نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،

چکیده

 یکی از مشکلات قابل‌توجه در بین جوانان ایرانی چه پسر و چه دختر تأخیر در ازدواج است که به‌نوبه خود منشأ آسیب­های اجتماعی بسیاری است و باعث نگرانی خانواده­ها و متولیان امور جوانان شده است. ازاین‌رو شناسایی ریشه­های این مشکل به‌طور عمیق می­تواند راهگشا باشد. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی مؤلفه­های موثر بر ازدواج­های نابه­هنگام در بین پسران مجرد ایرانی بود که به روش تحلیل محتوای هدایت‌شده انجام شد. در این مطالعه 14 نفر از پسران 30 تا 38 ساله تحصیل‌کرده و مجرد در شهر بوشهر که هنوز مجرد بودند، به شکل هدفمند انتخاب شدند و در این زمینه مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه­ها به روش تحلیل مضمون انجام شد که منجربه شناسایی سه مضمون فراگیر شد که عبارت بودند از: داشتن خانواده بی­توجه به زوجیت فرزند، داشتن شخصیت فردیت‌طلب و زندگی در جامعه مشوق تجرد. با توجه به این یافته­ها می­توان گفت در شکل­گیری تجرد نابه­هنگام سه مؤلفه مهم شخصیت، خانواده و جامعه مشوق تجرد نیاز است؛ بنابراین بهبود آن نیز در گرو اصلاحات چندبعدی با توجه به موارد اشاره است. پیشنهاد می­شود که با استفاده از الگوی مستخرج از این پژوهش بسته‌های آموزشی پیشگیری از تجرد نابه­هنگام  برای جوانان در شرف ازدواج تهیه و به آنها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of untimely celibacy of educated men in Bushehr: A qualitative study

نویسندگان [English]

 • Habib Jokar 1
 • Zahra* Yousefi 2
 • Hajar Torkan 2

1

2

چکیده [English]

One of the most important problems among Iranian adults is the delay in marriage among girls and boys. It can cause social harm; therefore the deep identification of its roots can be a facilitator. Therefore, this study aimed to identify the components affecting untimely marriages among single Iranian boys, which was done by guided content analysis the research aims to identify the components of delay in marriage among single and educated Iranian men. In this study, 14 single men aged 30 to 38 years old in the city of Bushehr who was still single were selected and interviewed. The data obtained from the interviews were analyzed by content analysis method, which led to the identification of three pervasive themes, which were: Analysis of the data obtained from the interviews led to the identification of three pervasive themes, which were: having a family regardless of child marriage, having an individualistic personality, and living in a society that encourages celibacy. Based on findings it can be said that in the formation of untimely singleness, three important components of personality, family, and society encourages is necessary. Therefore, its improvement also depends on multidimensional corrections according to the points mentioned. Therefore, it is suggested that using the model extracted from this research, educational packages for preventing untimely celibacy be prepared and presented to young people about to get married.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Untimely celibacy
 • Qualitative Research
 • Thematic Analysis Method
 1. ابوترابی، س ( 1397). آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۶. https://www.seratnews.com
 2. ابوترابی، س ( 1397). آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۶. https://www.seratnews.com
 3. اسکندری چراتی، آ (1378). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تاخیر سن ازدواج در ایران با تاکید بر استان گلستان. فصلنامه تخصصی جامعه شناسی ، 3، 25-1.
 4. اسکندری چراتی، آ (1378). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تاخیر سن ازدواج در ایران با تاکید بر استان گلستان. فصلنامه تخصصی جامعه شناسی ، 3، 25-1.
 5. اکبری، ا (1393). تأخیر ازدواج و عوامل اجتماعی موثر در آن و پیامدهای آن در سال 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 6. اکبری، ا (1393). تأخیر ازدواج و عوامل اجتماعی موثر در آن و پیامدهای آن در سال 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 7. ایمان‌زاده، ع، محمدزاده، ص.، و علیپور، س. (1396). تجربیات زیسته دانشجویان تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام. زن در فرهنگ و هنر، 4، 560-541.
 8. ایمان‌زاده، ع، محمدزاده، ص.، و علیپور، س. (1396). تجربیات زیسته دانشجویان تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام. زن در فرهنگ و هنر، 4، 560-541.
 9. توده فلاح، م.، و کاظم‌ پور، ش. (1389). با عنوان بررسی تأثیر نوسازی بر سن ازدواج با تأکید بر شاخصهای جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و 7 استان منتخب سال 1385. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 8، 130-105.
 10. توده فلاح، م.، و کاظم‌ پور، ش. (1389). با عنوان بررسی تأثیر نوسازی بر سن ازدواج با تأکید بر شاخصهای جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و 7 استان منتخب سال 1385. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 8، 130-105.
 11. خجسته‌مهر، ر، محمدی، ر. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواجهای پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 70-59.
 12. خجسته‌مهر، ر، محمدی، ر. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواجهای پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 70-59.
 13. ریو ، ج، م. (1393). انگیزش و هیجان. ترجمه‌ی یحیی سید محمدی، چاپ بیست و یکم، تهران: نشر ویرایش.
 14. ریو ، ج، م. (1393). انگیزش و هیجان. ترجمه‌ی یحیی سید محمدی، چاپ بیست و یکم، تهران: نشر ویرایش.
 15. زارعان، م. (1397). بررسی اکتشافی دلایل تاخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران. نشریه مطالعات زن و خانواده، 2، 110- 89.
 16. زارعان، م. (1397). بررسی اکتشافی دلایل تاخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران. نشریه مطالعات زن و خانواده، 2، 110- 89.
 17. شهروزی، ل. (1386). بررسی پیامد اجتماعی افزایش سن ازدواج دختران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.
 18. شهروزی، ل. (1386). بررسی پیامد اجتماعی افزایش سن ازدواج دختران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.
 19. کاوه‌ای سده، ه.، یوسفی، ز.، و ترکان، ه. (1399). .شناسایی مولفه‌های الگوی مشاور ازدواج خبره محور. مجله روانشناسی کاربردی، زیرچاپ.
 20. کاوه‌ای سده، ه.، یوسفی، ز.، و ترکان، ه. (1399). .شناسایی مولفه‌های الگوی مشاور ازدواج خبره محور. مجله روانشناسی کاربردی، زیرچاپ.
 21. محزون، ع. (1392). آمار تحلیلی ازدواج و طلاق در کشور. سایت همشهری آنلاین.
 22. محزون، ع. (1392). آمار تحلیلی ازدواج و طلاق در کشور. سایت همشهری آنلاین.
 23. محمدی سیف، م.، و عارف، م. (1394). آسیب‌شناسی تأخیر در سنّ ازدواج جوانان ایرانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،86، 89- 74.
 24. محمدی سیف، م.، و عارف، م. (1394). آسیب‌شناسی تأخیر در سنّ ازدواج جوانان ایرانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،86، 89- 74.
 25. Arif, N., Fatima, I. (2015). Marital Satisfaction in different types of Marriage. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 1, 36-40.
 26. Arif, N., Fatima, I. (2015). Marital Satisfaction in different types of Marriage. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 1, 36-40.
 27. Bhavana, N., Roop, K.S. (2013). Youth attitude towards marriage and changing trends in marriage. Index Copernicus Value, 7, 677-682.
 28. Bhavana, N., Roop, K.S. (2013). Youth attitude towards marriage and changing trends in marriage. Index Copernicus Value, 7, 677-682.
 29. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
 30. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
 31. De la Rica, S., Iza, A. (2003). "Career Planning in Spain: Do Temporary Contracts Delay Marriage and Parttnerhood?" DFAEII Working Papers 2003-05, University of the Basque Country - Department of Foundations of Economic Analysis II.
 32. De la Rica, S., Iza, A. (2003). "Career Planning in Spain: Do Temporary Contracts Delay Marriage and Parttnerhood?" DFAEII Working Papers 2003-05, University of the Basque Country - Department of Foundations of Economic Analysis II.
 33. Fadhillah, R. P., Syahidah, A. Z., Nuringtyas, R., Septianingsih, D. S., (2019). Decision Making to Delay Marriage of Women in Early Adult Phase. 2nd International Seminaron Psychology, 4, 114- 122.
 34. Fadhillah, R. P., Syahidah, A. Z., Nuringtyas, R., Septianingsih, D. S., (2019). Decision Making to Delay Marriage of Women in Early Adult Phase. 2nd International Seminaron Psychology, 4, 114- 122.
 35. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15, 1277-1288. [DOI:10.1177/1049732305276687]
 36. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15, 1277-1288. [DOI:10.1177/1049732305276687]
 37. Kefalas, M. J., Furstenberg, F. F., Carr, P. J., & Napolitano, L. (2011). "Marriage is more than being together": The meaning of marriage for young adults. Journal of Family Issues, 32, 845-875. [DOI:10.1177/0192513X10397277]
 38. Kefalas, M. J., Furstenberg, F. F., Carr, P. J., & Napolitano, L. (2011). "Marriage is more than being together": The meaning of marriage for young adults. Journal of Family Issues, 32, 845-875. [DOI:10.1177/0192513X10397277]
 39. Lee, B. S., Klein, J., Wohar, M., & Kim, S. (2021). Factors delaying marriage in Korea: an analysis of the Korean population census data for 1990-2010. Asian Population Studies, 17, 71-93. [DOI:10.1080/17441730.2020.1781380]
 40. Lee, B. S., Klein, J., Wohar, M., & Kim, S. (2021). Factors delaying marriage in Korea: an analysis of the Korean population census data for 1990-2010. Asian Population Studies, 17, 71-93. [DOI:10.1080/17441730.2020.1781380]
 41. McClendon, D. (2016). Religion, marriage markets, and assortative mating in the United States. Journal of Marriage and Family, 5, 1399-1421.‌ [DOI:10.1111/jomf.12353]
 42. McClendon, D. (2016). Religion, marriage markets, and assortative mating in the United States. Journal of Marriage and Family, 5, 1399-1421.‌ [DOI:10.1111/jomf.12353]
 43. Raissa, P. F., Azka, Z. S., Rimadhanti, N., & Dyah, S. S. (2019, April). Decision Making to Delay Marriage of Women in Early Adult. In proceeding 2nd International Seminar on Psychology, 4, 114- 122.
 44. Raissa, P. F., Azka, Z. S., Rimadhanti, N., & Dyah, S. S. (2019, April). Decision Making to Delay Marriage of Women in Early Adult. In proceeding 2nd International Seminar on Psychology, 4, 114- 122.
 45. Vu, L. (2009). Age at first marriage in Viet
 46. Vu, L. (2009). Age at first marriage in Viet
 47. Nam: Patterns and determinants. Asia-Pacific Population Journal, 2, 1-15.
 48. Nam: Patterns and determinants. Asia-Pacific Population Journal, 2, 1-15.