نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

خیانت زناشویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌رسان برای زوج­ها و خانواده­ها و هم‌چنین پدیده­ای رایج برای درمانگران حوزه خانواده و ازدواج مطرح است و تأثیر بسزایی بر همسر آسیب‌دیده از خیانت می­گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و خودکنترلی زنان خیانت‌دیده انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از تمامی زنان خیانت‌دیده که در 6 ماه اول سال 1398به دفتر مشاوره خانواده در منطقه 3 شهر تهران مراجعه کردند، 34 زن به‌صورت دردسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. از شرکت‌کنندگان پژوهش درخواست شد ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس­های تحمل پریشانی (DTS) و خودکنترلی (CSC) را در دو مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون تکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر  نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش تحمل پریشانی و خودکنترلی زنان خیانت‌دیده تأثیر معناداری  (0001/0 =p < /span> ) دارد. با توجه به یافته­های به‌دست‌آمده در این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می­تواند به‌عنوان یک روش مداخله­ای برای خیانت زناشویی به‌عنوان یکی از روش­های مداخله در جلسات درمانی و مشاوره­ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on enduring the distress and self-control of betrayed women

نویسنده [English]

 • Vahideh Babakhani

چکیده [English]

Marital infidelity is one of the most important traumatic factors for couples and families, and is a common phenomenon for family and marriage therapists. It has a significant impact on the betrayed spouse. The present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on enduring the distress and self-control of betrayed women. The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. Of all the betrayed women who referred to the Family Counseling Office in District 3 of Tehran in the first 6 months of 2019, 34 women were selected based on their availability and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group then experienced acceptance and commitment therapy in 8 sessions. Participants in the present study were asked to complete data collection tools including Distress Tolerance Scale (DTS) and Self-Control Scale (SCS) in both pre-test and post-test stages. The results of the present study showed that acceptance and commitment therapy has a significant effect on increasing the tolerance of distress and self-control of betrayed women (P = 0.0001). According to the findings of this study, it can be concluded that acceptance and commitment therapy (ACT) can be used as an intervention method for marital infidelity and as one of the methods of intervention in treatment and counseling sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • enduring distress
 • self-control
 • marital infidelit
 1. آرین پور، م.، شهابی زاده، ف.، بحرینیان، س.ع. (1394). الگوی پیش‌بینی هوش معنوی بر پایه سبک‌های اسنادی و خودکنترلی. روان شناسی و دین، 8، 24-5.
 2. آرین پور، م.، شهابی زاده، ف.، بحرینیان، س.ع. (1394). الگوی پیش‌بینی هوش معنوی بر پایه سبک‌های اسنادی و خودکنترلی. روان شناسی و دین، 8، 24-5.
 3. اندامی خشک، ع. (1392). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی. پایان‌نامه کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. اندامی خشک، ع. (1392). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی. پایان‌نامه کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 5. ایمانی، م.، رجبی، غ.، خجسته مهر، ر.، بیرامی، م.، بشلیده، ک. (1392). بررسی کارایی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر کاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. مشاوره و روان درمانی خانواده، 3، 88-86.
 6. ایمانی، م.، رجبی، غ.، خجسته مهر، ر.، بیرامی، م.، بشلیده، ک. (1392). بررسی کارایی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر کاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. مشاوره و روان درمانی خانواده، 3، 88-86.
 7. سعادتمند، ح.، بساک‌نژاد، س.، امان الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. روانشناسی خانواده، 4، 52-41.
 8. سعادتمند، ح.، بساک‌نژاد، س.، امان الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. روانشناسی خانواده، 4، 52-41.
 9. سعادتی، ن.، رستمی، م.، دربانی، س.ع. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. روانشناسی خانواده، 3، 58-45.
 10. سعادتی، ن.، رستمی، م.، دربانی، س.ع. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. روانشناسی خانواده، 3، 58-45.
 11. صالحی، م.، نیازآذری، ک.، کاشف، ح. (1390). بررسی و تبیین راهکارهای نهادینه‌سازی وجدان کاری و فرهنگ خودکنترلی (مورد مطالعه: کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). مدیریت فرهنگی، 14، 97-79.
 12. صالحی، م.، نیازآذری، ک.، کاشف، ح. (1390). بررسی و تبیین راهکارهای نهادینه‌سازی وجدان کاری و فرهنگ خودکنترلی (مورد مطالعه: کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). مدیریت فرهنگی، 14، 97-79.
 13. عزیزی، ع.، میرزایی، ا.، شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم، 1، 18-13.
 14. عزیزی، ع.، میرزایی، ا.، شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم، 1، 18-13.
 15. عظیمی‌فر، ش.، فاتحی زاده، م.، بهرامی، ف.، احمدی، س.ا.، و عابدی، ا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی شهر اصفهان: یک پژوهش مورد منفرد. روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3، 81-56.
 16. عظیمی‌فر، ش.، فاتحی زاده، م.، بهرامی، ف.، احمدی، س.ا.، و عابدی، ا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی شهر اصفهان: یک پژوهش مورد منفرد. روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3، 81-56.
 17. کاوسیان، ج.، حریفی، ح.، کریمی، ک. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوج‌ها. سلامت و مراقبت، 19، 87-75.
 18. کاوسیان، ج.، حریفی، ح.، کریمی، ک. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوج‌ها. سلامت و مراقبت، 19، 87-75.
 19. کلان قوچان عتیق، ی.، و سرایی، ف. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان. اصول بهداشت روانی، 18، 533-527.
 20. کلان قوچان عتیق، ی.، و سرایی، ف. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان. اصول بهداشت روانی، 18، 533-527.
 21. کلیشادی، ف.، و یزدخواستی، ف. (1395). تأثیر ادراک طرد-پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی. راهبرد فرهنگ، 9، 169-155.
 22. کلیشادی، ف.، و یزدخواستی، ف. (1395). تأثیر ادراک طرد-پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی. راهبرد فرهنگ، 9، 169-155.
 23. محبوبی، ط.، سلیمی، ح.، حسینی، س.ع. (1394). تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان. شناخت اجتماعی، 4، 136-124.
 24. محبوبی، ط.، سلیمی، ح.، حسینی، س.ع. (1394). تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان. شناخت اجتماعی، 4، 136-124.
 25. محمدی، ا.، کشاورزی ارشدی، ف.، فرزاد، و.، صالحی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 17، 35-26.
 26. محمدی، ا.، کشاورزی ارشدی، ف.، فرزاد، و.، صالحی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 17، 35-26.
 27. مدرسی، ف.، زتهدیان، س.ح.، هاشمی محمدآباد، س. ن. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. ارمغان دانش، 19، 88-78.
 28. مدرسی، ف.، زتهدیان، س.ح.، هاشمی محمدآباد، س. ن. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. ارمغان دانش، 19، 88-78.
 29. Allen, E.S., & Atkins, D.C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative U.S. sample. J Fam Issue, 33, 1477-93. [DOI:10.1177/0192513X12439692]
 30. Allen, E.S., & Atkins, D.C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative U.S. sample. J Fam Issue, 33, 1477-93. [DOI:10.1177/0192513X12439692]
 31. Amato, P.R., & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. J Marriage Fam, 59, 612-24. [DOI:10.2307/353949]
 32. Amato, P.R., & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. J Marriage Fam, 59, 612-24. [DOI:10.2307/353949]
 33. Banducci, A.N., Bujarski, S.J., Bonn-Miller, M.O., Patel, A., & Connolly, K.M. (2016). The impact of intolerance of emotional distress and uncertainty on veterans with co-occurring PTSD and substance use disorders. J Anxiety Disord, 41, 73-81. [DOI:10.1016/j.janxdis.2016.03.003]
 34. Banducci, A.N., Bujarski, S.J., Bonn-Miller, M.O., Patel, A., & Connolly, K.M. (2016). The impact of intolerance of emotional distress and uncertainty on veterans with co-occurring PTSD and substance use disorders. J Anxiety Disord, 41, 73-81. [DOI:10.1016/j.janxdis.2016.03.003]
 35. Baruch, D., Kanker, J., & Busch, A. (2012). Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies, 8, 241-257 [DOI:10.1177/1534650109334818]
 36. Baruch, D., Kanker, J., & Busch, A. (2012). Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies, 8, 241-257 [DOI:10.1177/1534650109334818]
 37. Baucom, D. H., Snyder, D. K., & Gordon, K. C. (2009). Helping couples get past the affair: A clinician's guide. New York, NY, US: Guilford Press.
 38. Baucom, D. H., Snyder, D. K., & Gordon, K. C. (2009). Helping couples get past the affair: A clinician's guide. New York, NY, US: Guilford Press.
 39. Brown, E.M. (2013). Patterns of infidelity and their treatment. New York, NY: Psychology Press. [DOI:10.4324/9780203782743]
 40. Brown, E.M. (2013). Patterns of infidelity and their treatment. New York, NY: Psychology Press. [DOI:10.4324/9780203782743]
 41. Carson, J., Baucom, D., & Gil, K. (2011). Mindfulness and acceptance ˚based relationship enhancement. Journal of Behavior Therapy, 39, 471-494. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80028-5]
 42. Carson, J., Baucom, D., & Gil, K. (2011). Mindfulness and acceptance ˚based relationship enhancement. Journal of Behavior Therapy, 39, 471-494. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80028-5]
 43. Christensen, A., Atkins, D.S., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D.H., Simpson, L.E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 176-191. [DOI:10.1037/0022-006X.72.2.176]
 44. Christensen, A., Atkins, D.S., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D.H., Simpson, L.E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 176-191. [DOI:10.1037/0022-006X.72.2.176]
 45. Clayton, R.B. (2014). The third wheel: the impact of Twitter use on relationship infidelity and divorce. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 17, 425-30. [DOI:10.1089/cyber.2013.0570]
 46. Clayton, R.B. (2014). The third wheel: the impact of Twitter use on relationship infidelity and divorce. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 17, 425-30. [DOI:10.1089/cyber.2013.0570]
 47. De Ridder, D., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, M., & Baumeister, R.F. (2012). Taking Stock of Self-Control A Meta-Analysis of How Trait Self-Control Relates to a Wide Range of Behaviors. Personality and Social Psychology Review, 16, 76-99. [DOI:10.1177/1088868311418749]
 48. De Ridder, D., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, M., & Baumeister, R.F. (2012). Taking Stock of Self-Control A Meta-Analysis of How Trait Self-Control Relates to a Wide Range of Behaviors. Personality and Social Psychology Review, 16, 76-99. [DOI:10.1177/1088868311418749]
 49. DePape, A.M., & Lindsay, S. (2015). Parents' experiences of caring for a child with autism spectrum disorder. Qual Health Res, 25, 569-583. [DOI:10.1177/1049732314552455]
 50. DePape, A.M., & Lindsay, S. (2015). Parents' experiences of caring for a child with autism spectrum disorder. Qual Health Res, 25, 569-583. [DOI:10.1177/1049732314552455]
 51. Duckworth, A. L., & Kern, M. L. (2011). A Meta-Analysis of the Convergent Validity of Self-Control Measures. Journal of Research in Personality, 45, 259-268. [DOI:10.1016/j.jrp.2011.02.004]
 52. Duckworth, A. L., & Kern, M. L. (2011). A Meta-Analysis of the Convergent Validity of Self-Control Measures. Journal of Research in Personality, 45, 259-268. [DOI:10.1016/j.jrp.2011.02.004]
 53. Fife, S.T., Weeks, G.R., & Stellberg-Filbert, J. (2011). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. J Fam Ther, 35, 343-67. [DOI:10.1111/j.1467-6427.2011.00561.x]
 54. Fife, S.T., Weeks, G.R., & Stellberg-Filbert, J. (2011). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. J Fam Ther, 35, 343-67. [DOI:10.1111/j.1467-6427.2011.00561.x]
 55. Forman, E. M., & Butryn, M. L. (2015). A new look at the science of weight control: how acceptance and commitment strategies can address the challenge of self-regulation. Appetite 84, 171-180. [DOI:10.1016/j.appet.2014.10.004]
 56. Forman, E. M., & Butryn, M. L. (2015). A new look at the science of weight control: how acceptance and commitment strategies can address the challenge of self-regulation. Appetite 84, 171-180. [DOI:10.1016/j.appet.2014.10.004]
 57. Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43, 795-805. [DOI:10.1016/j.jrp.2009.07.004]
 58. Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43, 795-805. [DOI:10.1016/j.jrp.2009.07.004]
 59. Harris, R. (2009). ACT with love. Oakland, New Horbinger publication
 60. Harris, R. (2009). ACT with love. Oakland, New Horbinger publication
 61. Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer science and business media Inc.
 62. Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer science and business media Inc.
 63. Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes, and outcomes. Behav Res Ther, 44, 1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
 64. Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes, and outcomes. Behav Res Ther, 44, 1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
 65. Heatherton, T.F., & Wagner, D.D.(2011). Cognitive neuroscience of self-regulation failure. Trends Cogn Sci, 15, 132-9. [DOI:10.1016/j.tics.2010.12.005]
 66. Heatherton, T.F., & Wagner, D.D.(2011). Cognitive neuroscience of self-regulation failure. Trends Cogn Sci, 15, 132-9. [DOI:10.1016/j.tics.2010.12.005]
 67. Jahan, Y., Chowdhury, A. S., Rahman, S. A., Chowdhury, S., Khair, Z., Huq, K. E., & Rahman, M. M. (2017). Factors involving extramarital affairs among married adults in Bangladesh. International Journal of Community Medicine And Public Health, 4, 1379-1386. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20171506]
 68. Jahan, Y., Chowdhury, A. S., Rahman, S. A., Chowdhury, S., Khair, Z., Huq, K. E., & Rahman, M. M. (2017). Factors involving extramarital affairs among married adults in Bangladesh. International Journal of Community Medicine And Public Health, 4, 1379-1386. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20171506]
 69. Kaushal, R., & Kwantes, C. T. (2006). The Role of Culture and Personality in Choice of Conflict Management Strategy. International Journal of Intercul-tural Relations, 30, 579-603. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2006.01.001]
 70. Kaushal, R., & Kwantes, C. T. (2006). The Role of Culture and Personality in Choice of Conflict Management Strategy. International Journal of Intercul-tural Relations, 30, 579-603. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2006.01.001]
 71. Keyvanpour, P., & LotfiKashani, f. (2014). The impact of acceptance commitment therapy(ACT) in increasing rate of marital satisfaction in married women. Journal of Educational and Management studies; 4, 614-616.
 72. Keyvanpour, P., & LotfiKashani, f. (2014). The impact of acceptance commitment therapy(ACT) in increasing rate of marital satisfaction in married women. Journal of Educational and Management studies; 4, 614-616.
 73. Kjeldal, S.E. (2003). Self-Monitoring and Consumer Behavior. The Qualitative Report, 8, 353-376.
 74. Kjeldal, S.E. (2003). Self-Monitoring and Consumer Behavior. The Qualitative Report, 8, 353-376.
 75. Kubrebwa M., & Dzimiri, W. (2015). Unmaking factors that propel men into extramarital affairs as perceived by men in gweru's mkoba suburb: Zimbabwe. Scholars Journal of Arts. Humanities and Social Sciences, 3, 252-256.
 76. Kubrebwa M., & Dzimiri, W. (2015). Unmaking factors that propel men into extramarital affairs as perceived by men in gweru's mkoba suburb: Zimbabwe. Scholars Journal of Arts. Humanities and Social Sciences, 3, 252-256.
 77. Leahey, T. M., Xu, X., Unick, J. L., and Wing, R. R. (2014). A Preliminary Investigation of the Role of Self-Control in Behavioral Weight Loss Treat-ment. Obesity research & clinical practice, 8, 149-153. [DOI:10.1016/j.orcp.2012.12.005]
 78. Leahey, T. M., Xu, X., Unick, J. L., and Wing, R. R. (2014). A Preliminary Investigation of the Role of Self-Control in Behavioral Weight Loss Treat-ment. Obesity research & clinical practice, 8, 149-153. [DOI:10.1016/j.orcp.2012.12.005]
 79. Loudova, I., Janis, K., & Haviger, J. (2013). Infidelity as a threatening factor to the existence of the family. Procedia Soc Behav Sci, 106, 1462-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.12.164]
 80. Loudova, I., Janis, K., & Haviger, J. (2013). Infidelity as a threatening factor to the existence of the family. Procedia Soc Behav Sci, 106, 1462-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.12.164]
 81. Omarzu, J., Miller, A.N., Schultz, Ch., & Timmerman, A. (2012). Motivations and Emotional Consequences Related to Engaging in Extramarital Relationships. International Journal of Sexual Health, 24, 154-162. [DOI:10.1080/19317611.2012.662207]
 82. Omarzu, J., Miller, A.N., Schultz, Ch., & Timmerman, A. (2012). Motivations and Emotional Consequences Related to Engaging in Extramarital Relationships. International Journal of Sexual Health, 24, 154-162. [DOI:10.1080/19317611.2012.662207]
 83. Peterson, B.D., Eifert, G.H., Feingold, T., & Davidson, S.(2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavior Practice, 16, 430-442. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.12.009]
 84. Peterson, B.D., Eifert, G.H., Feingold, T., & Davidson, S.(2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavior Practice, 16, 430-442. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.12.009]
 85. Previti, D., & Amato, P.R. (2004). Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality? J Soc Pers Relatsh, 21, 217-30. [DOI:10.1177/0265407504041384]
 86. Previti, D., & Amato, P.R. (2004). Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality? J Soc Pers Relatsh, 21, 217-30. [DOI:10.1177/0265407504041384]
 87. Roditi, D., & Robinson, M.E.(2011). The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manage, 4, 41-49. [DOI:10.2147/PRBM.S15375]
 88. Roditi, D., & Robinson, M.E.(2011). The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manage, 4, 41-49. [DOI:10.2147/PRBM.S15375]
 89. Roemer, L., Sarah, K., Williston, S. K., Eustis, E. H., & Orsillo, S. M. (2013). Mindfulness and acceptance-based behavioral therapies for anxiety disorders. Current Psychiatry Reports, 15, 410-420. [DOI:10.1007/s11920-013-0410-3]
 90. Roemer, L., Sarah, K., Williston, S. K., Eustis, E. H., & Orsillo, S. M. (2013). Mindfulness and acceptance-based behavioral therapies for anxiety disorders. Current Psychiatry Reports, 15, 410-420. [DOI:10.1007/s11920-013-0410-3]
 91. Schonian, S. (2013). Perceptions and Definition of Infidelity: A Multimethod Study. Master thesis in Marriage and Family Trapy, Berlin University.
 92. Schonian, S. (2013). Perceptions and Definition of Infidelity: A Multimethod Study. Master thesis in Marriage and Family Trapy, Berlin University.
 93. Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self report measure. Motivation and Emotion, 20, 83-102. [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
 94. Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self report measure. Motivation and Emotion, 20, 83-102. [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
 95. Snyder, D.K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C. (2007). Getting past the affair: A program to help you cope, heal, and move on-Together or apart. New York, NY, US: Guilford Press.
 96. Snyder, D.K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C. (2007). Getting past the affair: A program to help you cope, heal, and move on-Together or apart. New York, NY, US: Guilford Press.
 97. Starratt, V.G., Weekes-Shackelford, V., Shackelford, T.K. (2017). Mate value both positively and negatively predicts intentions to commit an infidelity. Personality and Individual Differences, 104, 18-22. [DOI:10.1016/j.paid.2016.07.028]
 98. Starratt, V.G., Weekes-Shackelford, V., Shackelford, T.K. (2017). Mate value both positively and negatively predicts intentions to commit an infidelity. Personality and Individual Differences, 104, 18-22. [DOI:10.1016/j.paid.2016.07.028]
 99. Swendeman, D., Ramanathan, N., Comulada, W. S., Rotheram-Borus, M. J., and Estrin, D. (2014). Efficacy of Daily Sale-Monitoring of Health Be-haviors and Quality of Life by Mobile Phone: Mixed-Methods Behavioral Medicine, 47, 263-263.
 100. Swendeman, D., Ramanathan, N., Comulada, W. S., Rotheram-Borus, M. J., and Estrin, D. (2014). Efficacy of Daily Sale-Monitoring of Health Be-haviors and Quality of Life by Mobile Phone: Mixed-Methods Behavioral Medicine, 47, 263-263.
 101. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality, 72, 271-324. [DOI:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]
 102. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality, 72, 271-324. [DOI:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]
 103. Tangney, J.P., Baumeister, R.F., Boone, A.L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72, 271-324. [DOI:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]
 104. Tangney, J.P., Baumeister, R.F., Boone, A.L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72, 271-324. [DOI:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]
 105. Tavares, L.P., & Aassve, A. (2013). Psychological distress of marital and cohabitation breakups. Social science research, 42, 1599-1611. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2013.07.008]
 106. Tavares, L.P., & Aassve, A. (2013). Psychological distress of marital and cohabitation breakups. Social science research, 42, 1599-1611. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2013.07.008]
 107. Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Physical and Psychological Health. Stress & Health, 21, 77-86. [DOI:10.1002/smi.1042]
 108. Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Physical and Psychological Health. Stress & Health, 21, 77-86. [DOI:10.1002/smi.1042]
 109. Twohig, M. P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 499-507. [DOI:10.1016/j.cbpra.2012.04.003]
 110. Twohig, M. P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 499-507. [DOI:10.1016/j.cbpra.2012.04.003]
 111. Wiebe, S., Johnson, S. M., Burgess-Moser, M., Dalgleish, T., Lafontaine, M., & Tasca, G. (2016). Two-year follow-up outcomes in Emotionally Focused Couple Therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 112. Wiebe, S., Johnson, S. M., Burgess-Moser, M., Dalgleish, T., Lafontaine, M., & Tasca, G. (2016). Two-year follow-up outcomes in Emotionally Focused Couple Therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 113. Williams K. (2011). A socio-emotional relational framework for infidelity: The relational justice approach. Fam Process, 50, 516-28. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01374.x]
 114. Williams K. (2011). A socio-emotional relational framework for infidelity: The relational justice approach. Fam Process, 50, 516-28. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01374.x]
 115. Williams, A. D., Thompson, J., & Andrews, G. (2013). The impact of psychological distress tolerance in the treatment of depression. Behaviour research and therapy, 51, 469-475. [DOI:10.1016/j.brat.2013.05.005]
 116. Williams, A. D., Thompson, J., & Andrews, G. (2013). The impact of psychological distress tolerance in the treatment of depression. Behaviour research and therapy, 51, 469-475. [DOI:10.1016/j.brat.2013.05.005]
 117. Zhang, C. Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P. K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: a contextually driven approach. Frontiers in psychology, 8, 2350. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.02350]
 118. Zhang, C. Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P. K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: a contextually driven approach. Frontiers in psychology, 8, 2350. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.02350]