در رابطه با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. نشریه بین‌المللی علوم رفتاری، 8، 230-219.
 38. مطیعی، ز.، برجعلی، ا.، و تقوایی، د. (1393). نقش واسطه‌ای قصه عشق در رابطه با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. نشریه بین‌المللی علوم رفتاری، 8، 230-219.
 39. Afzal, M. Ali, S. M., Siyal, H.& Hakim, A. (1994). Consanguineous Marriages in Pakistan[with Comments]. The. PDR,4, 663-676. [DOI:10.30541/v33i4IIpp.663-676]
 40. Afzal, M. Ali, S. M., Siyal, H.& Hakim, A. (1994). Consanguineous Marriages in Pakistan[with Comments]. The. PDR,4, 663-676. [DOI:10.30541/v33i4IIpp.663-676]
 41. Ajayi, C. Fincham, F. D. & Beach, S. R. H. (2010). Spirituality and Marital Satisfaction in African American Couples. Psychology of Religion and Spirituality, 4, 259-268. [DOI:10.1037/a0023909]
 42. Ajayi, C. Fincham, F. D. & Beach, S. R. H. (2010). Spirituality and Marital Satisfaction in African American Couples. Psychology of Religion and Spirituality, 4, 259-268. [DOI:10.1037/a0023909]
 43. Bai, T. (2008). Back to Confucius: A Comment on the Debate on the Confucian Idea of Consanguineous Affection, 7, 27-33. [DOI:10.1007/s11712-008-9037-1]
 44. Bai, T. (2008). Back to Confucius: A Comment on the Debate on the Confucian Idea of Consanguineous Affection, 7, 27-33. [DOI:10.1007/s11712-008-9037-1]
 45. Barry, R. A (2010). Romantic disengagement as a developmental process that contributes to marital distress and decline. dissertation, University of Iowa.
 46. Barry, R. A (2010). Romantic disengagement as a developmental process that contributes to marital distress and decline. dissertation, University of Iowa.
 47. Dommaraju, P. (2016). Divorce and separation in India. Population and Development Rewiew, 42, 48-61. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2016.00127.x]
 48. Dommaraju, P. (2016). Divorce and separation in India. Population and Development Rewiew, 42, 48-61. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2016.00127.x]
 49. Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). Of memes and marriage: Towards a positive relationship science. Journal of Family Theory and Review, 2, 4-24. [DOI:10.1111/j.1756-2589.2010.00033.x]
 50. Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). Of memes and marriage: Towards a positive relationship science. Journal of Family Theory and Review, 2, 4-24. [DOI:10.1111/j.1756-2589.2010.00033.x]
 51. Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 948-962. [DOI:10.1177/019251300021008001]
 52. Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 948-962. [DOI:10.1177/019251300021008001]
 53. Grover S, Nehra R, Thakur A. (2017). Bipolar affective disorder and its impact on various [DOI:10.4103/ipj.ipj_15_16]
 54. Grover S, Nehra R, Thakur A. (2017). Bipolar affective disorder and its impact on various [DOI:10.4103/ipj.ipj_15_16]
 55. aspects of marital relationship. Journal of Psychiatry, 26 , 114-120.
 56. aspects of marital relationship. Journal of Psychiatry, 26 , 114-120.
 57. Hsueh, A. C., K. R. Morrison, & B. D. Doss. (2009). «Qualitative reports of problems in cohabiting relationships: Comparisons to married and dating relationships». Journal of Family Psychology, 23, 1-12. [DOI:10.1037/a0015364]
 58. Hsueh, A. C., K. R. Morrison, & B. D. Doss. (2009). «Qualitative reports of problems in cohabiting relationships: Comparisons to married and dating relationships». Journal of Family Psychology, 23, 1-12. [DOI:10.1037/a0015364]
 59. Hunler, O & Gencoz, T (2016). The Effect Of Religiousness On Marital Satisfaction: Testing The Mediator Role Of Marital Problem Solving Between Religiousness. Contemporary Family Therapy , 27, 122-136. [DOI:10.1007/s10591-004-1974-1]
 60. Hunler, O & Gencoz, T (2016). The Effect Of Religiousness On Marital Satisfaction: Testing The Mediator Role Of Marital Problem Solving Between Religiousness. Contemporary Family Therapy , 27, 122-136. [DOI:10.1007/s10591-004-1974-1]
 61. Johnson, D. (2009). Trajectories of Conflict Over Raising Adolescent Children and Marital Satisfaction.Journal of Marriage and Family D epartment of Psychology, Michigan State University, East Lansing, 71, 478-494. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2009.00614.x]
 62. Johnson, D. (2009). Trajectories of Conflict Over Raising Adolescent Children and Marital Satisfaction.Journal of Marriage and Family D epartment of Psychology, Michigan State University, East Lansing, 71, 478-494. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2009.00614.x]
 63. Kim, O., & Jeon, H. (2014). Gender differences in factors influencing sexual satisfaction in Korean older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 56, 321-326. [DOI:10.1016/j.archger.2012.10.009]
 64. Kim, O., & Jeon, H. (2014). Gender differences in factors influencing sexual satisfaction in Korean older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 56, 321-326. [DOI:10.1016/j.archger.2012.10.009]
 65. Mashak R.(2015). Relationship of love components with marital satisfaction in Ahwaz Islamic Azad University married students. Woman and culture, 2 , 83-97.
 66. Mashak R.(2015). Relationship of love components with marital satisfaction in Ahwaz Islamic Azad University married students. Woman and culture, 2 , 83-97.
 67. Mina, S. (2019). Predictors of Marriage in Psychiatric Illness: A Review of Literature. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders, 3, 14-22. [DOI:10.26502/jppd.2572-519X0058]
 68. Mina, S. (2019). Predictors of Marriage in Psychiatric Illness: A Review of Literature. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders, 3, 14-22. [DOI:10.26502/jppd.2572-519X0058]
 69. Onyishi, E. L., P., Sorokowski, A., Sorokowski, & R. N. Pipitone. (2012). "Children and marital satisfaction in a non-western sample: Having more children increases marital satisfaction among the igbo people of Nigeria". Evolution and Human Behavior, 31, 409-421. [DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2012.06.005]
 70. Onyishi, E. L., P., Sorokowski, A., Sorokowski, & R. N. Pipitone. (2012). "Children and marital satisfaction in a non-western sample: Having more children increases marital satisfaction among the igbo people of Nigeria". Evolution and Human Behavior, 31, 409-421. [DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2012.06.005]
 71. Oprisan, E., Crister, D. (2012). A few variables of influence in the concept of marital satisfaction. Social and Behavioral [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.01.165]
 72. Oprisan, E., Crister, D. (2012). A few variables of influence in the concept of marital satisfaction. Social and Behavioral [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.01.165]
 73. Sciences, 33, 468-472.
 74. Sciences, 33, 468-472.
 75. Rebello, K., Junior, M. D.S., & Barito, R.
 76. Rebello, K., Junior, M. D.S., & Barito, R.
 77. (2014). Fundamental Factors in Marital Satisfaction: An Assessment of Brazilian Couples. Psychology, 5, 777-784.
 78. (2014). Fundamental Factors in Marital Satisfaction: An Assessment of Brazilian Couples. Psychology, 5, 777-784.
 79. Wendorf, C. Lucas, T. Imamomglu, Weisfeld, C and Weisfeld, G. (2011). Marital Satisfaction Across Three Cultures: Does the Number of Children Have an Impact After Accounting for Other Marital Demographics?, Journal of Cross-Cultu al Psychology, 42, 340-354. [DOI:10.1177/0022022110362637]
 80. Wendorf, C. Lucas, T. Imamomglu, Weisfeld, C and Weisfeld, G. (2011). Marital Satisfaction Across Three Cultures: Does the Number of Children Have an Impact After Accounting for Other Marital Demographics?, Journal of Cross-Cultu al Psychology, 42, 340-354. [DOI:10.1177/0022022110362637]